Tin nóng
07.08.2013
  RETAIL SALES OF GOODS AND SERVICES AT CURRENT PRICES BY OWNERSHIP
  AND BY KIND OF ECONOMIC ACTIVITY
    Triệu đồng - Million dongs

 

  2005 2008 2009 2010 Sơ bộ 2011
TỔNG SỐ - TOTAL 10.294.605 19.546.313 22.567.154 28.571.245 35.571.346
Phân theo thành phần KT - By ownership          
 +  Nhà nước - State 676.540 1.061.707 837.950 1.112.734 1.537.287
 + Ngoài nhà nước - Non-state 9.618.065 18.484.606 21.714.215 27.426.718 34.034.059
   - Tập thể  - Collective 9.418 17.997 20.624 22.409 37.528
   - Tư nhân - Private

9.608.647
6.544.652 6.186.256 8.402.683 11.461.915
   - Cá thể - Household 11.921.957 15.507.335 19.001.626 22.534.616
 + Vốn đầu tư nước ngoài - Foreign investment               -                 -          14.989        31.793  … 
Phân theo ngành hoạt động
 By kind of economic activity
         
  - Thương nghiệp - Trade 8.715.419 16.874.621 19.481.829 19.481.829 19.481.829
  - Khách sạn, Nhà hàng - Hotels, Restaurants 1.330.811 2.168.023 2.497.882 2.497.882 2.497.882
       
   
 
      - Du lịch lữ hành - Tourism
248.375 18.736 22.610 22.610 22.610
  - Dịch vụ - Services 484.933 564.833 564.833 564.833
CƠ CẤU - STRUCTURE (%)          
Tổng số - Total        100,00        100,00        100,00        100,00       100,00
Phân theo thành phần KT - By ownership          
 +  Nhà nước - State            6,57            5,43            3,71            3,89           4,32
 + Ngoài nhà nước - Non-state          93,43          94,57          96,22          95,99         95,68
   - Tập thể  - Collective            0,09            0,09            0,09            0,08           0,11
   - Tư nhân - Private          93,34          33,48          27,41          29,41         32,22
   - Cá thể - Household               -            60,99          68,72          66,51         63,35
 + Vốn đầu tư nước ngoài - Foreign investment               -                 -              0,07            0,11  … 
Phân theo ngành hoạt động
 By kind of economic activity
         
  - Thương nghiệp - Trade          84,66          86,33          86,33          68,19         54,77
  - Khách sạn, Nhà hàng - Hotels, Restaurants          12,93          11,09          11,07            8,74           7,02
       
   
 
      - Du lịch lữ hành - Tourism
           2,41            0,10            0,10            0,08           0,06
  - Dịch vụ - Services            2,48            2,50            1,98           1,59
           

 

Số lần đọc: 1858
Cục Thống kê Kiên Giang
Tin liên quan