Tin nóng
07.08.2013
NUMBER OF FEMALE TEACHERS AND SCHOOLGIRLS OF GENERAL SCHOOLS
As of annual 31 Dec.        

 

  2008 - 2009 2009 - 2010 2010 - 2011 2011 - 2012
 Số nữ giáo viên (Người)
 Number of female teachers (Persons)
           8.526            8.757            9.076            9.095
   + Tiểu học  - Primary            4.411            4.598            4.868            4.987
 - Công lập - Public            4.363            4.548            4.827            4.941
 - Ngoài công lập - Non public                 48                 50                 41                 46
 + Trung học cơ sở - Lower secondary school            3.097            3.074            3.101            2.999
 - Công lập - Public            3.097            3.074            3.101            2.994
 - Ngoài công lập - Non public                  -                    -                    -                     5
 + Trung học phổ thông            1.018            1.085            1.107            1.109
 - Công lập - Public               949            1.034            1.058            1.061
 - Ngoài công lập - Non public                 69                 51                 49                 48
 Số nữ học sinh (Học sinh)
Number of schoolgirls (Pupils)
       143.511        142.181        139.551        138.804
   + Tiểu học  - Primary          75.515          77.529          78.937          77.575
 - Công lập - Public          74.274          77.154          78.545          77.159
 - Ngoài công lập - Non public            1.241               375               392               416
 + Trung học cơ sở - Lower secondary school          47.247          44.797          42.539          43.327
 - Công lập - Public          47.247          44.797          42.539          43.313
 - Ngoài công lập - Non public                  -                    -                    -                   14
 + Trung học phổ thông          20.749          19.855          18.075          17.902
 - Công lập - Public          19.857          19.368          17.702          17.543
 - Ngoài công lập - Non public               892               487               373               359
         

 

Số lần đọc: 1463
Cục Thống kê Kiên Giang
Tin liên quan