Tin nóng
07.06.2013
 PHÂN THEO LOẠI HÌNH DOANH NGHIỆP
 NUMBER OF ACTING ENTERPRISES AS OF ANNUAL 31 DEC. BY TYPE OF ENTERPRISE
    Doanh nghiệp - Enterprise
  2006 2007 2008 2009 2010
TỔNG SỐ - TOTAL      2.155      2.472      2.832       3.022       3.083
 + Doanh nghiệp Nhà nước
     State owned enterprise
          32           29           30            29            25
 - Trung ương - Central             4             4             5              6              5
 - Địa phương - Local           28           25           25            23            20
 + Doanh nghiệp ngoài Nhà nước
     Non-state enterprise
     2.121      2.441      2.799       2.989       3.054
 - Tập thể - Collective           38           36           90          107          111
 - Tư nhân - Private      2.083      2.405      2.709       2.882       2.943
 - Công ty hợp danh - Collective name            -              -              -              -              -  
 + Doanh nghiệp có vốn đầu tư NN
    Foreign investment enterprise
            2             2             3              4              4
 - DN 100% vốn nước ngoài  -  100% foreign capital             2             2             3              4              4
 - DN liên doanh với nước ngoài  - Joint venture            -              -              -              -              -  
           

 

Số lần đọc: 1230
Cục Thống kê Kiên Giang
Tin liên quan