17.01.2014
Ông Nguyễn Bích Lâm, Tổng cục trưởng TCTK, trình bày Báo cáo tổng kết công tác năm 2013 và phương hướng nhiệm vụ công tác năm 2014

PHẦN I

KẾT QUẢ CÔNG TÁC THỐNG KÊ NĂM 2013

Năm 2013, kinh tế thế giới đã từng bước phục hồi sau khủng hoảng tài chính và suy thoái kinh tế nhưng vẫn còn nhiều bất ổn và biến động phức tạp; kinh tế trong nước đã và đang phục hồi song còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ, khó khăn, thách thức và chưa thực sự bền vững. Hậu quả do thiên tai như: bão, lũ lụt, hạn hán, dịch bệnh tiếp tục gây khó khăn trên phạm vi cả nước cũng như tại nhiều địa phương, tác động không nhỏ đến phát triển kinh tế-xã hội và đời sống của nhân dân. 

Trong bối cảnh chung của đất nước, ngành Thống kê triển khai kế hoạch công tác năm 2013 với nhiều nhiệm vụ lớn, một mặt bảo đảm tốt nhất thông tin thống kê phục vụ kịp thời sự lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, đánh giá, dự báo tình hình và xây dựng kế hoạch, chính sách phát triển kinh tế-xã hội của các cơ quan Đảng và Nhà nước ở Trung ương và địa phương; mặt khác triển khai các công việc có tính chất quan trọng, lâu dài trong các lĩnh vực: hoàn thiện môi trường pháp lý cho hoạt động thống kê, hoàn thiện phương pháp chế độ thống kê và chế độ báo cáo thống kê, tổ chức, cán bộ... Cùng với sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ trưởng, Ban Cán sự đảng Bộ, sự ủng hộ, phối hợp của các Bộ, ngành, địa phương, toàn Ngành đã nêu cao tinh thần đoàn kết, hợp tác, trách nhiệm, chủ động, sáng tạo, khắc phục khó khăn và hoàn thành xuất sắc kế hoạch công tác năm 2013.

I. Thực hiện tốt nhiệm vụ bảo đảm thông tin thống kê phục vụ kịp thời sự lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của Đảng, Quốc hội và Chính phủ, tham mưu đắc lực trong xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của cả nước và của các địa phương; tăng cường chỉ đạo thực hiện đúng phương án, tiến độ các cuộc điều tra thống kê; tiếp tục đẩy mạnh thực hiện đề án khắc phục chênh lệch số liệu thống kê

1. Biên soạn và phổ biến thông tin thống kê

1.1 Biên soạn thông tin thống kê

Tổng cục Thống kê đã hoàn thành tốt các báo cáo nhanh tình hình kinh tế-xã hội hàng tháng, quý và cả năm 2013. Nhìn chung các báo cáo đã bám sát vào việc đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 07/01/2013 của Chính phủ về những giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2013; Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 07/01/2013 của Chính phủ về một số giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, hỗ trợ thị trường và giải quyết nợ xấu, trong đó chú trọng rà soát các chỉ tiêu kinh tế tổng hợp, phân tích đánh giá tình hình, giải trình nguyên nhân và đề xuất các giải pháp chủ yếu.

Thực hiện chỉ đạo của Bộ trưởng, Tổng cục đã hoàn thành việc biên soạn số liệu ước tính một số chỉ tiêu thống kê kinh tế - xã hội 6 tháng, 9 tháng và cả năm 2013 phục vụ xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2014; số liệu phục vụ đánh giá 3 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội XI về kinh tế - xã hội. Tham mưu giúp Bộ trưởng các văn bản trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội; cung cấp thông tin, các tài liệu điều tra doanh nghiệp... nhằm đáp ứng các yêu cầu đột xuất của Đảng và Chính phủ. Tại địa phương, các báo cáo ước tính tình hình kinh tế - xã hội của Cục Thống kê cũng phục vụ thiết thực cho việc chỉ đạo, điều hành và hoạch định chính sách trên địa bàn tỉnh, thành phố.

Niên giám Thống kê tóm tắt và Niên giám Thống kê đầy đủ năm 2012 được xuất bản đúng thời gian, đảm bảo chất lượng, tiếp tục được bổ sung một số chỉ tiêu, số liệu theo lộ trình thực hiện Hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia như: điều chỉnh một số chỉ tiêu không còn phù hợp với tiến trình phát triển của nền kinh tế, rà soát phạm vi tính toán một số chỉ tiêu quan trọng. Tại nhiều địa phương, niên giám cấp tỉnh, huyện tiếp tục được biên soạn với nội dung, chất lượng ngày càng được nâng cao. Các ấn phẩm thông tin thường kỳ như Tạp chí Con số và Sự kiện, Bản tin Chỉ số giá cả hôm nay, Thông tin khoa học thống kê... được duy trì đúng thời hạn với hình thức và nội dung phong phú.

Một điểm đáng chú ý là Tổng cục đã tập trung tính toán, chuyển đổi các dãy số liệu lịch sử thời kỳ 2006 – 2010 và 2011 - 2012 theo năm gốc 2010 và tính chuyển từ Hệ thống ngành kinh tế quốc dân 1993 (VSIC 1993) sang Hệ thống ngành kinh tế Việt nam 2007 (VSIC 2007). Căn cứ vào kết quả Tổng điều tra cơ sở kinh tế, hành chính, sự nghiệp năm 2012 và các cuộc điều tra khác, Tổng cục Thống kê đã báo cáo Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư để báo cáo Thủ tướng Chính phủ cho phép điều chỉnh bổ sung đầy đủ hơn phạm vi tính chỉ tiêu giá trị tăng thêm của hai ngành ngân hàng, tài chính, bảo hiểm và nhà ở tự có tự ở và điều chỉnh lại quy mô tổng sản phẩm trong nước cho dãy số liệu từ năm 2004-2012 theo giá hiện hành và giá so sánh, tốc độ tăng và cơ cấu.Kết quả việc điều chỉnh này được ghi chú rõ trong Niên giám Thống kê năm 2012 và thông báo công khai tại Họp báo công bố số liệu kinh tế - xã hội năm 2013.

Năm 2013, Tổng cục Thống kê đã biên soạn hệ thống số liệu (2008-2013) phục vụ Ban Chỉ đạo sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 khóa X về nông nghiệp, nông dân và nông thôn.

Cũng trong năm 2013, Tổng cục đã biên soạn nhiều ấn phẩm quan trọng phục vụ các kỳ họp của Quốc hội và Chính phủ, trong đó đáng chú ý là 6 ấn phẩm từ kết quả Tổng điều tra cơ sở kinh tế, hành chính, sự nghiệp năm 2012 và kết quả điều tra doanh nghiệp đó là: (1) Sự phát triển của doanh nghiệp Việt Nam giai đoạn 2006-2011; (2) Sự phát triển của các Hợp tác xã giai đoạn 2008-2011; (3) Doanh nghiệp ngoài nhà nước giai đoạn 2006-2011; (4) Doanh nghiệp FDI giai đoạn 2006-2011; (5) Doanh nghiệp vừa và nhỏ giai đoạn 2006-2011; (6) Doanh nghiệp nhà nước giai đoạn 2006-2011. Đồng thời, Tổng cục cũng hoàn thành xây dựng bộ số liệu chung về doanh nghiệp nhỏ và vừa 12 năm (2000-2012) trên cơ sở tổng hợp kết quả các cuộc Điều tra doanh nghiệp hàng năm báo cáo Bộ trưởng để báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

1.2 Phổ biến thông tin thống kê

Để thông tin thống kê được công bố theo hướng kịp thời, đầy đủ, bình đẳng, khách quan và minh bạch đến mọi đối tượng sử dụng, Tổng cục tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động phổ biến bằng nhiều hình thức. Thông tin thống kê kinh tế - xã hội được đăng tải đầy đủ trên trang Thông tin điện tử của Tổng cục Thống kê[1]. Bên cạnh đó, phiên bản mới của trang Thông tin điện tử của Tổng cục Thống kê với nhiều cải tiến về nội dung và hình thức đang được thử nghiệm để có thể sớm đưa vào sử dụng chính thức trong năm 2014.

