Tin nóng
07.08.2013
VOLUME OF FREIGHT  TRANSPORT 

 

  2005 2008 2009 2010 Sơ bộ 2011
I. Vận chuyển hàng hóa (1.000 tấn)
   Volume of freight transport (1.000 tons)    
         
Tổng số - Total        3.664        4.730        5.233        5.789        6.188
Chia theo thành phần kinh tế - By ownership          
    - Nhà nước - State             -               -                 8               1             -  
    - Ngoài nhà nước - Non State        3.664        4.730        5.225        5.788        6.188
 + Tập thể - Collective             -               -               -               -               -  
 + Tư nhân - Private           740           948        2.441        2.712        2.899
 + Cá thể - Household        2.924        3.782        2.784        3.076        3.289
    - Vốn đầu tư nước ngoài - FDI             -               -               -               -               -  
Chia theo ngành đường - By type of transport          
   - Đường bộ -  Land transport        1.065        1.354        1.527        1.698        1.854
   - Đường sông -  Water - way        1.707        2.153        2.265        2.504        2.588
   - Đường biển - Maritime           892        1.223        1.441        1.587        1.746
II. Chỉ số phát triển - Index  (%)
    (Năm trước =100%) - (Previous year=100)
         
Tổng số - Total      111,10      106,58      110,63      110,62      106,89
Chia theo thành phần kinh tế - By ownership          
    - Nhà nước - State             -               -               -               -               -  
    - Ngoài nhà nước - Non State      130,86      106,58      110,47      110,78      106,91
 + Tập thể - Collective             -               -               -               -               -  
 + Tư nhân - Private        106,52      257,49      111,10      106,90
 + Cá thể - Household        106,60        73,61      110,49      106,92
    - Vốn đầu tư nước ngoài - FDI             -               -               -               -               -  
Chia theo ngành đường - By type of transport          
   - Đường bộ -  Land transport      127,70      107,46      112,78      111,20      109,19
   - Đường sông -  Water - way      100,95      106,53      105,20      110,55      103,35
   - Đường biển - Maritime      115,39      105,70      117,83      110,13      110,02
           

 

Số lần đọc: 1389
Cục Thống kê Kiên Giang
Tin liên quan