Tin nóng
06.08.2013
INDEX OF GROSS OUTPUT OF AGRICULTURE, FORESTRY AND FISHERY
(Theo giá so sánh 1994, năm trước=100 - At constant 1994 price, previous year=100)
    %
  2005 2008 2009 2010 Ước 2011
TỔNG SỐ - TOTAL      109,22      110,96      103,40      107,32       109,61
 Phân theo cấp quản lý - By type of management          
   - Trung ương  - Central  -              -               -               -                 -  
   - Địa phương  - Local      109,22      110,97      103,39      107,33       109,61
   - Đầu tư nước ngoài  - Foreign investment  -         93,04      111,42        42,15               -  
 Phân theo thành phần kinh tế - By ownership          
   - Nhà nước - State        94,43        77,42      108,64        55,32         48,17
   - Ngoài Nhà nước - Non state      109,39      111,35      103,35      107,76       109,87
   - Đầu tư nước ngoài - Foreign investment  -         93,04      111,42        42,15               -  
 Phân theo ngành kinh tế
  By kind of economic activities
         
  I. Nông nghiệp -  Agriculture      106,49      112,57      101,98      105,94       110,04
   a. Trồng trọt - Cultivation      106,68      113,45      100,51      106,00       110,34
Chia ra - Of which          
 - Lúa - Paddy      107,87      113,73      100,63      102,93       111,08
 - Cây lương thực khác - Other food crops  -       540,00      257,04      108,07         82,13
 - Cây công nghiệp - Industrial crops        94,81      106,30      124,71      101,17       100,92
 - Cây ăn quả - Fruit crops        94,66      109,32        93,03      142,14       102,54
 - Rau, đậu, hoa  và cây gia vị - Vegetables,
    beans,flowers and condiment crops
     107,11      131,77      105,68      116,66       129,69
 - Các loại cây khác và  SP phụ trồng trọt
    Others
             -               -               -               -                 -  
 b. Chăn nuôi - Animal husbandry      105,36      107,77      101,32      108,22         80,62
 - Gia súc - Livestock      103,54      106,10      106,14      104,91         92,74
 - Gia cầm - Poultry      156,70      163,04        98,91      131,43         91,10
 - Chăn nuôi khác - Others        97,41        92,70        96,57      100,00         55,53
c. Dịch vụ nông nghiệp -Agriculture services      104,14      104,69      141,08      100,39       167,51
  II. Lâm nghiệp - Forestry      103,31      107,40        95,00      100,75         98,80
 - Trồng và nuôi rừng - Forestation        82,62        80,45        91,84        91,82       105,91
 - Khai thác lâm sản -Exploitation of forest products      104,81      118,66        87,89      107,40         96,87
 - Lâm nghiệp khác - Others      147,18        98,44      112,68        91,53       100,64
  III. Thủy sản - Fishery      115,31      108,50      106,00      109,71       109,21
 - Nuôi trồng thủy sản -Culture of aquaproducts      123,94      106,61      101,30      112,39       111,14
 - Đánh bắt thủy sản - Fishing       108,43      111,27      112,57      106,34       106,64
 - Dịch vụ thủy sản  - Fishery services  -              -               -               -                 -  

 

Số lần đọc: 1506
Cục Thống kê Kiên Giang
Tin liên quan