Tin nóng
07.08.2013
   MAIN GOODS FOR IMPORTATION

 

  ĐVT
Unit
2005 2008 2009 2010 Sơ bộ 2011
MẶT HÀNG - GOODS            
Ngư lưới cụ - Accessories of net 1.000 USD      1.116,6           46,2              10              93              75
Dầu Mazut  - Machine oil Tấn- Ton       25.995              -                -                -                -  
Hạt nhựa  - Resin "         2.609         3.042         3.078         1.328         1.780
Thạch cao - Plaster "     185.453     101.920     100.000     114.714       70.300
Clinker - Clinker "     269.012     205.300     180.200     165.821       42.500
Giấy Kratp  - Kraft paper "         1.792         2.050         2.327         1.461         1.022
             

 

Số lần đọc: 1503
Cục Thống kê Kiên Giang
Tin liên quan