Tin nóng
21.12.2022

Sáng ngày 16 tháng 12 năm 2022, Chi bộ cục Thống kê đã tổ chức “Hội nghị kiểm điểm, tự phê bình và phê bình; đánh giá chất lượng đối với tổ chức đảng, đảng viên năm 2022. Ông Đỗ Huy Công, Bí thư Chi bộ Cục Thống kê chủ trì Hội nghị. Dự và chỉ đạo Hội nghị có Ông Trương Văn Nghĩa Phó Bí thư và Bà Ngô Ngọc Phượng chuyên viên Ban tổ chức - Đảng Ủy khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh, cùng đầy đủ đảng viên toàn Chi bộ Cục Thống kê.

Toàn cảnh hội nghị hội nghị kiểm điểm, tự phê bình và phê bình Chi bộ CTK 

Trong thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2022, Cấp ủy Chi bộ Cục Thống kê đã chỉ đạo, lãnh đạo công tác chuyên môn, công tác Đảng hoàn thành 100% khối lượng công việc đề ra với chất lượng công việc ngày một nâng lên. Việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” được đưa vào chương trình đào tạo, bồi dưỡng, đánh giá hàng năm. Thực hiện kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị "Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh", tập thể Chi bộ Cục Thống kê đã tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện học tập và làm theo; lấy kết quả học tập là một trong những tiêu chuẩn đánh giá, bình xét, phân loại đảng viên, tổ chức đảng cuối năm.

Đối với nguyên tắc tập trung dân chủ, Chi bộ Cục Thống kê luôn xác định rõ cơ chế chịu trách nhiệm trong mối quan hệ giữa tập thể và cá nhân khi thực hiện nguyên tắc “tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách”; gắn thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ với thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở; tăng cường ý thức tự giác, tự phê bình và phê bình của đảng trong công tác kiểm tra, giám sát thực hiện thường xuyên và nghiêm túc... Trong năm, Chi bộ đã thực hiện kiểm tra 5 đảng viên và giám sát 01 đảng viên. Qua kiểm tra, giám sát không có đảng viên vi phạm. Tại chi bộ, nơi gắn liền với việc thực hiện nhiệm vụ của mọi đảng viên, nên công tác kiểm tra, giám sát của chi bộ luôn được tăng cường, chú trọng; chính là một trong những giải pháp hữu hiệu để đấu tranh, phòng ngừa những sai phạm của cán bộ, đảng viên, nhất là để ngăn chặn suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên ngay từ khi mới manh nha.

Xác định nhiệm vụ trong năm 2023 và giai đoạn tới sẽ rất nhiều những khó khăn, thách thức, đồng chí Bí thư Chi bộ yêu cầu Cấp ủy và tập thể Chi bộ khắc phục các hạn chế, khuyết điểm, cố gắng phát huy các thế mạnh; tăng cường sự lắng nghe, đối thoại, phát huy tính dân chủ ở cơ sở; khuyến khích lực lượng trẻ, có năng lực đứng vào hàng ngũ của Đảng...

 

Số lần đọc: 139
Cục Thống kê Kiên Giang
Tin liên quan