Các cuộc Họp báo công bố số liệu 6 tháng và cả năm 2013 đã được chuẩn bị kỹ nên chất lượng các cuộc trao đổi về tình hình kinh tế-xã hội với các biên tập viên, phóng viên của các cơ quan thông tấn, báo chí, đài phát thanh và truyền hình được nâng cao một bước. Kết quả sơ bộ và kết quả chính thức của Tổng điều tra cơ sở kinh tế, hành chính, sự nghiệp năm 2012 được công bố kịp thời. Nhiều bài viết, bài phỏng vấn tập trung làm rõ những vướng mắc, bất cập hiện nay cả về biên soạn, phổ biến cũng như sử dụng thông tin thống kê đã được đăng trên Cổng thông tin điện tử Chính phủ và nhiều phương tiện thông tin đại chúng, góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm trong việc sử dụng cũng như đánh giá chất lượng số liệu thống kê của một bộ phận đông đảo người dùng tin. Nhiều Cục Thống kê đã sử dụng có hiệu quả bảng đèn LED vào phổ biến thông tin thống kê cũng như tuyên truyền các ngày lễ lớn của đất nước, của dân tộc các sự kiện, thành tựu nổi bật của Ngành và địa phương.

Cùng với việc phục vụ tốt yêu cầu thông tin của Trung ương Đảng, Quốc hội và Chính phủ, Tổng cục Thống kê tiếp tục thực hiện tốt việc cung cấp thông tin thường xuyên, đột xuất tới các đối tượng dùng tin trong nước. Ngoài ra, Tổng cục vẫn duy trì và cung cấp số liệu cho các tổ chức quốc tế như cơ quan Thống kê Liên hợp quốc, Ban thư ký ASEAN, UNDP, UNFPA, ESCAP, ILO, WB, IMF, ADB, Đại sứ quán của nhiều nước...

1.3 Phân tích, dự báo thống kê

Với các diễn biến nhanh, phức tạp của nền kinh tế trong nước và thế giới, công tác phân tích và dự báo có vai trò và ý nghĩa quan trọng giúp cho Đảng, Chính phủ đánh giá và dự báo tình hình được kịp thời. Trong năm 2013, trên các lĩnh vực giá cả, lao động việc làm, tăng trưởng kinh tế, Tổng cục đã sử dụng mô hình để đánh giá và dự báo tác động của các chính sách như tăng giá điện, xăng dầu, giá dịch vụ giáo dục và y tế vào lạm phát, tăng trưởng kinh tế và các chỉ tiêu kinh tế vĩ mô khác. Bên cạnh đó, Tổng cục đã xây dựng các kịch bản về tăng trưởng kinh tế báo cáo Bộ trưởng để tham mưu kịp thời cho Chính phủ. Bên cạnh việc triển khai ở Tổng cục, một số Cục Thống kê đã bước đầu triển khai phân tích và dự báo phục vụ Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố.

2. Tổ chức điều tra thống kê

Điều tra thống kê là một hoạt động rất quan trọng, sử dụng phần lớn nguồn lực của Ngành và quyết định đến chất lượng thông tin thống kê. Năm 2013, toàn Ngành đã tập trung thực hiện theo đúng kế hoạch và phương án của 33 cuộc điều tra trong các lĩnh vực kinh tế-xã hội khác nhau. Bên cạnh tập trung nâng cao chất lượng biên soạn phương án, thiết kế phiếu và các tài liệu tập huấn nghiệp vụ điều tra, hoạt động giám sát đã được các đơn vị quan tâm chú trọng, nhất là đối với các cuộc điều tra có quy mô lớn, nội dung phức tạp như Điều tra doanh nghiệp, Điều tra lập bảng cân đối liên ngành, Khảo sát mức sống hộ dân cư...

Về Điều tra doanh nghiệp kết hợp với Điều tra thu thập thông tin lập bảng cân đối liên ngành và tính hệ số chi phí trung gian:

Điểm đặc biệt trong Điều tra doanh nghiệp năm 2013 là đã lồng ghép Điều tra thu thập thông tin lập bảng cân đối liên ngành (Điều tra IO) và tính hệ số chi phí trung gian nhằm tiết kiệm kinh phí, giảm gánh nặng cho cả đơn vị cung cấp thông tin cũng như các Cục Thống kê, Chi cục Thống kê. Bên cạnh đó, Điều tra doanh nghiệp năm 2013 còn mở rộng thu thập thông tin phản ánh thực trạng, kết quả và tình hình đổi mới, sắp xếp lại Doanh nghiệp Nhà nước, trên cơ sở đó Tổng cục đã tổng hợp, phân tích và báo cáo tóm tắt trình Bộ trưởng để phục vụ kỳ họp Quốc hội vào tháng 10 năm 2013 gồm 2 báo cáo: (1) Báo cáo đánh giá tình hình đổi mới, sắp xếp lại và hiệu quả của doanh nghiệp nhà nước và (2) Báo cáo kết quả hoạt động SXKD của tập đoàn, tổng công ty nhà nước năm 2012.

Hiện tại, số liệu điều tra doanh nghiệp chung toàn quốc đang được tổng hợp. Điều tra IO đã nghiệm thu phiếu điều tra được toàn bộ 42 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Kết quả điều tra tại các tỉnh, thành phố đều được các đoàn nghiệm thu đánh giá đạt yêu cầu phương án đề ra.

Các cuộc điều tra thường xuyên khác trong các lĩnh vực thống kê nông, lâm nghiệp và thủy sản; thương mại, dịch vụ và giá; công nghiệp; xây dựng và vốn đầu tư; xã hội và môi trường; dân số, lao động đềuđược triển khai theo đúng phương án, bảo đảm nguồn thông tin để biên soạn các báo cáo thống kê, đặc biệt là báo cáo nhanh.

Một số cuộc điều tra đã được sửa đổi về phương án, bổ sung chỉ tiêu để bảo đảm tính khả thi trong quá trình thu thập thông tin cũng như đáp ứng tốt hơn nhu cầu của người dùng tin như Điều tra tổng mức bán lẻ hàng hóa, Điều tra dịch vụ, Điều tra chăn nuôi...

Bên cạnh đó, năm 2013 Tổng cục còn tiến hành Điều tra tình hình sử dụng thông tin thống kê nhằm thu thập thông tin, đánh giá mức độ sử dụng thông tin thống kê của các đối tượng dùng tin từ cấp lãnh đạo Bộ, ngành, địa phương, các trường đại học, viện nghiên cứu, các tổ chức quốc tế… Điều tra trực tuyến về mức độ hài lòng người dùng tin thống kê trên website cũng được Tổng cục triển khai thí điểm.

