Tin nóng
06.08.2013
 PRODUCTIVITY OF SHRIMP INDUSTRIALLY AND 
 SEMI-INDUSTRIALLY BRED
      ĐVT: Tạ/ha
  2006 2008 2009 2010 Sơ bộ 2011
TỔNG SỐ - TOTAL            42,14            58,98            94,35            98,92          125,28
Chia ra - Of which          
1. Thành phố Rạch Giá - Rach Gia city                 -                   -                   -                   -                   -  
2. Thị  xã  Hà Tiên - Ha Tien Town              2,50                 -                   -                   -                   -  
3. Huyện Kiên Lương - Kien Luong District            54,09            64,34          105,86            88,63          120,02
4. Huyện Hòn Đất - Hon Dat  district            17,03            40,00            30,00            20,00              2,67
5. Huyện Tân Hiệp - Tan Hiep district                 -                   -                   -                   -                   -  
6. Huyện Châu Thành - Chau Thanh  district                 -                   -                   -                   -                   -  
7. Huyện Giồng Riềng - Giong Rieng  district                 -                   -                   -                   -                   -  
8. Huyện Gò Quao - Go Quao district                 -                   -                   -                   -                   -  
9. Huyện An Biên - An Bien  district            12,78            20,00            27,50            45,24            22,31
10. Huyện An Minh - An Minh  district            32,00            25,00            21,43            17,14            11,67
11. Huyện Vĩnh Thuận - Vinh Thuan district            16,38            15,44            26,52            22,83            16,22
12. Huyện Phú Quốc - Phu Quoc district                 -                   -                   -                   -                   -  
13. Huyện Kiên Hải - Kien Hai district                 -                   -                   -                   -                   -  
14. H. U Minh Thượng - U M Thuong district                 -                   -                   -                   -                   -  
15. Huyện Giang Thành - Giang Thanh district                 -                   -                   -            142,97          160,16
           

 

Số lần đọc: 1345
Cục Thống kê Kiên Giang
Tin liên quan