Tin nóng
07.08.2013
 GRADUATED OF GRADE PUPILS IN 2010 - 2011
      Học sinh-Pupils

 

  Tổng số
Total
Chia theo loại hình trường
Công lập
Public
Ngoài công lập
Non public
1. Số học sinh dự thi (dự xét TN)
    Number of pupils attending entry exam (pupil)
          60.519              58.289               2.230
  Chia ra:  + Tiểu học - Primary           30.018              29.947                    71
                  + Trung học cơ sở - Lower secondary           17.863              17.863                     -  
                  + Trung học phổ thông - Upper secondary           12.638              10.479               2.159
2. Số học sinh tốt nghiệp 
    Number of graduated pupils (pupil)
          59.442              57.494               1.948
  Chia ra:  + Tiểu học - Primary           29.871              29.800                    71
                  + Trung học cơ sở - Lower secondary           17.492              17.492                     -  
                  + Trung học phổ thông - Upper secondary           12.079              10.202               1.877
3. Học sinh tốt nghiệp chia ra
    Number of graduated pupils of which
          29.571              27.694               1.877
  - Loại giỏi - Good             2.112                2.112                     -  
 + Tiểu học -  Primary                   -                        -                       -  
 + Trung học cơ sở - Lower secondary             1.997                1.997                     -  
 + Trung học phổ thông - Upper secondary                115                   115                     -  
   - Loại khá - Fair             7.200                7.190                    10
 + Tiểu học -  Primary                   -                        -                       -  
 + Trung học cơ sở - Lower secondary             5.847                5.847  
 + Trung học phổ thông - Upper secondary             1.353                1.343                    10
  - Loại trung bình  - Average           20.259              18.392               1.867
 + Tiểu học -  Primary                   -                        -                       -  
 + Trung học cơ sở - Lower secondary             9.648                9.648                     -  
 + Trung học phổ thông - Upper secondary           10.611                8.744               1.867
4. Tỷ lệ học sinh tốt nghiệp (%)
     Graduated of pupils rate (%)
     
 + Tiểu học -  Primary 99,51 99,51 100,00
 + Trung học cơ sở - Lower secondary 97,92 97,92                     -  
 + Trung học phổ thông - Upper secondary 95,58 74,46 86,94
       

 

Số lần đọc: 1299
Cục Thống kê Kiên Giang
Tin liên quan