Tin nóng
28.01.2013

 

2008

2009

2010

2011

TỔNG SỐ (người)

1.676.467

1.692.058

1.707.050

1.721.763

......- Nam

842.122

850.121

857.782

865.464

......- Nữ

834.345

841.937

849.268

856.299

......- Thành thị

450.010

456.047

462.086

468.160

......- Nông thôn

1.226.457

1.236.011

1.244.964

1.253.603

 

 

 

 

 

TỐC ĐỘ TĂNG (%)

1,05

0,93

0,89

0,86

......- Nam

1,11

0,95

0,90

0,90

......- Nữ

0,98

0,91

0,87

0,83

......- Thành Thị

1,37

1,34

1,32

1,31

......- Nông thôn

0,93

0,78

0,72

0,69

CƠ CẤU (%)

 

 

 

 

......- Nam

50,23

50,24

50,25

50,27

......- Nữ

49,77

49,76

49,75

49,73

......- Thành thị

26,84

26,95

27,07

27,19

......- Nông thôn

73,16

73,05

72,93

72,81

 
Số lần đọc: 1388
Cục Thống kê Kiên Giang
Tin liên quan