Tin nóng
06.08.2013
VALUE OF FIXED ASSET OF ACTING ENTERPRISES OF THE YEAR 2010 - BY DISTRICT
      Triệu đồng - Mill. Dong
  Tổng số
Total
Chia ra  - Of which
Nhà nước
State
Ngoài Nhà nước
Non-State  
Khu vực đầu tư nước ngoài
Foreign investment sector
TỔNG SỐ - TOTAL       10.895.373      3.762.500     7.043.097              89.776
Chia ra - Of which:        
1. Thành phố  Rạch Giá
    Rach Gia  City
                5.153.944              1.806.272             3.341.004                        6.668
2. Thị  xã  Hà Tiên
    HaTien Town
                   293.407                           -                  293.407                              -  
3. Huyện Kiên Lương
    KienLuong District
                2.203.622              1.818.016                385.606                              -  
4. Huyện Hòn Đất
    Hon Dat District
                   445.943                   49.943                396.000                              -  
5. Huyện Tân Hiệp
    Tan Hiep District
                   148.842                           -                  148.842                              -  
6. Huyện Châu Thành
    Chau Thanh District
                1.164.372                   87.787             1.064.896                      11.689
7. Huyện Giồng Riềng
    Giong Rieng District
                     57.964                           -                    57.964                              -  
8. Huyện Gò Quao
    Go Quao District
                     40.539                           -                    40.539                              -  
9. Huyện An Biên
     An Bien District
                     97.025                           -                    97.025                              -  
10. Huyện An Minh
      An Minh District
                   104.942                           -                  104.942                              -  
11. Huyện Vĩnh Thuận
      Vinh Thuan District
                     55.132                           -                    55.132                              -  
12. Huyện Phú Quốc
      Phu Quoc District
                   892.708                           -                  821.289                      71.419
13. Huyện Kiên Hải
      Kien Hai District
                   194.420                        482                193.938                              -  
14. Huyện U MinhThượng
      U Minh Thuong District
                     31.056                           -                    31.056                              -  
15. Huyện Giang Thành
      Giang Thanh District
                     11.457                           -                    11.457                              -  
         

 

Số lần đọc: 1386
Cục Thống kê Kiên Giang
Tin liên quan