Tin nóng
* Nguyên tắc cơ bản của hoạt động thống kê nhà nước gồm: Trung thực, khách quan, chính xác, đầy đủ, kịp thời; Độc lập về chuyên môn, nghiệp vụ thống kê; Thống nhất về nghiệp vụ, không trùng lặp, không chồng chéo; Công khai, minh bạch và Có tính so sánh. * Hoạt động thống kê nhà nước nhằm đáp ứng yêu cầu đánh giá, dự báo tình hình, hoạch định chiến lược, xây dựng kế hoạch, quy hoạch chính sách, quản lý, điều hành phát triển kinh tế - xã hội; Đáp ứng yêu cầu kiểm tra, giám sát việc thực hiện chiến lược, kế hoạch, chính sách phát triển kinh tế - xã hội; Đáp ứng nhu cầu sử dụng thông tin thống kê của cơ quan, tổ chức, cá nhân. * Tích cực tham gia Tổng điều tra dân số và nhà ở ngày 01/04/2019: * Dân số là gốc rễ của xã hội; * Vì sự phát triển của dân số và tương lai của đất nước; * Cung cấp thông tin đầy đủ, chính xác là trách nhiệm và nghĩa vụ của mỗi công dân. * Tích cực tham gia Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 là góp phần xây dựng tương lai cho đất nước và mỗi chúng ta. * Hộ gia đình cung cấp thông tin đầy đủ về Cuộc Tổng điều tra dân số và nhà ở thời điểm 01/04/2019 làm cở sở để tổng hợp, biên soạn một số chỉ tiêu thống kê quốc gia về dân số và nhà ở phục vụ các cấp, các ngành...
31.07.2017
Từ ngày 31/7 - 04/8/2017 tại Chiba, Nhật Bản, Viện Thống kê khu vực Châu Á Thái Bình Dương tổ chức Hội thảo về sử dụng máy tính bảng trong điều tra thống kê (CAPI), nhằm giải quyết nhu cầu sử dụng các công nghệ mới để thu thập và sản xuất số liệu thống kê của các cơ quan thống kê quốc gia và các cơ quan thống kê bộ, như: Bộ Nông nghiệp sản xuất số liệu thống kê kịp thời. Hội thảo sẽ cung cấp một nền tảng vững chắc trong các chức năng sử dụng phương pháp CAPI. Người tham gia dự kiến sẽ cập nhật được kỹ năng để thực hiện một cuộc điều tra cơ bản.

Nội dung hội thảo, bao gồm: Giới thiệu về CAPI, kinh nghiệm các cuộc điều tra thống kê; tổng quan các giải pháp đào tạo và điều tra thống kê; giới thiệu về thiết kế câu hỏi; bài tập thực hành về đăng ký thiết kế câu hỏi và tải bộ cài đặt thử nghiệm; thiết kế cơ bản; kỹ năng thiết kế điều tra trung cấp và tổng quan về các tính năng tiên tiến; làm chủ thiết kế điều tra trung cấp; tổng quan các tính năng nâng cao; kỹ năng quản lý cơ bản với quản lý cấp cao và giám sát viên; phân biệt sự khác biệt giữa quản trị viên, quản lý cấp cao và giám sát viên; các bài tập thực hành toàn diện với quản lý cấp cao, giám sát viên và điều tra viên.

SIAP sẽ mời (tài trợ toàn bộ chi phí đi lại, ăn ở trong quá trình diễn ra hội thảo) các cơ quan thống kê quốc gia và các cơ quan thống kê có tham gia việc thống kê nông nghiệp và nông thôn của các nước, ưu tiên các nước tham gia Kế hoạch hành động khu vực Châu Á - Thái Bình Dương thực hiện Chiến lược toàn cầu về Thống kê Nông nghiệp và Nông thôn.

Anh Tuấn (lược dịch)

Số lần đọc: 347
Viện Thống kê
Ý kiến phản hồi
Họ tên *
Tiêu đề gởi *
Nội dung gởi *
 
Nhập chữ và số ở trên
 
 
Tin liên quan