Tin nóng
07.08.2013
      SOME MAIN INDICATORS ON CAPACITY OF TRANSPORTATION IN 2011
(Số liệu ước tính)

 


 
Tổng số
Total
Chia ra-Of which
Trung ương
quản lý
Central Management 
Tỉnh
quản

Provincial Management 
Huyện, thị
quản lý
District Management 
Xã, phường, TTrấn q. lý
Commune, Precinct, Town under district management
1. Đường bộ (km) 
    Road (Km)
       9.576,64           45,20         806,83            994,13           7.730,48
 Chia ra - Of which :          
 - Nhựa và bê tông nhựa
    Asphalted road
       3.733,13           45,20         704,93            606,60           2.376,40
 - Đá
   Stone paved road
          588,72                 -                   -                45,73              542,99
 - Cấp phối
   Mixed stone & soil road
          696,84                 -             43,70            239,57              413,57
 - Đường đất
   Soil road
       4.557,95                 -             58,20            102,23           4.397,52
2. Đường sông và đường biển (km)
  Inland waterways and Maritime (km)
       9.614,86         196,20         389,06         5.005,36           4.024,24
Chia ra - Of which :          
 - Trọng tải 20 tấn trở xuống
   Weight under 20 tons
       6.073,13                 -             30,10         2.627,39           3.415,64
 - Trên 20 đến 50 tấn
    Weight over 20 - 50 tons
          948,09             7,70           57,90            364,54              517,95
 - Trên 50 đến 100 tấn
    Weight over 50 -100 tons
          479,33           35,00           64,50            313,13                66,70
 - Trên 100 đến 500 tấn
    Weight over 100  -500 tons
          193,35           43,50         128,00                6,00                15,85
 - Trên 500 đến 1.000 tấn
    Weight over 500-1000 tons
          258,30         110,00           58,60              81,60                  8,10
 - Trên 1000 tấn
   Weight over 1000 tons
       1.662,66                 -             49,96         1.612,70                     -  
3. Cầu -  Bridge          
 - Số lượng (cái)
    Number of bridge (Unit)
            3.982                10              245                 304                3.423
 - Chiều dài (m)
    Total length of bridge (m)
          69.063              294           8.311              7.133              53.325
           

 

Số lần đọc: 1661
Cục Thống kê Kiên Giang
Tin liên quan