Công tác chuẩn bị cho các cuộc điều tra quan trọng trong năm 2014 đã được tập trung thực hiện. Điều tra dân số và nhà ở giữa kỳ năm 2014 đã thực hiện điều tra thí điểm để có cơ sở thực tiễn hoàn thiện phương án điều tra tại 3 tỉnh: Tuyên Quang, Ninh Bình và Bình Dương; tập huấn vẽ sơ đồ, lập bảng kê và nghiệp vụ cấp tỉnh tại Cần Thơ. Hiện tại việc tập huấn vẽ sơ đồ, lập bảng kê cho cấp xã đã cơ bản hoàn thành tại các địa phương.

Tại một số tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Cục Thống kê còn thực hiện một số cuộc điều tra chuyên đề nhằm cung cấp thông tin phục vụ sự lãnh đạo, chỉ đạo của chính quyền địa phương.

3. Thực hiện Đề án khắc phục chênh lệch số liệu thống kê

Thực hiện Đề án khắc phục chênh lệch số liệu thống kê là một nhiệm vụ trọng tâm trong Kế hoạch công tác năm 2013 và được lãnh đạo Tổng cục quan tâm chỉ đạo. Ngày 23/2/2013, Tổng cục Thống kê đã ban hành Kế hoạch số 23/KH-TCTK về việc tính toán số liệu chính thức năm 2011 tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (GRDP). Thực hiện Kế hoạch này, Tổng cục đã thực hiện tính lại GRDP cho 5 tỉnh, thành phố là Nam Định, Khánh Hòa, Đồng Nai, Lâm Đồng và Hà Nội. Kết quả tốc độ tăng GDP năm 2011 so với năm 2010 các tỉnh, thành phố đều giảm, tỉnh giảm ít là 2,5 điểm %, nhiều nhất là 5,5 điểm %. Tiếp đó, Tổng cục ban hành Công văn số 428/TCTK-TKQG ngày 21/6/2013 về việc rà soát và báo cáo số liệu GRDP năm 2011. Thực hiện hướng dẫn của Tổng cục, các Cục Thống kê đã tập trung chỉ đạo các phòng thống kê chuyên ngành phối hợp với Phòng Thống kê Tổng hợp thực hiện rà soát, tính toán số liệu tài khoản quốc gia năm 2011 theo các nội dung: nguồn thông tin, phương pháp tính các chỉ tiêu giá trị sản xuất, giá trị tăng thêm theo giá hiện hành và giá so sánh; rà soát hệ số chi phí trung gian, chỉ số giá dùng trong tính toán.

Trên cơ sở số liệu GRDP năm 2011 của các Cục Thống kê báo cáo và căn cứ dữ liệu của các cuộc Tổng điều tra, điều tra hiện có, các Vụ Thống kê chuyên ngành đã tiến hành rà soát, tính toán lại số liệu chỉ tiêu giá trị sản xuất theo giá so sánh 2010 và giá hiện hành cũng như các chỉ tiêu khác có liên quan làm cơ sở đối chiếu với số liệu của các Cục Thống kê báo cáo. Qua rà soát, tính toán nổi lên các hạn chế, bất cập chủ yếu của cả Trung ương và địa phương như sau: (1) Chưa thống nhất biểu mẫu báo cáo, rà soát theo giá so sánh 1994 hay 2010; (2) Chưa thống nhất về tính giá trị sản xuất theo giá cơ bản giữa các Vụ thuộc Tổng cục Thống kê; (3) Phạm vi ngành kinh tế còn những quy định bất cập giữa các Vụ cho các phòng chuyên môn của Cục Thống kê; (4) Một số ngành, lĩnh vực số liệu rà soát, tính toán lại của các Vụ Thống kê chuyên ngành mới dừng ở bước tập hợp số liệu của các Cục Thống kê báo cáo; (5) Hầu hết các Vụ thực hiện chậm so thời gian quy định, ảnh hưởng đến thời gian tính toán kết quả giá trị tăng thêm, GRDP cho các địa phương.

Qua kết quả tính toán của Tổng cục cho thấy tốc độ tăng trưởng GRDP của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thấp hơn nhiều so với tính toán của các Cục Thống kê.

II. Công tác phương pháp chế độ thống kê được triển khai đồng bộ với các nội dung của Chiến lược phát triển thống kê Việt Nam giai đoạn 2011-2020 và tầm nhìn đến năm 2030, trong đó tiếp tục tập trung vào việc hoàn thiện môi trường pháp lý về lĩnh vực thống kê và xây dựng khung giám sát đánh giá thực hiện Chiến lược

1. Hoàn thiện môi trường pháp lý về công tác thống kê

Nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2013 của lĩnh vực này là đẩy mạnh tiến độ thực hiện Dự án Luật Thống kê sửa đổi. Trong năm qua, Tổng cục đã tổ chức nhiều hội thảo xin ý kiến các nhà khoa học, các tổ chức quốc tế, các Bộ, ngành đối với dự thảo Luật Thống kê sửa đổi, trong đó tập trung vào những định hướng và mục tiêu chính trong Dự án như: Phạm vi điều chỉnh; tăng cường tính độc lập về chuyên môn, nghiệp vụ thống kê; mô hình tổ chức hệ thống thống kê nhà nước; vấn đề thành lập Hội đồng thống kê quốc gia, dịch vụ thống kê.... Theo kế hoạch, Dự án Luật Thống kê sửa đổi báo cáo Chính phủ vào tháng 6 năm 2014 để trình Ủy ban thường vụ Quốc hội tại kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa XIII.

Một điểm quan trọng trong lĩnh vực này là Tổng cục đã trình Bộ trưởng để trình Chính phủ ban hành Nghị định số 79/2013/NĐ-CP thay thế Nghị định 14/2005/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thống kê. Tiếp theo, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã có công văn gửi các Bộ, ngành, địa phương, Tổng cục Thống kê có công văn gửi các đơn vị trong Ngành về việc tuyên truyền và triển khai Nghị định.

Trong năm 2013, sau một thời gian kỳ công biên soạn, Chính sách phổ biến thông tin thống kê Nhà nước đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 34/2013/QĐ-TTg ngày 04/6/2013, lần đầu tiên, Hệ thống thống kê nước ta có Chính sách phổ biến thông tin thống kê bài bản, vừa là cơ sở pháp lý, vừa cụ thể hoá nhiều nội dung quan trọng cho hoạt động phổ biến thông tin thống kê chính thức ở nước ta nhằm phục vụ ngày càng tốt hơn cho đông đảo người sử dụng.

Thực hiện Quyết định số 34/2013/QĐ-TTg ngày 04/6/2013, Tổng cục đã trình Bộ trưởng ban hành Công văn số 6134/BKHĐT-TCTK ngày 22/8/2013  hướng dẫn Kế hoạch thực hiện Chính sách phổ biến thông tin thống kê nhà nước gửi các Bộ, ngành, địa phương. Hiện tại, Tổng cục đang xây dựng Quy chế phổ biến thông tin thống kê nhà nước của Hệ thống thống kê tập trung. Ở nhiều địa phương, với sự tham mưu của Cục Thống kê, UBND tỉnh, thành phố đã ban hành Kế hoạch thực hiện Chính sách phổ biến thông tin thống kê Nhà nước trên địa bàn.

