Tin nóng
* Nguyên tắc cơ bản của hoạt động thống kê nhà nước gồm: Trung thực, khách quan, chính xác, đầy đủ, kịp thời; Độc lập về chuyên môn, nghiệp vụ thống kê; Thống nhất về nghiệp vụ, không trùng lặp, không chồng chéo; Công khai, minh bạch và Có tính so sánh. * Hoạt động thống kê nhà nước nhằm đáp ứng yêu cầu đánh giá, dự báo tình hình, hoạch định chiến lược, xây dựng kế hoạch, quy hoạch chính sách, quản lý, điều hành phát triển kinh tế - xã hội; Đáp ứng yêu cầu kiểm tra, giám sát việc thực hiện chiến lược, kế hoạch, chính sách phát triển kinh tế - xã hội; Đáp ứng nhu cầu sử dụng thông tin thống kê của cơ quan, tổ chức, cá nhân. * Tích cực tham gia Tổng điều tra dân số và nhà ở ngày 01/04/2019: * Dân số là gốc rễ của xã hội; * Vì sự phát triển của dân số và tương lai của đất nước; * Cung cấp thông tin đầy đủ, chính xác là trách nhiệm và nghĩa vụ của mỗi công dân. * Tích cực tham gia Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 là góp phần xây dựng tương lai cho đất nước và mỗi chúng ta. * Hộ gia đình cung cấp thông tin đầy đủ về Cuộc Tổng điều tra dân số và nhà ở thời điểm 01/04/2019 làm cở sở để tổng hợp, biên soạn một số chỉ tiêu thống kê quốc gia về dân số và nhà ở phục vụ các cấp, các ngành...
21.03.2014
Cục Thống kê Kiên Giang vừa khai mạc lớp tập huấn về nghiệp vụ điều tra dân số và nhà ở theo Quyết định số 1253/QĐ-TCTK ngày 22-11-2013 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê về việc tiến hành Điều tra dân số và nhà ở giữa kỳ 1-4-2014. Dự tập huấn là các điều tra viên thuộc thành phố Rạch Giá, huyện Châu Thành và huyện Tân Hiệp.

Cuộc điều tra dân số và nhà ở giữa kỳ 1-4-2014 là cuộc điều tra giữa hai kỳ tổng điều tra lần đầu được thực hiện tại Việt Nam, là một cuộc điều tra chọn mẫu quy mô lớn. Cuộc điều tra nhằm thu thập số liệu về dân số và nhà ở trên phạm vi cả nước, làm cơ sở để đánh giá các chương trình quốc gia về dân số và nhà ở, qua đó đánh giá tình hình thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội thời kỳ 2011 - 2015; xây dựng chính sách, lập kế hoạch dân số và nhà ở phục vụ lập Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội thời kỳ 2016 - 2020; giám sát thực hiện các Mục tiêu Phát triển Thiên niên kỷ của Liên hiệp quốc mà Chính phủ Việt Nam đã cam kết. Bên cạnh đó, cung cấp số liệu về quy mô dân số đến cấp huyện 5 năm sau Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2009; làm cơ sở rà soát, hiệu chỉnh số liệu dân số hàng năm giai đoạn 2010 - 2014; bổ sung kho dữ liệu dân số và nhà ở của Tổng cục Thống kê nhằm phục vụ công tác nghiên cứu, phân tích và dự báo quá trình phát triển dân số và nhà ở giữa hai kỳ tổng điều tra trên phạm vi cả nước và từng địa phương phục vụ yêu cầu so sánh quốc tế; cung cấp dàn mẫu cho các cuộc điều tra thống kê đối với hộ dân cư.

Cuộc điều tra được tiến hành vào thời điểm 0 giờ ngày 1-4-2014, với thời gian thu thập số liệu trong khoảng 20 ngày. Cục Thống kê Kiên Giang sẽ phối hợp với Chi cục Thống kê 15 huyện, thị, thành tổ chức điều tra ở 742 địa bàn dân cư. Để cuộc điều tra đạt kết quả tốt, trong thời gian tới Cục Thống kê Kiên Giang sẽ tổ chức tiếp 4 cuộc tập huấn nữa cho địa bàn các huyện, thị còn lại trong tỉnh./.

Tin, ảnh: Tuấn Nghĩa

Số lần đọc: 1170
Theo kiengiang.gov.vn
Ý kiến phản hồi
Họ tên *
Tiêu đề gởi *
Nội dung gởi *
 
Nhập chữ và số ở trên
 
 
Tin liên quan