11.03.2016
Luật Thống kê đã được Quốc hội khóa 13 thông qua tại Kỳ họp thứ 10 ngày 23/11/2015 và được Chủ tịch nước công bố Lệnh số 17/2015/L-CTN ngày 04/12/2015. Luật Thống kê này (viết gọn là Luật) sẽ có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2016, thay thế Luật Thống kê năm 2003, là cơ sở pháp lý cao nhất cho hoạt động thống kê với nhiều quy định đổi mới. Luật được thông qua khẳng định tầm quan trọng của công tác thống kê đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, nhất là trong bối cảnh hội nhập kinh tế ngày càng sâu rộng. Luật được kỳ vọng sẽ tạo nền tảng vững chắc cho công tác thống kê ở nước ta có bước phát triển mới, đáp ứng thông tin thống kê một cách khách quan, chính xác, đầy đủ, kịp thời cho Đảng, Quốc hội, Chính phủ cũng như nhu cầu thông tin thống kê của các đối tượng dùng tin trong và ngoài nước.

Mặc dù Luật Thống kê đã được thông qua nhưng để đưa Luật đi vào cuộc sống thì không phải là điều dễ dàng, triển khai thi hành Luật Thống kê phải thực hiện một khối lượng công việc rất lớn, trong đó có nhiều việc mới, song thời gian thực hiện ngắn. Do đó, Tổng cục Thống kê đã dự thảo trình Bộ trưởng, trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Thống kê trên phạm vi toàn quốc. Căn cứ Kế hoạch và tình hình thực tiễn, trong năm 2016 ngành Thống kê cần tham mưu cho Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư triển khai các nhiệm vụ chính sau: 

Thứ nhất, xây dựng văn bản quy phạm pháp luật quy định chi tiết các nội dung được giao trong Luật gồm:

(1) Xây dựng, trình Chính phủ ban hành: Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn một số điều của Luật Thống kê; Nghị định quy định nội dung chỉ tiêu thống kê thuộc hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia quy định trong Luật Thống kê; Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thống kê; Nghị định quy định chi tiết về việc phổ biến thông tin thống kê nhà nước; Nghị định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Thống kê; Nghị định quy định về chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức thống kê bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; và Nghị định quy định chi tiết thanh tra chuyên ngành thống kê.

(2) Xây dựng, trình Thủ tướng Chính phủ ban hành: Quyết định quy định chương trình điều tra thống kê quốc gia; và Quyết định quy định danh mục hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã.

Xây dựng, trình Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành: Thông tư quy định về khái niệm, nội dung, phương pháp tính các chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã; Thông tư ban hành Quy chế thẩm định hệ thống chỉ tiêu thống kê bộ, ngành, chế độ báo cáo thống kê cấp bộ, ngành, phân loại thống kê ngành, lĩnh vực, phương án điều tra thống kê, số liệu thống kê thuộc hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia; và Thông tư ban hành danh mục và nội dung hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành Kế hoạch, Đầu tư và Thống kê.

Thứ hai, tổ chức rà soát các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành liên quan đến Luật Thống kê, đề xuất sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới các văn bản quy phạm pháp luật bảo đảm thi hành hiệu quả Luật Thống kê, gồm:

Tổ chức quán triệt thực hiện và tuyên truyền, phổ biến Luật Thống kê và các văn bản hướng dẫn thi hành: Tổ chức quán triệt thực hiện Luật Thống kê và các văn bản hướng dẫn thi hành. Ở Trung ương, tổ chức 03 Hội nghị quán triệt thực hiện Luật Thống kê tại 03 miền: Bắc, Trung và Nam cho cán bộ, công chức các Bộ, ngành và cấp tỉnh (Thành phần: Đại diện các Bộ, ngành liên quan; Ủy ban nhân dân, Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, đại diện một số Sở, ban, ngành có liên quan). Ở địa phương, tổ chức quán triệt thực hiện Luật Thống kê cho cán bộ, công chức (1) thuộc Phòng Thống kê, các phòng, ban có liên quan thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện và Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn.

Tuyên truyền, phổ biến Luật Thống kê và các văn bản hướng dẫn thi hành: Biên soạn và cấp phát tài liệu phục vụ công tác tuyên truyền, phổ biến Luật Thống kê và các văn bản hướng dẫn thi hành và tổ chức tuyên truyền, phổ biến Luật Thống kê bằng các hình thức phù hợp với từng nhóm đối tượng, địa bàn.

Rà soát, đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ thống kê, kiện toàn đội ngũ công chức làm công tác thống kê ở cấp huyện, cấp xã đáp ứng các tiêu chuẩn bảo đảm thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được giao trong Luật Thống kê: Rà soát đội ngũ công chức làm công tác thống kê; Bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ thống kê cho đội ngũ công chức làm công tác thống kê. 

Trần Tuấn Hưng

Số lần đọc: 2420
Theo Vienthongke.vn
Ý kiến phản hồi
Họ tên *
Tiêu đề gởi *
Nội dung gởi *
 
Nhập chữ và số ở trên
 
 
Tin liên quan