2. Công tác phương pháp chế độ

Thực hiện Thông tư số 02/2012/TT-BKHĐT ngày 04/4/2012 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc qui định lấy năm 2010 làm năm gốc thay cho năm gốc 1994, Tổng cục đã tổ chức Hội nghị tập huấn tại Đà Nẵng về phương pháp tính và chuyển đổi số liệu về giá so sánh năm gốc 2010. Trên cơ sở đó, các Cục Thống kê và các Vụ Thống kê chuyên ngành đã tính toán và chuyển đổi số liệu về giá so sánh năm 2010 theo phân ngành mới VSIC 2007 để kịp đưa vào Niên giám Thống kê năm 2012.

Tiếp tục thực hiện Đề án đổi mới đồng bộ các hệ thống chỉ tiêu thống kê, Tổng cục đã rà soát tiến độ thực hiện Hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia; tổng hợp các ý kiến về việc thu thập, tổng hợp các chỉ tiêu thống kê quốc gia, tỉnh, huyện, xã làm cơ sở đưa ra kế hoạch sửa đổi, bổ sung phù hợp điều kiện thực tế. Chế độ báo cáo thống kê tổng hợp áp dụng đối với Bộ, ngành đang trình Thủ tướng Chính phủ ban hành thay thế Chế độ báo cáo thống kê tổng hợp ban hành theo Quyết định số 111/2008/QĐ-Ttg ngày 15/8/2008 có bổ sung nhiều thông tin đảm bảo nguồn thông tin đầu vào tính toán các chỉ tiêu trong hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia.

Thực hiện Kế hoạch “Ngành Kế hoạch, Đầu tư và Thống kê chung tay xây dựng nông thôn mới”, Tổng cục đã dự thảo hệ thống chỉ tiêu thống kê phản ánh Bộ tiêu chí quốc gia xây dựng nông thôn mới; điều tra thử nghiệm các phương pháp tính thu nhập bình quân khu vực nông thôn cho cấp xã (là tiêu chí được phân công hướng dẫn việc thu thập, tổng hợp và công bố) tại 3 tỉnh; hoàn thiện hệ thống chỉ tiêu thống kê theo Thông tư hướng dẫn của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trình Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Tổng cục cũng đã chuẩn hóa các chỉ tiêu đánh giá phát triển nhân lực theo đúng Kế hoạch thực hiện các chỉ tiêu về đánh giá phát triển nhân lực theo Quyết định số 291/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ để trình Bộ trưởng ban hành.

Cũng trong năm 2013, Tổng cục đã tiến hành sửa đổi phương án của một số cuộc điều tra, như: Điều tra bán buôn, bán lẻ hàng hóa, Điều tra dịch vụ lưu trú, ăn uống, du lịch và dịch vụ khác của các doanh nghiệp ngoài nhà nước, hợp tác xã và cơ sở kinh doanh cá thể, Điều tra chăn nuôi... Nhiều cuộc tập huấn phương án điều tra, nghiệp vụ thống kê cũng đã được tổ chức, đó là: tập huấn nghiệp vụ thống kê Thương mại dịch vụ; tập huấn nghiệp vụ thống kê chuyên ngành xây dựng, vốn đầu tư và FDI; Tập huấn khảo sát mức sống dân cư 2014 kết hợp với điều tra quyền số giá tiêu dùng để áp dụng cho thời kỳ 2015-2020; tập huấn nghiệp vụ thống kê nông, lâm nghiệp và thủy sản; tập huấn Điều tra dân số và nhà ở giữa kỳ năm 2014.

Bên cạnh đó, Tổng cục đã góp ý, thẩm định một số dự thảo hệ thống chỉ tiêu thống kê, chế độ báo cáo thống kê và phương án điều tra, của Bộ, ngành, địa phương.

(Chi tiết tại Phụ lục 5)

3. Thực hiện Chiến lược phát triển Thống kê Việt Nam giai đoạn 2011-2020 và tầm nhìn đến năm 2030

Năm 2013 đánh dấu Chiến lược phát triển Thống kê Việt Nam đã đi được gần 1/3 chặng đường song khối lượng công việc đề ra trong Chiến lược còn rất lớn. Tổng cục, với tư cách là cơ quan thường trực thực hiện Chiến lược, đã tập trung đẩy mạnh một số hoạt động, đặc biệt là xây dựng và hướng dẫn tổ chức thực hiệnKhung giám sát, đánh giá việc thực hiện Chiến lược.

Trong năm qua, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã thành lập Ban Chỉ đạo Trung ương thực hiện chiến lược phát triển thống kê, ban hành Khung giám sát, đánh giá và Tài liệu hướng dẫn theo dõi đánh giá thực hiện Chiến lược. Trên cơ sở đó, Tổng cục đã tổ chức các lớp tập huấn về theo dõi, đánh giá thực hiện Chiến lược cho các Bộ, ngành, địa phương và cho Tổng cục Thống kê trong tháng 12/2013.

Tổng cục cũng đã triển khai các hoạt động của 9 Chương trình hành động thực hiện Chiến lược, bao gồm: hoàn thiện thể chế, khuôn khổ pháp lý và cơ chế điều phối các hoạt động thống kê; xây dựng kế hoạch quốc gia thực hiện Chiến lược toàn cầu về tăng cường thống kê nông nghiệp của Liên hợp quốc; nghiên cứu ứng dụng tính Chỉ số bền vững môi trường cho Việt Nam; nghiên cứu áp dụng khuyến nghị của Liên hợp quốc năm 2008 về SNA, thống kê công nghiệp vào Thống kê Việt Nam; đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ nâng cao chất lượng nguồn nhân lực thống kê; mở rộng hợp tác quốc tế.

Tại nhiều địa phương, Cục Thống kê đã chủ động tham mưu cho UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương ban hành các quyết định về Kế hoạch thực hiện Chiến lược phát triển Thống kê Việt Nam giai đoạn 2011-2020 và tầm nhìn đến năm 2030 trên địa bàn. Nhiều hình thức tuyên truyền về Chiến lược trên các phương tiện thông tin đại chúng tại các địa phương cũng được áp dụng góp phần tích cực vào việc nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành về những công việc lớn của ngành Thống kê.

III. Công tác thống kê Bộ, ngành có nhiều chuyển biến tích cực

Nhận thức rõ vai trò quan trọng của thống kê Bộ, ngành trong hệ thống thống kê quốc gia, trong năm qua Tổng cục đã phối hợp chặt chẽ với Bộ, ngành trong nhiều hoạt động quan trọng trong công tác thống kê; kết quả cụ thể như sau:

Nhiều Bộ, ngành đã thực hiện tốt việc cung cấp, phổ biến thông tin thống kê về tình hình phát triển của ngành và lĩnh vực quản lý cho Tổng cục Thống kê, như: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Bộ Công Thương; Tổng cục Hải quan; Cục Quản lý xuất nhập cảnh, Bộ Công an; Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, Bộ Quốc phòng; Bộ Giáo dục và Đào tạo; Bộ Thông tin và Truyền thông. Nhiều Bộ, ngành đã chủ động nghiên cứu, triển khai thu thập, tổng hợp số liệu của những chỉ tiêu thống kê được phân công thực hiện trong Hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia và gửi Tổng cục Thống kê theo quy định. Đến thời điểm hiện nay, các Bộ, ngành thu thập, tổng hợp được 148/208 chỉ tiêu ở các mức độ phân tổ chi tiết khác nhau. Nội dung các chỉ tiêu, phương pháp thu thập và xử lý số liệu cơ bản đáp ứng yêu cầu.

