Tin nóng
07.08.2013
NUMBER OF DRUG ADDICTS, HIV/AIDS - INFECTED 
PERSONS AND DEATHS OF AIDS
      Người - Person

 

  2007 2008 2009 2010 2011
 * Số người nghiện ma tuý được phát hiện        108       115       107       110          -  
     có hồ sơ quản lý          
Number of HIV infected persons discovered and recorded          
 + Phân theo giới tính - By sex          
 - Nam - Male          
 - Nữ - Female          
 + Phân theo nghề nghiệp - By professionalx          
 - Cán bộ, công chức - Civil servant          
 - Giáo viên - Teacher          
 - Công nhân - Worker          
 - Sinh viên, học sinh - Student          
 - Nghề khác - Others          
 + Phân theo nhóm tuổi - By age group          
 - Dưới 6 tuổi - Under 6          
 - Từ 6 tuổi đến dưới 15 tuổi - From 6 to under 15          
 - Từ 15 tuổi đến dưới 25 tuổi - From 15 to under 25          
 - Từ 25 tuổi đến dưới 35 tuổi - From 25 to under 35          
 - Từ 35 tuổi đến dưới 45 tuổi - From 35 to under 45          
 - Từ 45 tuổi trở lên - Over 45          
 * Số người nhiễm HIV (người)       367   408   508   387   426
Number of HIV/AIDS infected persons          
 + Phân theo giới tính - By sex          
 - Nam - Male       221   248   300   200   249
 - Nữ - Female       146   160   208   187   177
 + Phân theo nghề nghiệp - By professionalx          
 - Cán bộ, công chức - Civil servant           1       1       8       5     16
 - Giáo viên - Teacher           1       3       1      -         1
 - Công nhân - Worker           2       3       8     11       8
 - Sinh viên, học sinh - Student           3       2       2       2       1
 - Nghề khác - Others       108       201       256       203       188
           
  2007 2008 2009 2010 2011
 + Phân theo nhóm tuổi - By age group          
 - Dưới 6 tuổi - Under 6         15     16     17       9     11
 - Từ 6 tuổi đến dưới 15 tuổi - From 6 to under 15           7     11       7       7       7
 - Từ 15 tuổi đến dưới 25 tuổi - From 15 to under 25         94     97     83     63     69
 - Từ 25 tuổi đến dưới 35 tuổi - From 25 to under 35       188   182   274   200   202
 - Từ 35 tuổi đến dưới 45 tuổi - From 35 to under 45         51     75     96     75     87
 - Từ 45 tuổi trở lên - Over 45         12     27     31     33     50
 * Số người chết do HIV (người)         46         62         60         35         26
Number of death of AIDS          
 + Phân theo giới tính - By sex          
 - Nam - Male         31     41     43     23     21
 - Nữ - Female         15     21     17     12       5
 + Phân theo nghề nghiệp - By professionalx          
 - Cán bộ, công chức - Civil servant          -        -         1       2      -  
 - Giáo viên - Teacher          -         1       2       1      -  
 - Công nhân - Worker          -        -        -        -        -  
 - Sinh viên, học sinh - Student          -        -        -         1      -  
 - Nghề khác - Others         10     33     25     14     26
 + Phân theo nhóm tuổi - By age group          
 - Dưới 6 tuổi - Under 6           3       2       2      -        -  
 - Từ 6 tuổi đến dưới 15 tuổi - From 6 to under 15          -        -        -         1      -  
 - Từ 15 tuổi đến dưới 25 tuổi - From 15 to under 25           8       7       4       2       3
 - Từ 25 tuổi đến dưới 35 tuổi - From 25 to under 35         19     35     19     14     11
 - Từ 35 tuổi đến dưới 45 tuổi - From 35 to under 45         13     13     24     15       8
 - Từ 45 tuổi trở lên - Over 45           3       5     11       3       4
           

 

Số lần đọc: 1580
Cục Thống kê Kiên Giang
Tin liên quan