Tin nóng
07.08.2013
VOLUME OF PASSENGERS TRAFFIC 

 

  2005 2008 2009 2010 Sơ bộ 2011
I. Luân chuyển hành khách (1.000 người.Km)
   Volume of passenger traffic (1.000 person.km)
         
Tổng số - Total 1.200.506 1.686.461 1.882.553 2.108.342 2.289.829
Chia theo thành phần kinh tế - By ownership          
    - Nhà nước - State               -   147.769 105.406 99.762 35.809
    - Ngoài nhà nước - Non State 1.200.506 1.538.692 1.777.147 1.808.580 2.254.020
 + Tập thể - Collective               -                -             990        1.121        1.258
 + Tư nhân - Private 75.852 98.938 58.649 74.561 83.672
 + Cá thể - Household 1.125.063 1.439.754 1.717.508 1.732.898 2.169.090
    - Vốn đầu tư nước ngoài - FDI               -                -                -                -               -  
Chia theo ngành đường - By type of transport          
   - Đường bộ -  Land transport 854.424 1.271.884 1.440.642 1.617.696 1.777.589
   - Đường sông -  Water - way 249.637 305.882 327.943 363.342 379.137
   - Đường biển - Maritime 96.445 108.695 113.968 127.304 133.103
II. Chỉ số phát triển - Index  (%)
    (Năm trước =100%) - (Previous year=100)
         
Tổng số - Total       117,91      110,29      111,63      111,99      108,61
Chia theo thành phần kinh tế - By ownership          
    - Nhà nước - State               -          99,76        71,33        94,65        35,89
    - Ngoài nhà nước - Non State       104,74      111,42      115,50      101,77      124,63
 + Tập thể - Collective               -                -                -        113,23      112,22
 + Tư nhân - Private  …       111,36        59,28      127,13      112,22
 + Cá thể - Household  …       111,42      119,29      100,90      125,17
    - Vốn đầu tư nước ngoài - FDI               -                -                -                -               -  
Chia theo ngành đường - By type of transport          
   - Đường bộ -  Land transport       105,08      112,65      113,27      112,29      109,88
   - Đường sông -  Water - way       110,61      103,09      107,21      110,79      104,35
   - Đường biển - Maritime         96,47      105,15      104,85      111,70      104,56
           

 

Số lần đọc: 1533
Cục Thống kê Kiên Giang
Tin liên quan