Tin nóng
28.01.2013

 

2005

2008

2009

2010

SƠ BỘ 2011

CẢ NĂM

0,90

0,95

0,91

0,87

0,99

......Tháng 1

0,63

0,77

0,80

0,67

0,75

......Tháng 2

0,43

0,65

0,61

0,48

0,64

......Tháng 3

0,72

0,55

0,67

0,51

0,67

......Tháng 4

0,45

0,49

0,66

0,60

0,47

......Tháng 5

0,52

0,75

0,77

0,59

0,59

......Tháng 6

0,69

0,73

0,69

0,65

0,60

......Tháng 7

0,82

0,80

0,78

0,67

0,84

......Tháng 8

0,59

0,88

0,59

0,75

0,81

......Tháng 9

0,90

0,78

0,82

0,82

0,86

......Tháng 10

0,79

0,89

0,76

0,86

0,99

......Tháng 11

0,77

0,95

0,91

0,87

0,95

......Tháng 12

0,69

0,88

0,89

0,85

0,88

 
Số lần đọc: 1421
Cục Thống kê Kiên Giang
Tin liên quan