Tin nóng
07.08.2013
INVESTIGATION RESULLTS ON POOR HOUSEHOLDS IN 2011
  Tổng số hộ nhân dân
 Total household (household)
Tổng số hộ nghèo
 Total poor household (household)
Tỷ lệ nghèo (%)  Poverty ratio (%)
TOÀN TỈNH - WHOLE PROVINCE 401.937 29.066 7,23
Chia ra - Of which       
1. Thành phố Rạch Giá - RachGia city 49.319 994 2,02
2.Thị  xã  Hà Tiên - HaTien Town 11.326 261 2,30
3. Huyện Kiên Lương - KienLuong District 19.507 258 1,32
4. Huyện Hòn Đất - Hon Dat  district 40.878 2.481 6,07
5. Huyện Tân Hiệp - Tan Hiep district 32.445 1.763 5,43
6. Huyện Châu Thành - Chau Thanh  district 34.821 2.311 6,64
7. Huyện Giồng Riềng - Giong Rieng district 50.234 4.127 8,22
8. Huyện Gò Quao - Go Quao district 33.027 3.394 10,28
9. Huyện An Biên - An Bien  district 28.795 4.317 14,99
10. Huyện An Minh - An Minh  district 27.123 3.524 12,99
11. Huyện Vĩnh Thuận - Vinh Thuan district 22.038 2.184 9,91
12. Huyện Phú Quốc - Phu Quoc district 23.230 521 2,24
13. Huyện Kiên Hải - Kien Hai district 4.946 38 0,77
14. Huyện U Minh Thượng - U M Thuong district 17.171 2.143 12,48
15. Huyện Giang Thành - Giang Thanh district 7.077 750 10,60
       

 

Số lần đọc: 1560
Cục Thống kê Kiên Giang
Tin liên quan