Tin nóng
06.08.2013
VALUE OF FIXED ASSET OF ACTING ENTERPRISES AS OF ANNUAL 31 DEC. BY TYPE OF ENTERPRISE
      Triệu đồng - Mill. Dong
  2006 2007 2008 2009 2010
TỔNG SỐ - TOTAL 2.887.014 5.830.543 7.070.886 8.415.570 10.895.373
 + Doanh nghiệp Nhà nước
     State owned enterprise
      968.556    2.409.251    2.703.872    3.366.319    3.762.500
 - Trung ương - Central       271.813    1.231.145    1.515.500    2.023.382    2.286.860
 - Địa phương - Local       696.743    1.178.106    1.188.372    1.342.937    1.475.640
 + Doanh nghiệp ngoài Nhà nước
     Non-state enterprise
   1.915.860    3.417.831    4.344.197    4.965.493    7.043.097
 - Tập thể - Collective         10.235         18.390         30.453         37.925         47.533
 - Tư nhân - Private    1.905.625    3.399.441    4.313.744    4.927.568    6.995.564
 - Công ty hợp danh - Collective name                 -                   -                   -                   -                   -  
 + Doanh nghiệp có vốn đầu tư NN
    Foreign investment enterprise
          2.598           3.461         22.817         83.758         89.776
 - DN 100% vốn nước ngoài  -  100% foreign capital           2.598           3.461         22.817         83.758         89.776
 - DN liên doanh với nước ngoài  - Joint venture                 -                   -                   -                   -                   -  
           

 

Số lần đọc: 1328
Cục Thống kê Kiên Giang
Tin liên quan