Tin nóng
07.08.2013
VOLUME OF FREIGHT  TRAFFIC

 

  2005 2008 2009 2010 Sơ bộ 2011
I. Luân chuyển hàng hóa (1.000 tấn.Km)
   Volume of freight traffic (1.000 tons.km)
         
Tổng số - Total    443.887    588.244    658.976    758.177    838.810
Chia theo thành phần kinh tế - By ownership          
    - Nhà nước - State             -               -             225             21             -  
    - Ngoài nhà nước - Non State    443.887    588.244    658.751    758.156    838.810
 + Tập thể - Collective             -               -               -               -               -  
 + Tư nhân - Private      99.329    121.884    300.067    330.042    365.152
 + Cá thể - Household    344.557    466.360    358.684    428.114    473.658
    - Vốn đầu tư nước ngoài - FDI             -               -               -               -               -  
Chia theo ngành đường - By type of transport          
   - Đường bộ -  Land transport    100.129    138.695    174.156    223.389    262.101
   - Đường sông -  Water - way    228.684    270.866    284.950    309.244    324.785
   - Đường biển - Maritime    115.074    178.683    199.870    225.544    251.924
II. Chỉ số phát triển - Index  (%)
    (Năm trước =100%) - (Previous year=100)
         
Tổng số - Total      107,16      108,61      112,02      115,05      110,64
Chia theo thành phần kinh tế - By ownership          
    - Nhà nước - State             -               -               -            9,33             -  
    - Ngoài nhà nước - Non State      126,96      108,61      111,99      115,09      110,64
 + Tập thể - Collective             -               -               -               -               -  
 + Tư nhân - Private        108,56      246,19      109,99      110,64
 + Cá thể - Household        108,62        76,91      119,36      110,64
    - Vốn đầu tư nước ngoài - FDI             -               -               -               -               -  
Chia theo ngành đường - By type of transport          
   - Đường bộ -  Land transport        69,21      107,92      125,57      128,27      117,33
   - Đường sông -  Water - way      133,42      106,49      105,20      108,53      105,03
   - Đường biển - Maritime      117,22      112,54      111,86      112,85      111,70
           

 

Số lần đọc: 1444
Cục Thống kê Kiên Giang
Tin liên quan