Trên cơ sở Hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia, đã có 16 Bộ, ngành xây dựng hệ thống chỉ tiêu riêng của Bộ, ngành mình làm cơ sở thu thập số liệu để đáp ứng nhu cầu thông tin của Hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia, đồng thời phục vụ công tác quản lý, điều hành của từng ngành và lĩnh vực.

(Chi tiết tại Phụ lục 6)

IV. Công tác tổ chức, cán bộ và đào tạo tiếp tục tập trung vào giải quyết những vấn đề có ý nghĩa quan trọng đối với sự phát triển của Ngành

1. Công tác tổ chức

Nhằm kiện toàn tổ chức thanh tra của Tổng cục Thống kê phù hợp Luật Thanh tra 2010, Tổng cục đã phối hợp với Vụ Tổ chức cán bộ của Bộ Kế hoạch và Đầu tư làm việc với các Bộ, ngành chức năng trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, ban hành Quyết định số 65/2013/QĐ-TTg sửa đổi Điểm a Khoản 1 Điều 3 của Quyết định số 54/2010/QĐ-TTg quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Thống kê trực thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Theo Quyết định số 65/2013/QĐ-TTg, hệ thống tổ chức của cơ quan Tổng cục Thống kê có Vụ Pháp chế và Thanh tra Thống kê; đồng thời không còn Thanh tra Tổng cục và Vụ Pháp chế, Tuyên truyền và Thi đua – Khen thưởng. Triển khai Quyết định của Thủ tướng, Tổng cục đã khẩn trương sắp xếp lại tổ chức, chuyển công tác thi đua khen thưởng về Vụ Tổ chức cán bộ, chuyển công tác tuyên truyền về Vụ Pháp chế và Thanh tra thống kê và xây dựng chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị liên quan.

Trong năm 2013, Tổng cục trưởng đã ban hành Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của 6 đơn vị sự nghiệp. Đề án vị trí việc làm trong đơn vị sự nghiệp công lập đối với 9 đơn vị sự nghiệp trực thuộc Tổng cục Thống kê đang được triển khai xây dựng, làm căn cứ phân bổ biên chế và kinh phí hàng năm. Đối với các đơn vị hành chính, Tổng cục trưởng đã ký Quyết định thành lập Ban Chỉ đạo xây dựng Đề án vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức Tổng cục Thống kê. Các đề án nâng cấp Trường Cao đẳng Thống kê lên Đại học, Trường Trung cấp Thống kê lên Cao đẳng Thống kê đang được Tổng cục khẩn trương thực hiện.

2. Công tác cán bộ

Năm 2013 đánh dấu sự kiện chuyển giao và bổ sung lãnh đạo cấp Tổng cục. Để làm tốt nhiệm vụ này, dưới sự chỉ đạo sát sao của Bộ trưởng, Bí thư Ban Cán sự Đảng Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Tổng cục đã phối hợp với Vụ Tổ chức cán bộ của Bộ thực hiện các thủ tục trình Bộ trưởng bổ nhiệm Tổng cục trưởng và 02 Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê. Việc chuyển giao thế hệ lãnh đạo Tổng cục thực hiện tốt, ngành Thống kê có Ban lãnh đạo Tổng cục đủ mạnh, bảo đảm đoàn kết, ổn định của cơ quan Tổng cục nói riêng và toàn Ngành nói chung.

Trong năm 2013, đội ngũ lãnh đạo các đơn vị đã được tăng cường và củng cố cả về số lượng và chất lượng, bổ nhiệm cấp trưởng và giao quyền cấp trưởng cho 03 đơn vị sự nghiệp; bổ nhiệm 03 Cục trưởng; giao 03 Phó Cục trưởng phụ trách; bổ nhiệm 06 Phó Vụ trưởng và 18 Phó Cục trưởng. Bên cạnh đó có 2 trường hợp lãnh đạo cấp phó của đơn vị trong Ngành không được bổ nhiệm lại do kết quả hoàn thành nhiệm vụ chưa tốt và mức độ uy tín không đạt yêu cầu.

Về công tác quy hoạch, Tổng cục trưởng đã ký Quyết định phê duyệt danh sách quy hoạch cấp Vụ trưởng, Cục trưởng và tương đương, Phó Vụ trưởng, Phó Cục trưởng và tương đương của ngành Thống kê giai đoạn 2011 - 2015, rà soát năm 2013 và giai đoạn 2016 - 2021. Đồng thời, Tổng cục đã chuẩn bị thủ tục để lấy phiếu tín nhiệm quy hoạch Lãnh đạo Tổng cục cho giai đoạn tới tại Hội nghị này.

Tổng cục Thống kê đã tổ chức thành công kỳ thi tuyển công chức, viên chức ngành Thống kê. Có 2.677 thí sinh dự thi tại 3 khu vực là Bắc Ninh, Đà Nẵng và Đồng Nai. Qua kỳ thi, Tổng cục đã tuyển dụng 55 công chức vào làm việc tại Cơ quan Tổng cục, 28 viên chức làm việc tại các đơn vị sự nghiệp và 506 công chức vào làm việc tại các Cục Thống kê và đã sắp xếp vị trí việc làm cho từng công chức, viên chức mới được tuyển dụng.

Nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ công chức đang công tác trong Ngành, một điểm quan trọng trong năm 2013 là lần đầu tiên Tổng cục đã xây dựng Đề án thi nâng ngạch thống kê và đã được Bộ Nội vụ phê duyệt với 240 chỉ tiêu thống kê viên chính và 250 chỉ tiêu thống kê viên. Với tư cách là đơn vị thường trực của Hội đồng thi nâng ngạch thống kê viên chính năm 2013 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Tổng cục đã tổ chức tốt kỳ thi, với sự tham gia của 252 thí sinh. Công tác tổ chức thi nâng ngạch lên thống kê viên đang được chuẩn bị tích cực để thực hiện trong quý I/2014.

Các chế độ chính sách đối với công chức, viên chức, người lao động như tăng lương, bảo hiểm xã hội, chế độ hưu trí, thai sản,... tiếp tục được thực hiện đúng quy định tại các đơn vị trong toàn Ngành.

3. Công tác đào tạo

Trong năm 2013, Tổng cục đã tổ chức nhiều khóa đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ với nhiều nội dung khác nhau cho đội ngũ công chức, viên chức của Ngành như: các lớp  đào tạo chọn mẫu, sử dụng bảng IO trong phân tích dự báo, các lớp ứng dụng phần mềm tin học trong phân tích và dự báo thống kê; các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ thống kê cho công chức không học chuyên ngành thống kê (lớp trái ngành); các lớp quản lý nhà nước chương trình chuyên viên...

Cùng với việc tổ chức các lớp đào tạo, Tổng cục còn cử nhiều cán bộ, công chức tham dự các khoá đào tạo do các Bộ, ngành tổ chức như các lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh đối tượng 1, 2; các lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cao cấp…

Cũng trong năm qua, Tổng cục đã tiến hành tập huấn công tác tổ chức cán bộ toàn Ngành tại Đà Lạt để tổng kết công tác tổ chức, cán bộ trong giai đoạn 2008-2013 và đề ra nhiệm vụ trong giai đoạn tiếp theo. Hội nghị cũng đã bàn một số vấn đề về công tác quy hoạch, đào tạo, chính sách đối với công chức, viên chức và người lao động.

