Tin nóng
06.08.2013
GROSS OUTPUT OF SOWN CROPS
           
          Tấn - Tons
  2005 2008 2009 2010 2011
  I. Sản lượng lương thực quy hạt
     Gross output of food grain
2.944.315 3.387.234 3.397.861 3.497.292 3.921.429
1. Sản lượng lúa -  Gross output of paddy 2.944.315 3.387.148 3.397.650 3.497.053 3.921.149
 - Lúa Mùa  -  Winter paddy 158.889 230.322 237.351 237.089 202.000
 - Lúa Đông Xuân  - Winter - spring paddy 1.503.398 1.813.168 1.860.266 1.892.057 1.995.457
 - Lúa Xuân Hè  - Spring - summer paddy 50.673 12.151 14.070 23.437 35.198
 - Lúa Hè Thu  - Summer - autumn paddy 1.090.340 1.299.454 1.262.008 1.291.299 1.460.648
 - Lúa Thu Đông  - Autumn winter paddy 141.015 32.053 23.955 53.171 227.846
 * Sản  lượng lúa chất lượng cao
    Production of high-quality rice
1.775.422 1.862.931 2.378.355 2.447.937 2.784.215
Tỷ lệ (%) - Rate (%)       60,30         55,0         70,0          70,0          71,0
2. Sản lượng bắp (ngô) - Gross output of corn             -              86          211           239           280
3. Cây chất bột có củ - Kind of tree round timber          
 - Khoai lang  - Cassava 9.854 13.360 19.392 28.872 14.379
 - Khoai mì - Sweet potatoes 8.544 19.375 18.935 15.374 3.249
 II. Sản lượng một số cây công nghiệp
     Gross output of  industrial crops
         
    - Cói (lác) - Rush       3.000     14.500     23.242      24.850           903
    - Mía  - Sugar - cane   168.818   211.209   230.749    362.326    313.742
    - Khóm  - Pineapple     70.947     88.667     80.230      89.593      93.593
    - Dừa  - Coconut     34.724     31.428     30.332      30.132      30.132
    - Hồ tiêu - Pepper       1.006       1.416       1.219        1.107        1.163
* Lương thực bình quân  đầu người 1 năm
    (kg/người)
   Average food capital per person a year (Kg/person)
      1.779       2.020       2.008        2.049        2.278
           

 

Số lần đọc: 1518
Cục Thống kê Kiên Giang
Tin liên quan