Tin nóng
07.08.2013
 NUMBER OF TEACHERS AND PUPILS OF GENERAL EDUCATION

 

  2007-2008 2008-2009 2009-2010 2010-2011 2011-2012
*  Giáo viên (Người) -  TEACHERS (Persons)       14.676       15.160       15.588       15.888       16.083
  + Tiểu học  - Primary         7.488         7.677         8.010         8.330         8.530
   - Công lập  - Public  …   …          7.946         8.281         8.474
  + Trung học cơ sở - Lower secondary school         5.208         5.368         5.387         5.366         5.388
   - Công lập  - Public         5.208         5.368         5.387         5.366         5.382
   + Trung học Phổ thông - Upper secondary school         1.980         2.115         2.191         2.192         2.165
   - Công lập  - Public  …   …          2.099         2.118         2.088
*  Học sinh (HS) -  PUPILS  (pupils)     302.076     294.559     290.959     283.694     281.009
  + Tiểu học  - Primary     159.389     157.258     161.167     163.536     160.433
   - Công lập  - Public  …   …      160.343     162.689     159.653
  + Trung học cơ sở - Lower secondary school     100.869       96.008       90.857       85.708       86.471
   - Công lập  - Public     100.869       96.008       90.857       85.708       86.407
   + Trung học Phổ thông - Upper secondary school       41.818       41.293       38.935       34.450       34.105
   - Công lập  - Public  …   …        37.897       33.673       33.324
           

 

Số lần đọc: 1519
Cục Thống kê Kiên Giang
Tin liên quan