V. Việc quản lý, điều hành ngân sách Nhà nước, đầu tư xây dựng tiếp tục theo sát chế độ, chính sách của Nhà nước và đặc thù của ngành Thống kê đã góp phần phục vụ tốt công tác chuyên môn, tăng cường cơ sở vật chất kỹ thuật trong Ngành

Bảo đảm kinh phí cho các hoạt động của Ngành là một nhiệm vụ quan trọng song không kém phần nặng nề, đặc biệt trong bối cảnh năm 2013 nền kinh tế có nhiều khó khăn, cả nước cắt giảm ngân sách chi tiêu công, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Trước tình hình đó, tranh thủ sự ủng hộ, tạo điều kiện của Bộ Tài chính và Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Tổng cục đã có nhiều cố gắng trong việc hoàn thành tốt nhiệm vụ này.

Căn cứ vào tổng kinh phí năm 2013 được giao, Tổng cục đã tuân thủ đúng quy định của Luật Ngân sáchnhà nước và các quy định của pháp luật, thực hiện nghiêm túc công tác phân bổ và hướng dẫn dự toán chi thường xuyên cho các Cục Thống kê, có tính đến các yếu tố về khu vực, vùng miền một cách kịp thời, công khai, minh bạch và công bằng. Việc nhập dự toán bằng Hệ thống thông tin quản lý Ngân sách và Kho bạc (TABMIS) đã được thực hiện để giao dự toán chính xác, kịp thời tới tất cả các đơn vị dự toán trong Ngành. Nhờ đó, phần lớn các Cục Thống kê không chỉ hoàn thành việc phân bổ sớm theo quy định mà còn bảo đảm công khai, cân đối, công bằng, hiệu quả, tiết kiệm trong việc sử dụng kinh phí thường xuyên giữa cơ quan Cục Thống kê và các Chi cục Thống kê trực thuộc.

Thực hiện Nghị định số 130/2006/NĐ-CP và Nghị định số 43/2007/NĐ-CP của Chính phủ về giao quyền tự chủ về biên chế, sử dụng kinh phí cho các đơn vị cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, tất cả các đơn vị dự toán trong Ngành đều tổ chức công khai và áp dụng đúng qui định của nhà nước về ban hành Quy chế chi tiêu nội bộ. Trên cơ sở đó vừa tổ chức, điều hành theo dự toán, vừa thực hiện nội dung, định mức chi theo Quy chế chi tiêu nội bộ. Vì vậy, nhiều đơn vị đã tiết kiệm được kinh phí tự chủ, góp phần tăng thu nhập chính đáng của người lao động hoặc có thêm phần kinh phí để dành cho đầu tư, mua sắm trang thiết bị làm việc.

Về xây dựng cơ sở vật chất, trang thiết bị, phương tiện, cải thiện điều kiện và môi trường làm việc trong năm qua, Tổng cục dành 80,2 tỷ đồng kinh phí để tăng cường trang thiết bị, phương tiện làm việc và cải tạo nâng cấp trụ sở cho các cơ quan, đơn vị trong toàn Ngành tăng 37,9 tỷ đồng so với năm 2012. Điểm đặc biệt trong năm 2013 là được sự đồng ý, quan tâm tạo điều kiện của Bộ Tài chính và Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Tổng cục dành gần 32,4 tỷ đồng kinh phí để trang bị 37 xe ô tô cho các đơn vị thuộc cơ quan Tổng cục và các Cục Thống kê, cải thiện đáng kể tình trạng thiếu xe công phục vụ công vụ, nhất là phục vụ công tác chỉ đạo và giám sát các cuộc điều tra tại địa bàn. Việc mua sắm, sửa chữa tài sản, trang thiết bị thực hiện theo đúng định mức, danh mục, nội dung được Tổng cục cấp và tuân thủ đúng các quy định về đấu thầu mua sắm hàng hoá, chỉ định thầu, chào hàng cạnh tranh.

Trong năm 2013, Tổng cục đã thẩm tra, xét duyệt quyết toán NSNN năm 2012 tại 71/73 đơn vị dự toán (đạt 97,2%). Với chủ trương nâng cao chất lượng hoạt động quản lý và sử dụng kinh phí, không né tránh những vấn đề phức tạp. Công tác kiểm tra, xét duyệt quyết toán được triển khai đồng bộ trên tất cả các lĩnh vực tài chính quan trọng, phối hợp chặt chẽ giữa việc kiểm tra với hướng dẫn nghiệp vụ. Trong đó tập trung vào nhiều chuyên đề diện rộng mang tính cấp bách, đáp ứng kịp thời yêu cầu quản lý tài chính như: kinh phí điều tra, công tác kế toán, thủ quỹ,…

Ngoài ra, Tổng cục cũng đã hoàn thành sớm việc lập dự toán NSNN năm 2014, đáp ứng kịp thời nguồn kinh phí ngay từ đầu năm cho hoạt động của các đơn vị trong Ngành.

VI. Công tác hợp tác quốc tế, quản lý dự án ODA tiếp tục được duy trì thường xuyên với nhiều hoạt động đa dạng, góp phần nâng nâng cao kiến thức chuyên môn, tiếp cận với các phương pháp thống kê tiên tiến

1. Hợp tác song phương và đa phương

Trong năm 2013, Tổng cục đã tổ chức tiếp đón nhiều đoàn thống kê các nước sang thăm và làm việc, đồng thời cử 87 đoàn với 192 lượt công chức, viên chức (trong đó có 30 công chức là lãnh đạo các Cục Thống kê) đi học tập, nghiên cứu, trao đổi kinh nghiệm trên nhiều lĩnh vực khác nhau, qua đó tăng cường mối quan hệ hợp tác quốc tế về lĩnh vực thống kê, góp phần nâng cao vị thế thống kê Việt Nam trong cộng đồng thống kê thế giới.

Về hợp tác song phương với các nước, kết quả cụ thể như sau:

- Tiếp đón các đoàn Thống kê Hà Lan, Thống kê Mông Cổ; cử đoàn cấp cao sang thăm và làm việc với Thống kê Italy và Thống kê Rwanda.

- Tổ chức ba hội thảo với Thống kê Hà Lan về một số nghiệp vụ cụ thể thuộc lĩnh vực thống kê công nghiệp, thống kê thương mại và thống kê tài khoản quốc gia tại Việt Nam; đồng thời cử ba đoàn khảo sát tại Hà Lan thuộc ba nội dung trên với tổng số 15 lượt cán bộ sang Hà Lan.

- Tổ chức đào tạo ngắn hạn cho 57 lượt cán bộ Thống kê Việt Nam tại Hàn Quốc trong khuôn khổ dự án ODA không hoàn lại do Chính phủ Hàn Quốc tài trợ. Tiếp nhận một phòng LAB được trang bị đồng bộ các thiết bị đào tạo hiện đại quy mô 20 học viên do Hàn Quốc tài trợ tại Viện Khoa học Thống kê. Bên cạnh đó, thực hiệnChương trình Hàn Quốc với những người bạn, Tổng cục đã làm thủ tục tiếp nhận chuyên gia dài hạn để tư vấn xây dựng chương trình đào tạo cho cán bộ của Tổng cục, các Cục Thống kê và hai Trường Thống kê trong Ngành.

- Tiếp nhận và tổ chức đào tạo 10 cán bộ thống kê Cămpuchia với thời gian 3 tháng tại Trường Cao đẳng Thống kê; đón tiếp Đoàn Thống kê Lào sang khảo sát về kinh nghiệm Tổng điều tra Dân số và áp dụng kỹ thuật nhận dạng ký tự thông minh trong xử lý số liệu tổng điều tra.

