Tin nóng
06.08.2013
                   NUMBER, CAPACITY MOTORRIZED SHIPS AND BOATS (Annual at 31-12)
  2005 2008 2009 2010 Sơ bộ 2011
Số lượng
Number
(Chiếc-piece)
Công suất
Capacity
(cv)
Số lượng
Number
(Chiếc-piece)
Công suất
Capacity
(cv)
Số lượng
Number
(Chiếc-piece)
Công suất
Capacity
(cv)
Số lượng
Number
(Chiếc-piece)
Công suất
Capacity
(cv)
Số lượng
Number
(Chiếc-piece)
Công suất
Capacity
(cv)
TỔNG SỐ - TOTAL       7.490   1.117.448        9.349  1.065.899     11.434   1.309.879        11.500   1.322.523        11.936   1.475.662
  Theo thành phần kinh tế - By ownership                    
 - Nhà nước  - State            21          9.210             -                 -               -                 -                  -                  -                  -    
 - Ngoài Nhà nước - Non - state       7.469   1.108.238        9.349  1.065.899     11.434   1.309.879        11.500   1.322.523        11.936   1.475.662
Theo huyện, thị, thành phố - By district                    
1. Thành phố Rạch Giá - Rach Gia city       1.860      490.440        1.494     392.439       1.564      530.137          1.564      546.616          1.658      603.693
2. Thị  xã  Hà Tiên - Ha Tien Town          820        50.750           790       54.400       1.018        68.879          1.085        78.215          1.101      100.510
3. Huyện Kiên Lương - Kien Luong District          824        58.587        1.126       69.530       1.815      110.764          1.823      117.057          1.861      128.989
4. Huyện Hòn Đất - Hon Dat  district          624      144.341        1.009     179.147       1.174      186.039          1.178      180.986          1.213      202.439
5. Huyện Tân Hiệp - Tan Hiep district                 13         5.377            15          4.424               13          3.364               12          2.964
6. Huyện Châu Thành - Chau Thanh  district          275        89.600           290     100.167          277        96.833             293      100.235             304      116.802
7. Huyện Giồng Riềng - Giong Rieng  district                   7         1.020              7             929                 8             803                 7             929
8. Huyện Gò Quao - Go Quao district                   7         2.178              7          2.106                 4             786                 5             806
9. Huyện An Biên - An Bien  district          168        30.998           234       27.653          196        28.440             312        30.145             313        29.203
10. Huyện An Minh - An Minh  district          127        11.792           400       17.678          405        20.440             396        20.291             429        23.282
11. Huyện Vĩnh Thuận - Vinh Thuan district                 -                 -                1             380                -                  -                  -                  -  
12. Huyện Phú Quốc - Phu Quoc district       2.013        94.763        2.485     106.835       3.280      147.226          3.168      132.453          3.295      145.378
13. Huyện Kiên Hải - Kien Hai district          685      117.214        1.494     109.475       1.674      113.262          1.656      111.572          1.713      111.623
14. H. U Minh Thượng - U M Thuong district                 -                 -                1               20                -                  -                   1               44
15. Huyện Giang Thành - Giang Thanh district                 -                 -               -                 -                  -                  -                 24          9.000
                     

 

Số lần đọc: 1305
Cục Thống kê Kiên Giang
Tin liên quan