Tin nóng
* Nguyên tắc cơ bản của hoạt động thống kê nhà nước gồm: Trung thực, khách quan, chính xác, đầy đủ, kịp thời; Độc lập về chuyên môn, nghiệp vụ thống kê; Thống nhất về nghiệp vụ, không trùng lặp, không chồng chéo; Công khai, minh bạch và Có tính so sánh. * Hoạt động thống kê nhà nước nhằm đáp ứng yêu cầu đánh giá, dự báo tình hình, hoạch định chiến lược, xây dựng kế hoạch, quy hoạch chính sách, quản lý, điều hành phát triển kinh tế - xã hội; Đáp ứng yêu cầu kiểm tra, giám sát việc thực hiện chiến lược, kế hoạch, chính sách phát triển kinh tế - xã hội; Đáp ứng nhu cầu sử dụng thông tin thống kê của cơ quan, tổ chức, cá nhân. * Tích cực tham gia Tổng điều tra dân số và nhà ở ngày 01/04/2019: * Dân số là gốc rễ của xã hội; * Vì sự phát triển của dân số và tương lai của đất nước; * Cung cấp thông tin đầy đủ, chính xác là trách nhiệm và nghĩa vụ của mỗi công dân. * Tích cực tham gia Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 là góp phần xây dựng tương lai cho đất nước và mỗi chúng ta. * Hộ gia đình cung cấp thông tin đầy đủ về Cuộc Tổng điều tra dân số và nhà ở thời điểm 01/04/2019 làm cở sở để tổng hợp, biên soạn một số chỉ tiêu thống kê quốc gia về dân số và nhà ở phục vụ các cấp, các ngành...
03.06.2015
Ngày 29 tháng 5 năm 2015, Hội đồng Khoa học và Công nghệ (HĐKH) ngành Thống kê đã tổ chức cuộc họp để xác định nhiệm vụ nghiên cứu khoa học năm 2015 của ngành Thống kê. TS. Vũ Thanh Liêm, Phó Tổng cục trưởng, Chủ tịch Hội đồng chủ trì buổi họp.
Khung cảnh buổi họp Hội đồng Khoa học và Công nghệ ngành Thống kê

Trên cơ sở đăng ký nhu cầu nghiên cứu của các đơn vị, Viện Khoa học Thống kê (KHTK) đã đề xuất 06/14 đề tài triển khai nghiên cứu năm 2015 theo các tiêu chí: (1) Thuộc các nội dung của Chương trình, đề án đã phê duyệt (Kế hoạch nghiên cứu khoa học 5 năm giai đoạn 2011-2015 của Tổng cục Thống kê; Chiến lược phát triển Thống kê giai đoạn 2011-2020 và tầm nhìn đến năm 2030; Đề án đổi mới đồng bộ các Hệ thống chỉ tiêu thống kê); (2) Thuộc các vấn đề mới phát sinh có ý nghĩa khoa học đối với sự phát triển của ngành Thống kê; (3) Đảm bảo tính khả thi (Tổ chức nghiên cứu và khả năng áp dụng thực tế.

Các thành viên Hội đồng đã thảo luận từng đề tài và tiến hành bỏ phiếu xác định thứ tự ưu tiên các đề tài được triển khai nghiên cứu năm 2015.

Kết luận buổi họp, TS. Vũ Thanh Liêm, Chủ tịch Hội đồng giao Viện KHTK căn cứ kết quả buổi họp của Hội đồng và trên cơ sở cân đối nguồn kinh phí khoa học năm 2015 báo cáo Tổng cục trưởng quyết định các đề tài nghiên cứu thực hiện trong năm 2015.

ĐBH

Số lần đọc: 830
Theo Viện Thống kê
Ý kiến phản hồi
Họ tên *
Tiêu đề gởi *
Nội dung gởi *
 
Nhập chữ và số ở trên
 
 
Tin liên quan