Về hợp tác đa phương vẫn được duy trì thông qua việc tham dự các Diễn đàn, Hội nghị, Hội thảo quốc tế. Tổng cục đã tham dự các hội nghị thường niên của UNSD, ASEAN, ESCAP, SIAP, cuộc họp Ban chỉ đạo nhóm nghiên cứu thống kê ULANBAATAR, hội nghị Vệ tinh tại Macau và Đại hội Thống kê Thế giới (ISI) tại Hồng Kông để thực hiện các hoạt động quảng bá cho Hội nghị IAOS 2014 tổ chức Việt Nam, đồng thời học hỏi kinh nghiệm tổ chức hội nghị. Đề án hội nhập vào Thống kê ASEAN đến năm 2015 cũng đang được triển khai xây dựng.

2. Công tác thống kê nước ngoài

Công tác thống kê nước ngoài tiếp tục được chú trọng với nhiều đổi mới trong thu thập số liệu và thông tin tình hình kinh tế-xã hội các nước trên thế giới phục vụ báo cáo nhanh tình hình kinh tế - xã hàng quý của Tổng cục và của Bộ. Cũng trong năm 2013 Tổng cục đã xuất bản cuốn “Số liệu thống kê các nước và vùng lãnh thổ trên thế giới” nhằm cung cấp một cách có hệ thống chuỗi số liệu theo thời gian của các nước cho các đối tượng trong nước sử dụng thông tin Thống kê.

3. Quản lý các dự án ODA

Các dự án hỗ trợ kỹ thuật được quản lý, điều hành theo đúng tiến độ, tiếp tục hỗ trợ đắc lực, có hiệu quả về mặt kỹ thuật đối với hoạt động của Ngành. Dự án do UNSD/DFID tài trợ đang tích cực triển khai để thu thập và phổ biến các chỉ tiêu phát triển bao gồm cả MDGs. Dự án do UNDP hỗ trợ thực hiện Chiến lược phát triển thống kê Việt Nam, đặc biệt là hỗ trợ cho nghiên cứu các vấn đề trọng tâm cần sửa đổi bổ sung Luật Thống kê và tổ chức các hội thảo một số nội dung quan trọng trong Dự án Luật Thống kê sửa đổi. Dự án do UNFPA tài trợ tiếp tục hỗ trợ các công việc liên quan đến thống kê dân số, lao động, trong đó tập trung cho công tác chuẩn bị Điều tra dân số và nhà ở giữa kỳ 01/4/2014 và hội thảo quốc tế về đào tạo thống kê ở nước ta. Dự án Hiện đại hóa Tổng cục Thống kê đã giúp Tổng cục Thống kê xây dựng và từng bước triển khai Kiến trúc Tổng thể[2], trong đó đáng lưu ý là đã xây dựng quy trình 7 bước trong sản xuất số liệu thống kê, xây dựng Hệ thống thu thập thông tin (SSIC) và Hệ thống Đầu mối Trung tâm Dữ liệu Thống kê (SH), nâng cấp hạ tầng mạng của các đơn vị trong toàn Ngành, tạo nền tảng cho việc hiện đại hoá các quy trình của quá trình sản xuất số liệu thống kê ở nước ta trong những năm tiếp theo.

Ngoài ra, Tổng cục đã phối hợp với các Bộ, ngành hữu quan và Ngân hàng Thế giới hoàn thiện văn bản dự án trình Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư ký Quyết định phê duyệt Đề cương chi tiết Dự án hỗ trợ kỹ thuật “Tăng cường công tác phổ biến số liệu thống kê quốc gia của Việt Nam”, dự án được thực hiện trong 2 năm 2014-2015.

VII. Hạ tầng công nghệ thông tin được tăng cường đáng kể, góp phần quan trọng nâng cao năng lực trong hoạt động thu thập, xử lý, tổng hợp, phổ biến và lưu trữ thông tin thống kê; công tác nghiên cứu và ứng dụng khoa học vào hoạt động thống kê tiếp tục được duy trì và mở rộng tạo tiền đề cho những năm tiếp theo

1. Phát triển và ứng dụng công nghệ thông tin - truyền thông

Hoạt động phát triển và ứng dụng công nghệ thông tin - truyền thông trong năm 2013 tập trung vào thực hiện các nội dung còn lại của Dự án Hiện đại hóa Tổng cục Thống kê do Ngân hàng Thế giới tài trợ và những bài toán xử lý thông tin trong Kế hoạch CNTT năm 2013.

Thực hiện Dự án Hiện đại hoá Tổng cục Thống kê, qua đó, các giai đoạn của quy trình sản xuất số liệu thống kê đã được hỗ trợ tối đa bằng CNTT, là nền tảng để hiện đại hoá quá trình sản xuất số liệu thống kê ở nước ta trong những năm tiếp theo. Bên cạnh đó, Dự án đã trang bị cơ bản hạ tầng mạng cho các đơn vị toàn Ngành với 114 máy chủ và thiết bị mạng. Dự án cũng hỗ trợ tổ chức 31 khóa đào tạo về công nghệ thông tin với sự tham gia của 772 cán bộ lập trình, cán bộ quản lý công nghệ thông tin của các đơn vị trong Ngành.

Các nội dung trong Kế hoạch công nghệ thông tin năm 2013 cũng đã cơ bản hoàn thành, đặc biệt đã hoàn thành xử lý kết quả Tổng điều tra cơ sở kinh tế, hành chính, sự nghiệp năm 2012 để công bố thông tin chính thức đúng thời hạn; xử lý thông tin về doanh nghiệp Nhà nước trong Điều tra doanh nghiệp 2013 để có báo cáo sớm phục vụ kỳ họp của Chính phủ và Quốc hội.

Tại địa phương, hệ thống mạng của các Cục Thống kê được kiểm tra, bảo dưỡng, duy tu theo định kỳ, bảo đảm đường truyền luôn thông suốt đến tất cả các máy trong hệ thống, hạn chế mức thấp nhất các sự cố xảy ra. Cục Thống kê Bình Thuận đã triển khai ứng dụng WebForm phục vụ cho công tác báo cáo trực tiếp của các doanh nghiệp có hoạt động xuất nhập khẩu; phối hợp với Sở Lao động Thương binh và Xã hội triển khai hệ phần mềm quản lý đối tượng xã hội, bảo trợ xã hội, quản lý hộ nghèo trên địa bàn tỉnh.

Cũng trong năm 2013, Tổng cục Thống kê đã tổ chức thành công Hội nghị Công nghệ thông tin kết hợp với Hội nghị Vì sự tiến bộ phụ nữ ngành Thống kê tại Đà Nẵng.

2. Hoạt động nghiên cứu và ứng dụng khoa học

Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê đã ban hành Quyết định số 895/QĐ-TCTK ngày 05/9/2013 về việc thành lập Hội đồng Khoa học và Công nghệ ngành Thống kê và ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng. Đây được xem là một bước tiến trong hoạt động khoa học nhằm nâng cao chất lượng cho hoạt động nghiên cứu khoa học những năm tiếp theo và phục vụ cho công tác xét duyệt thành tích trong thi đua khen thưởng.

Trong năm qua, Tổng cục đã tổ chức nghiệm thu 15 đề tài (11 chính thức, 4 sơ bộ) và hoàn thành xét duyệt Đề cương 13 đề tài nghiên cứu năm 2013. Nhìn chung các đề tài đang thực hiện hướng mạnh vào việc giải quyết các vấn đề vướng mắc trong thực tiễn hoạt động thống kê cũng như hoạt động chỉ đạo điều hành.

