Tin nóng
07.08.2013
NUMBER OF SCHOOLS, CLASSES AND CLASSROOMS OF GENERAL EDUCATION

 

  2007-2008 2008-2009 2009-2010 2010-2011 2011-2012
 * TRƯỜNG HỌC (trường) - SCHOOL (School)           492           506           513           522           523
  + Tiểu học  - Primary           278           287           295           302           303
   - Công lập  - Public       276           285           293           300           301
  + Trung học cơ sở - Lower secondary school           123           124           130           129           128
   - Công lập  - Public       123           124           130           129           128
  + Phổ thông cơ sở - Primary and lower secondary school         41             46             39             41             41
   - Công lập  - Public         41             46             39             41             41
   + Trung học Phổ thông - Upper secondary school             29             28             26             29             28
   - Công lập  - Public         25             25             24             27             26
   + Phổ thông trung học (cấp 2+3)
        Lower and Upper secondary school
            21             21             23             21             23
   - Công lập  - Public         21             21             23             21             22
 * LỚP HỌC (lớp) - CLASSES (Classes)      10.276      10.333      10.319      10.224      10.124
  + Tiểu học  - Primary        6.479        6.565        6.626        6.703        6.566
   - Công lập  - Public    6.451        6.537        6.598        6.674        6.538
  + Trung học cơ sở - Lower secondary school        2.810        2.776        2.717        2.624        2.656
   - Công lập  - Public    2.810        2.776        2.717        2.624        2.653
   + Trung học Phổ thông - Upper secondary school           987           992           976           897           902
   - Công lập  - Public       926           943           951           877           879
   * PHÒNG HỌC (phòng) - CLASSROOMS        7.809        8.352        8.761        9.000        9.314
  + Tiểu học  - Primary        4.962        5.391        5.709        5.804        5.881
   - Công lập  - Public    4.911        5.344        5.661        5.762        5.869
  + Trung học cơ sở - Lower secondary school        2.023        1.952        2.057        2.135        2.261
   - Công lập  - Public    2.023        1.952        2.057        2.135        2.258
   + Trung học Phổ thông - Upper secondary school           824        1.009           995        1.061        1.172
   - Công lập  - Public       763           951           948        1.024        1.104
           

 

Số lần đọc: 1535
Cục Thống kê Kiên Giang
Tin liên quan