Tin nóng
06.08.2013
 OUTPUT OF SHRIMP BREEDING (Shrimp breeding combined with rice
planting, and improved extensive shrimp breeding)
      Tấn - Tons
  2006 2008 2009 2010 Sơ bộ 2011
TỔNG SỐ - TOTAL          19.261          20.178          21.678          23.271           25.996
Chia ra - Of which          
1. Thành phố Rạch Giá - Rach Gia city                 -                   18                 -                   -                     -  
2. Thị  xã  Hà Tiên - Ha Tien Town               210               250               214               271                350
3. Huyện Kiên Lương - Kien Luong District            3.152               361               631            1.297             1.499
4. Huyện Hòn Đất - Hon Dat  district               696               305               111                 82                154
5. Huyện Tân Hiệp - Tan Hiep district                 -                   -                   -                   -                     -  
6. Huyện Châu Thành - Chau Thanh  district                 -                     6                   6                   5                    2
7. Huyện Giồng Riềng - Giong Rieng  district                 -                   16                 20                 14                   -  
8. Huyện Gò Quao - Go Quao district               468               723               749               529                548
9. Huyện An Biên - An Bien  district            2.293            1.672            2.476            2.079             2.756
10. Huyện An Minh - An Minh  district            6.907            9.923            9.972            9.868           12.098
11. Huyện Vĩnh Thuận - Vinh Thuan district            5.535            5.772            6.336            6.610             7.110
12. Huyện Phú Quốc - Phu Quoc district                 -                   -                   -                   -                     -  
13. Huyện Kiên Hải - Kien Hai district                 -                   -                   -                   -                     -  
14. H. U Minh Thượng - U M Thuong district                 -              1.132            1.163            1.260             1.252
15. Huyện Giang Thành - Giang Thanh district                 -                   -                   -              1.256                227
           

 

Số lần đọc: 1329
Cục Thống kê Kiên Giang
Tin liên quan