Tin nóng
06.08.2013
PLOUGH CATTLES
(1 tháng 10 hàng năm - Annual at 1-10)
          Con - Herd
  2005 2008 2009 2010 2011
TỔNG SỐ - TOTAL       1.656       1.034             -               -                -  
Chia theo thành phần kinh tế - By ownership          
 - Nhà nước  - State         -           -           -           -            -  
 - Tập thể, cá thể  - Collective individual       1.656       1.034             -               -                -  
Chia ra - Of which          
1. Thành phố Rạch Giá - Rach Gia city         -           -           -           -            -  
2. Thị  xã  Hà Tiên - Ha Tien Town      935      827         -           -            -  
3. Huyện Kiên Lương - Kien Luong District      613        96         -           -            -  
4. Huyện Hòn Đất - Hon Dat  district         -           -           -           -            -  
5. Huyện Tân Hiệp - Tan Hiep district          1         -           -           -            -  
6. Huyện Châu Thành - Chau Thanh  district        10        26         -           -            -  
7. Huyện Giồng Riềng - Giong Rieng  district         -           -           -           -            -  
8. Huyện Gò Quao - Go Quao district        10         -           -           -            -  
9. Huyện An Biên - An Bien  district         -           -           -           -            -  
10. Huyện An Minh - An Minh  district         -           -           -           -            -  
11. Huyện Vĩnh Thuận - Vinh Thuan district        87         -           -           -            -  
12. Huyện Phú Quốc - Phu Quoc district         -           -           -           -            -  
13. Huyện Kiên Hải - Kien Hai district         -           -           -           -            -  
14. H. U Minh Thượng - U M Thuong district         -          85         -           -            -  
15. Huyện Giang Thành - Giang Thanh district             -               -               -               -                -  
           

 

Số lần đọc: 1308
Cục Thống kê Kiên Giang
Tin liên quan