Tin nóng
07.08.2013
VOLUME OF PASSENGERS TRANSPORT

 

  2005 2008 2009 2010 Sơ bộ 2011
I. Vận chuyển hành khách (1.000 người)
   Volume of passenger transport (1.000 person)    
         
Tổng số - Total      23.396      32.672      36.695      40.852      44.778
 * Chia theo thành phần kinh tế - By ownership          
    - Nhà nước - State             -          2.908        2.304        2.330        1.004
    - Ngoài nhà nước - Non State      23.396      29.764      34.391      38.522      43.774
 + Tập thể - Collective             -               -               47             52             59
 + Tư nhân - Private        1.377        1.753        1.005        1.246        1.416
 + Cá thể - Household      22.018      28.011      33.339      37.224      42.299
    - Vốn đầu tư nước ngoài - FDI             -               -               -               -               -  
Chia theo ngành đường - By type of transport          
   - Đường bộ -  Land transport      17.259      25.478      29.011      32.628      35.903
   - Đường sông -  Water - way        5.043        6.103        6.541        6.986        7.541
   - Đường biển - Maritime        1.094        1.091        1.143        1.238        1.334
II. Chỉ số phát triển - Index  (%)
    (Năm trước =100%) - (Previous year=100)
         
Tổng số - Total      113,42      111,27      112,31      111,33      109,61
Chia theo thành phần kinh tế - By ownership          
    - Nhà nước - State             -          97,68        79,23      101,13        43,09
    - Ngoài nhà nước - Non State      131,48      112,80      115,55      112,01      113,63
 + Tập thể - Collective               -               -        110,64      113,46
 + Tư nhân - Private  …       112,73        57,33      123,98      113,64
 + Cá thể - Household  …       112,80      119,02      111,65      113,63
    - Vốn đầu tư nước ngoài - FDI             -               -               -               -               -  
Chia theo ngành đường - By type of transport          
   - Đường bộ -  Land transport      115,02      113,66      113,87      112,47      110,04
   - Đường sông -  Water - way      105,28      103,42      107,18      106,80      107,94
   - Đường biển - Maritime      131,33      104,20      104,77      108,31      107,75
           

 

Số lần đọc: 1719
Cục Thống kê Kiên Giang
Tin liên quan