Tin nóng
06.08.2013
SOWN AREA OF PADDY  
   
          Ha
  2005 2008 2009 2010 2011
TỔNG SỐ - TOTAL     595.797     609.203     622.182     642.625     686.924
Chia ra - Of which          
1. Thành phố Rạch Giá - Rach Gia city       12.782       12.782       11.896       11.896       11.896
2. Thị  xã  Hà Tiên - Ha Tien Town            507            479            473            473            483
3. Huyện Kiên Lương - Kien Luong District       37.425       59.580       69.899       24.053       26.887
4. Huyện Hòn Đất - Hon Dat  district     105.791     132.780     139.785     142.188     147.759
5. Huyện Tân Hiệp - Tan Hiep district       79.708       72.372       72.352       72.831       88.032
6. Huyện Châu Thành - Chau Thanh  district       43.296       40.531       39.945       42.583       48.820
7. Huyện Giồng Riềng - Giong Rieng  district     118.491       92.987       89.142       99.424     113.270
8. Huyện Gò Quao - Go Quao district       54.869       51.736       52.121       51.431       54.408
9. Huyện An Biên - An Bien  district       57.424       45.082       45.924       45.152       42.217
10. Huyện An Minh - An Minh  district       34.914       34.185       34.560       35.476       31.497
11. Huyện Vĩnh Thuận - Vinh Thuan district       50.590       32.382       32.274       31.973       31.167
12. Huyện Phú Quốc - Phu Quoc district               -                 -                 -                 -                 -  
13. Huyện Kiên Hải - Kien Hai district               -                 -                 -                 -                 -  
14. H. U Minh Thượng - U M Thuong district               -         34.307       33.811       35.895       33.045
15. Huyện Giang Thành - Giang Thanh district               -                 -                 -         49.250       57.443
           

 

Số lần đọc: 1400
Cục Thống kê Kiên Giang
Tin liên quan