Tin nóng
06.08.2013
CATTLE HERD
(1 tháng 10 hàng năm - Annual at 1-10)
          Con - Herd
  2005 2008 2009 2010 2011
TỔNG SỐ - TOTAL     13.339     16.982     15.609     13.827      12.238
Chia theo thành phần kinh tế - By ownership          
 - Nhà nước  - State      217      450      311 70              -  
 - Tập thể, cá thể  - Collective individual     13.122     16.532     15.298 13.757 12.238
Chia ra - Of which          
1. Thành phố Rạch Giá - Rach Gia city      360      620      681 391 343
2. Thị  xã  Hà Tiên - Ha Tien Town   1.369   1.274   1.092   1.134    1.219
3. Huyện Kiên Lương - Kien Luong District   4.851   5.866   2.355   2.376    1.906
4. Huyện Hòn Đất - Hon Dat  district   1.238   1.878   1.249   1.081    1.050
5. Huyện Tân Hiệp - Tan Hiep district      539      485      382      232       200
6. Huyện Châu Thành - Chau Thanh  district      231      323      231      252       312
7. Huyện Giồng Riềng - Giong Rieng  district      836      651      463      389       242
8. Huyện Gò Quao - Go Quao district      466      887      643      597       281
9. Huyện An Biên - An Bien  district      638      241      145      131         71
10. Huyện An Minh - An Minh  district      136        47        69        62         12
11. Huyện Vĩnh Thuận - Vinh Thuan district      161      132      186      131         49
12. Huyện Phú Quốc - Phu Quoc district   2.514   4.461   4.485   3.197    3.012
13. Huyện Kiên Hải - Kien Hai district         -           -           -           -            -  
14. H. U Minh Thượng - U M Thuong district         -        117      186      208       162
15. Huyện Giang Thành - Giang Thanh district             -               -   3.442 3.646 3.379
           

 

Số lần đọc: 1473
Cục Thống kê Kiên Giang
Tin liên quan