Tin nóng
06.08.2013
 PRODUCTION OF FISHERY CAUGHT AND AQUACULTURE
 
              Tấn - Ton
  2005 2006 2007 2008 2009 2010 Sơ bộ
 2011
TỔNG SỐ - TOTAL      353.796      377.777      399.931      428.485      468.825      473.360      506.458
1. Khai thác -  Catch      305.565      311.618      315.157      318.255      353.147      375.687      396.952
1.1. Khai thác biển - Sea catch      305.565      308.003      311.502      314.602      349.407      368.118      388.772
 - Cá -  Fish       215.985      217.349      218.015      217.587      231.817      252.582      260.004
 - Tôm - Shrimps        30.565        30.047        29.848        30.913        37.123        35.356        37.005
 - Mực -  Cuttle-fish of all kinds        28.515        29.537        30.974        35.464        44.865        42.990        50.928
 - Cua ghẹ - Crab        30.500             383             408             389             524             589          3.101
 - Hải sản khác - Other sea products        30.687        32.257        30.249        35.078        36.601        37.734
1.2. Khai thác nội địa -  Inland catch  …           3.615          3.655          3.653          3.740          7.569          8.180
 - Cá - Fish   …           3.450          3.488          3.488          3.565          6.963          7.312
 - Tôm - Shrimps  …                 -                  -                  -                  -               110             104
 - Thủy sản khác - Other  …              165             167             165             175             496             764
2. Nuôi trồng - Aquaculture         48.231        66.159        84.774      110.230      115.678        97.673      109.506
 - Cá - Fish           8.754        14.409        27.724        43.752        51.735        46.071        46.415
 - Tôm - Shrimps        18.121        22.847        28.350        28.601        31.207        34.765        39.664
 - Cua - Crab        21.356             530             620          1.577          2.761          6.446          7.437
 - Thủy sản khác - Other        28.373        28.080        36.300        29.975        10.391        15.990
               

 

Số lần đọc: 1266
Cục Thống kê Kiên Giang
Tin liên quan