Tin nóng
06.08.2013
  PRODUCTION OF FISHERY BY DISTRICT
 
      Tấn - Ton
  2006 2008 2009 2010 2011
TỔNG SỐ - TOTAL       377.777       428.485       468.825       473.360       503.458
1. Thành phố Rạch Giá - Rach Gia city   105.167   118.570   124.781   130.449   137.840
TĐ:  nuôi trồng - Culture of aquaproduct           97         484         554         632         650
2. Thị  xã  Hà Tiên - Ha Tien Town         23.349         24.369         24.859         25.882         27.557
TĐ:  nuôi trồng - Culture of aquaproduct             290             500             629             752          1.000
3. Huyện Kiên Lương - Kien Luong District         21.645         32.814         28.992         25.253         29.268
TĐ:  nuôi trồng - Culture of aquaproduct          7.249        18.175        13.432          9.013        11.738
4. Huyện Hòn Đất - Hon Dat  district         26.254         26.366         26.787         27.612         29.702
TĐ:  nuôi trồng - Culture of aquaproduct          1.356             906             467             362             905
5. Huyện Tân Hiệp - Tan Hiep district           1.048         10.223         11.519           6.992           5.033
TĐ:  nuôi trồng - Culture of aquaproduct          1.048        10.223        11.519          6.992          5.033
6. Huyện Châu Thành - Chau Thanh  district         31.872         34.204         37.576         37.267         39.801
TĐ:  nuôi trồng - Culture of aquaproduct          1.209          3.015          5.156          3.700          4.328
7. Huyện Giồng Riềng - Giong Rieng  district           8.501         20.706         22.442         17.481         17.111
TĐ:  nuôi trồng - Culture of aquaproduct          8.501        20.706        22.442        17.481        17.111
8. Huyện Gò Quao - Go Quao district           1.638           2.866           3.489           4.785           6.580
TĐ:  nuôi trồng - Culture of aquaproduct          1.638          2.866          3.489          4.785          6.580
9. Huyện An Biên - An Bien  district         35.705         32.972         31.635         15.562         20.693
TĐ:  nuôi trồng - Culture of aquaproduct        28.632        25.653        23.675          7.328        12.195
10. Huyện An Minh - An Minh  district         13.267         20.761         23.486         27.378         33.190
TĐ:  nuôi trồng - Culture of aquaproduct          9.154        15.988        18.446        21.398        25.870
11. Huyện Vĩnh Thuận - Vinh Thuan district           6.564           7.101         12.951         14.892         11.420
TĐ:  nuôi trồng - Culture of aquaproduct          6.564          7.101        12.951        14.892        14.420
12. Huyện Phú Quốc - Phu Quoc district         59.937         50.330         63.976         70.681         75.206
TĐ:  nuôi trồng - Culture of aquaproduct             350               60             316             275             801
13. Huyện Kiên Hải - Kien Hai district         42.830         42.804         53.892         59.440         61.323
TĐ:  nuôi trồng - Culture of aquaproduct               71             154             162             377             141
14. H. U Minh Thượng - U M Thuong district                 -             4.399           2.440           2.712           1.252
TĐ:  nuôi trồng - Culture of aquaproduct                -            4.399          2.440          2.712          1.252
15. Huyện Giang Thành - Giang Thanh district                 -                   -                   -             6.974           7.482
TĐ:  nuôi trồng - Culture of aquaproduct                -                  -                  -            6.974          7.482
           

 

Số lần đọc: 1288
Cục Thống kê Kiên Giang
Tin liên quan