Tin nóng
* Nguyên tắc cơ bản của hoạt động thống kê nhà nước gồm: Trung thực, khách quan, chính xác, đầy đủ, kịp thời; Độc lập về chuyên môn, nghiệp vụ thống kê; Thống nhất về nghiệp vụ, không trùng lặp, không chồng chéo; Công khai, minh bạch và Có tính so sánh. * Hoạt động thống kê nhà nước nhằm đáp ứng yêu cầu đánh giá, dự báo tình hình, hoạch định chiến lược, xây dựng kế hoạch, quy hoạch chính sách, quản lý, điều hành phát triển kinh tế - xã hội; Đáp ứng yêu cầu kiểm tra, giám sát việc thực hiện chiến lược, kế hoạch, chính sách phát triển kinh tế - xã hội; Đáp ứng nhu cầu sử dụng thông tin thống kê của cơ quan, tổ chức, cá nhân. * Tích cực tham gia Tổng điều tra dân số và nhà ở ngày 01/04/2019: * Dân số là gốc rễ của xã hội; * Vì sự phát triển của dân số và tương lai của đất nước; * Cung cấp thông tin đầy đủ, chính xác là trách nhiệm và nghĩa vụ của mỗi công dân. * Tích cực tham gia Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 là góp phần xây dựng tương lai cho đất nước và mỗi chúng ta. * Hộ gia đình cung cấp thông tin đầy đủ về Cuộc Tổng điều tra dân số và nhà ở thời điểm 01/04/2019 làm cở sở để tổng hợp, biên soạn một số chỉ tiêu thống kê quốc gia về dân số và nhà ở phục vụ các cấp, các ngành...
19.12.2013
Ngày 3 tháng 12 năm 2013, tại Băng Cốc-Thái Lan, Ủy ban Kinh tế -Xã hội khu vực châu Á-Thái Bình Dương (ESCAP) đã công bố Niên giám thống kê khu vực Châu Á và Thái Bình Dương 2013.

Ngày 3 tháng 12 năm 2013, tại Băng Cốc-Thái Lan, Ủy ban Kinh tế -Xã hội khu vực châu Á-Thái Bình Dương (ESCAP) đã công bố Niên giám thống kê khu vực Châu Á và Thái Bình Dương 2013. Niên giám cung cấp các sự kiện quan trọng về các xu hướng hiện tại và mới nổi của sự phát triển kinh tế, xã hội và môi trường. Phiên bản Niên giám thống kê 2013 trình bày, phân tích ngắn gọn làm nổi bật những thành tựu và thách thức chủ yếu đối với 58 nước thành viên khu vực ESCAP và 5 tiểu vùng trong việc thúc đẩy sự thịnh vượng kinh tế, hòa nhập xã hội và bền vững môi trường.

Những phân tích này được trợ giúp bằng các số liệu được cập nhật mới nhất và so sánh, với hơn 300 chỉ tiêu thuộc 32 chủ đề, được nhóm lại thành 8 nhóm chủ đề lớn về: Các xu hướng nhân khẩu học, Y tế, Giáo dục và Kiến ​​thức, Đói nghèo và Tình trạng bấp bênh, Nâng cao vị thế của phụ nữ, Môi trường, Kinh tế, và Sự kết nối. Ngoài việc xem xét và cập nhật các chỉ tiêu phản ánh những thay đổi về ưu tiên phát triển, Niên giám 2013 còn có 2 chủ đề mới liên quan thực sự đến khu vực là An ninh lương thực và Tội phạm. Tám nhóm chủ đề và thành phần của các nhóm cụ thể theo các đường dẫn dưới đây:

A. Các xu hướng nhân khẩu học

B. Y tế

 

C. Giáo dục và Kiến thức

D. Nghèo đói và Tình trạng bấp bênh

E. Nâng cao vị thế của phụ nữ

F. Môi trường

G. Kinh tế

H. Sự kết nối

   

Niên giám thống kê khu vực Châu Á và Thái Bình Dương 2013 kèm theo nhiều sản phẩm trực tuyến, bao gồm các bảng số liệu, cơ sở dữ liệu với hơn 500 chỉ tiêu và các tùy chọn bản đồ, đồ thị…

NTH

Số lần đọc: 909
Theo (Viện khoa học Thống kê)
Ý kiến phản hồi
Họ tên *
Tiêu đề gởi *
Nội dung gởi *
 
Nhập chữ và số ở trên
 
 
Tin liên quan