Tin nóng
07.08.2013
INDEX OF KINDERGARTEN EDUCATION      
          %

 

  2007-2008 2008-2009 2009-2010 2010-2011 2011-2012
1. Trường học (Trường) - Schools (School)       104,55       117,39       116,67       111,11       112,86
 - Công lập - Public       114,29       117,50       110,64       119,23       114,52
 - Ngoài công lập - Non public         66,67       116,67       157,14         72,73       100,00
2. Lớp học (Lớp) - Classes (Class)       102,85       109,15       131,86         95,23       111,33
 - Công lập - Public       101,26       108,16       132,23         94,10       112,54
 - Ngoài công lập - Non public       114,89       115,74       129,60       102,47       104,22
3. Phòng học (phòng) - Classes (Classrooms)       101,36       116,37       110,02       107,36       151,39
 - Công lập - Public         95,73       117,52       102,98       110,00       173,68
 - Ngoài công lập - Non public       117,86       113,64       127,33       102,09       103,59
4. Giáo viên (Người) -  Teachers (Person)       104,75       107,59       118,12       110,86       113,39
 - Công lập - Public       100,40       106,56       116,13       118,03       114,65
 - Ngoài công lập - Non public       127,21       111,76       125,84         85,17       107,14
5. Học sinh (Học sinh)- Pupils (pupil)       102,93       110,65       113,02       108,16       112,13
 - Công lập - Public       101,58       109,48       111,67       110,87       112,80
 - Ngoài công lập - Non public       111,95       117,77       120,62         93,97       108,02
6. Số học sinh BQ 1 lớp học (HS)       100,08       101,38         85,71       113,57       100,73
7. Số học sinh BQ/ 1 giáo viên          98,27       102,85         95,68         97,56         98,89
           

 

Số lần đọc: 1541
Cục Thống kê Kiên Giang
Tin liên quan