Tin nóng
* Nguyên tắc cơ bản của hoạt động thống kê nhà nước gồm: Trung thực, khách quan, chính xác, đầy đủ, kịp thời; Độc lập về chuyên môn, nghiệp vụ thống kê; Thống nhất về nghiệp vụ, không trùng lặp, không chồng chéo; Công khai, minh bạch và Có tính so sánh. * Hoạt động thống kê nhà nước nhằm đáp ứng yêu cầu đánh giá, dự báo tình hình, hoạch định chiến lược, xây dựng kế hoạch, quy hoạch chính sách, quản lý, điều hành phát triển kinh tế - xã hội; Đáp ứng yêu cầu kiểm tra, giám sát việc thực hiện chiến lược, kế hoạch, chính sách phát triển kinh tế - xã hội; Đáp ứng nhu cầu sử dụng thông tin thống kê của cơ quan, tổ chức, cá nhân. * Tích cực tham gia Tổng điều tra dân số và nhà ở ngày 01/04/2019: * Dân số là gốc rễ của xã hội; * Vì sự phát triển của dân số và tương lai của đất nước; * Cung cấp thông tin đầy đủ, chính xác là trách nhiệm và nghĩa vụ của mỗi công dân. * Tích cực tham gia Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 là góp phần xây dựng tương lai cho đất nước và mỗi chúng ta. * Hộ gia đình cung cấp thông tin đầy đủ về Cuộc Tổng điều tra dân số và nhà ở thời điểm 01/04/2019 làm cở sở để tổng hợp, biên soạn một số chỉ tiêu thống kê quốc gia về dân số và nhà ở phục vụ các cấp, các ngành...
20.10.2017
Ngày Thống kê thế giới (20 tháng 10) nhằm mục đích cho thấy số liệu thống kê tốt là cần thiết cho việc ra các quyết định ở tất cả các các lĩnh vực trong đời sống xã hội. Cứ 5 năm một lần, Liên hợp quốc (LHQ) tổ chức kỷ niệm Ngày Thống kê thế giới[1]. Tiến bộ bền vững: LHQ nhấn mạnh rằng thống kê và các chỉ số đáng tin cậy và kịp thời là quan trọng hơn bao giờ hết.

"Vào Ngày Thống kê thế giới này, tôi kêu gọi tất cả các đối tác và các bên liên quan hợp tác để đảm bảo rằng các khoản đầu tư cần thiết được thực hiện, năng lực kỹ thuật được xây dựng đầy đủ, các nguồn dữ liệu mới được khám phá và các quy trình sáng tạo được áp dụng để cung cấp cho tất cả các nước hệ thống thông tin toàn diện mà họ cần đạt được sự phát triển bền vững", ông Ban Ki-Moon, Tổng thư ký LHQ phát biểu tại Lễ kỷ niệm Ngày Thống kê thế giới năm 2015.

Các dữ kiện đều được thống kê: Thống kê là cách thu thập, phân tích, diễn giải, trình bày và tổ chức dữ liệu. Áp dụng số liệu thống kê cho các nhóm dữ liệu lớn hơn cung cấp tổng quan chung về các vấn đề, bao gồm các vấn đề khoa học, công nghiệp hoặc xã hội.

"Chúng tôi cần phải đảm bảo rằng tất cả mọi người được tính, đặc biệt là những người nghèo nhất và dễ bị tổn thương nhất. Không có trẻ em nào được sinh ra mà không được đăng ký. Không có tỷ lệ mắc bệnh, cho dù ở các vùng xa xôi, hẻo lánh không được ghi lại. Chúng ta cần có thống kê ở các địa phương để đảm bảo mọi trẻ em đều được tiếp cận với giáo dục và chúng ta cần thống kê toàn cầu để theo dõi các tác động tổng thể của biến đổi khí hậu", ông Ban Ki-Moon nói.

Tổ chức kỷ niệm Ngày Thống kê thế giới: Định kỳ 5 năm, LHQ  tổ chức kỷ niệm Ngày Thống kê thế giới.

Lần đầu tiên tổ chức vào ngày 20/10/2010;

Lần Thứ hai tổ chức vào ngày 20/10/2015;

Lần Thứ ba sẽ tổ chức vào ngày 20/10/2020.

Đoàn Dũng

Số lần đọc: 652
Viện Thống kê
Ý kiến phản hồi
Họ tên *
Tiêu đề gởi *
Nội dung gởi *
 
Nhập chữ và số ở trên
 
 
Tin liên quan