Bên cạnh đó, ở một số Cục Thống kê, công tác nghiên cứu khoa học được lãnh đạo quan tâm chú ý. Một số chuyên đề khoa học dưới dạng dự án, đề tài tham gia với địa phương được tổ chức thực hiện.

VIII. Công tác tuyên truyền và thi đua – khen thưởng có những bước đổi  mới rõ rệt, góp phần nâng cao nhận thức và khuyến khích, động viên công chức, viên chức và người lao động trong Ngành ra sức thi đua phấn đấu hoàn thành các chương trình, kế hoạch công tác năm

1. Công tác tuyên truyền

Trọng tâm của công tác tuyên truyền trong năm 2013 là tuyên truyền về pháp luật thống kê, Chiến lược phát triển Thống kê và công tác thống kê; cụ thể như sau:

- Trình Bộ trưởng ký Công văn số 6373/BKHĐT-TCTK ngày 29/8/2013 gửi các Bộ, ngành, địa phương về tuyên truyền và phổ biến Nghị định số 79/2013/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thống kê. Tổng cục trưởng cũng có Quyết định về việc ban hành Kế hoạch tuyên truyền, phổ biến Nghị định số 79/2013/NĐ-CP trong toàn Ngành. Tại địa phương, Cục Thống kê đã tham mưu UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, ban hành các văn bản về việc phổ biến, tuyên truyền Nghị định số 79/2013/NĐ-CP trên địa bàn.

- Xây dựng Kế hoạch tuyên truyền phổ biến Luật Thống kê sửa đổi và xây dựng văn bản quy phạm pháp luật thống kê; Kế hoạch tuyên truyền phổ biến Chiến lược Thống kê Việt Nam giai đoạn 2011 – 2020 và tầm nhìn đến năm 2030; đề cương góp ý sửa đổi, bổ sung Hiến pháp năm 1992 và Kế hoạch tuyên truyền góp ý kiến sửa đổi, bổ sung Hiến pháp năm 1992 trên trang Web Tổng cục Thống kê để các đơn vị trong toàn Ngành tham gia góp ý.

- Thực hiện nhiều bài viết, bài phỏng vấn tập trên trang Thông tin điện tử Chính phủ, VTV và các tạp chí của Ngành về Tổng điều tra cơ sở kinh tế, hành chính, sự nghiệp năm 2012, chất lượng số liệu thống kê và trách nhiệm sử dụng thông tin thống kê, những bất cập, hạn chế trong đào tạo nguồn nhân lực thống kê ở nước ta...

- Đẩy mạnh tuyên truyền về kết quả Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp và thủy sản năm 2011 như trả lời phỏng vấn VTV1 trên chuyên mục Xây dựng nông thôn mới, với VOV2 trên chuyên mục Diễn đàn các vấn đề kinh tế; lập Chuyên mục Nông thôn, nông nghiệp Việt Nam – kết quả từ Tổng điều tra trên Tạp chí Con số và Sự kiện .

2. Công tác Thi đua – Khen thưởng

Cùng với hoàn thành tốt các nhiệm vụ thường xuyên, công tác thi đua - khen thưởng năm 2013 còn tập trung vào tập huấn và áp dụng phần mềm chấm điểm thi đua đối với các Cục Thống kê và thủ tục khen thưởng Tổng điều tra cơ sở kinh tế và hành chính sự nghiệp năm 2012; kết quả cụ thể như sau:

- Đã ban hành Kế hoạch công tác và điểm thi đua năm 2013 từ đầu năm tạo điều kiện thuận lợi cho các đơn vị trong Ngành trong triển khai thực hiện cũng như theo dõi, chấm điểm. Bên cạnh đó, phần mềm mới về chấm điểm thi đua đối với các Cục Thống kê được đưa vào áp dụng trong năm 2013. Công tác kiểm tra, cập nhật kế hoạch chấm điểm thi đua của các đơn vị tại Cơ quan Tổng cục đối với Cục Thống kê được thực hiện thường xuyên nên chất lượng chấm điểm được nâng lên một bước, phản ánh sát thực hơn chất lượng thông tin thống kê của các nghiệp vụ của từng đơn vị.

- Hoàn thành các thủ tục xét khen thưởng tập thể và cá nhân để kịp thời trao thưởng tại Hội nghị Thống kê Bộ, ngành tổ chức tại thành phố Hà Nội và Hội nghị tổng kết Tổng điều tra cơ sở kinh tế và hành chính sự nghiệp năm 2012 tại tỉnh Thừa Thiên - Huế.

- Hoàn thiện các hồ sơ trình Hội đồng thi đua khen thưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư xem xét, quyết định các danh hiệu thi đua, khen thưởng năm 2013, kịp thời phục vụ Hội nghị triển khai kế hoạch công tác Ngành năm 2014.

IX. Công tác thanh tra, kiểm tra tiếp tục được quan tâm, góp phần quan trọng nâng cao chất lượng thông tin, phòng chống tham nhũng, lãng phí và xây dựng cơ quan, đơn vị ổn định

Năm 2013, toàn Ngành thực hiện 256 cuộc thanh tra và thực hiện các đợt kiểm tra, giám sát thường xuyên việc thực hiện chế độ báo cáo thống kê và phương án điều tra thống kê. Qua thanh tra, kiểm tra cho thấy việc thực hiện phương án các cuộc điều tra thống kê, nhìn chung được các đơn vị đã tuân thủ đầy đủ, đúng trình tự các bước theo quy định tại phương án điều tra. Tuy nhiên vẫn còn có chênh lệch số liệu khi thanh tra, kiểm tra với số liệu báo cáo khi điều tra, nguyên nhân chủ yếu là do người cung cấp thông tin chưa hợp tác khai báo tốt và điều tra viên còn hạn chế về năng lực.

Về công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo, Tổng cục đã chỉ đạo các đơn vị chức năng thực hiện dứt điểm những đơn thư khiếu nại, tố cáo phát sinh nhằm tạo sự đồng thuận, ổn định, đoàn kết trong các đơn vị.

Tổng cục đã biên soạn cuốn Sổ tay hướng dẫn nghiệp vụ công tác thanh tra; cuốn sách về các văn bản pháp lý trong lĩnh vực thanh tra và tổ chức thành công Hội nghị tập huấn Thanh tra tại Bình Định.

Cũng trong năm qua, Tổng cục đã xây dựng kế hoạch thực hiện Chương trình hành động phòng, chống tham nhũng năm 2013 và hướng dẫn các đơn vị trong Ngành xây dựng Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động phòng, chống tham nhũng năm 2013, đồng thời đã tổ chức lồng ghép Chương trình hành động phòng, chống tham nhũng trong các hội nghị triển khai công tác chuyên môn nghiệp vụ. Trong năm 2013, ngành Thống kê chưa phát hiện vụ việc tham nhũng, lãng phí.

X. Công tác quản lý điều hành và công tác văn phòng tiếp tục được nâng cao bảo đảm các hoạt động thường xuyên trong Ngành; các doanh nghiệp cố gắng vượt qua khó khăn duy trì hoạt động sản xuất, tạo thu nhập ổn định cho người lao động

Sau Hội nghị ngành Thống kê năm 2013, các đơn vị trong toàn Ngành đã xây dựng kế hoạch năm của đơn vị mình. Trong điều hành, lãnh đạo cơ quan, đơn vị thường xuyên tăng cường công tác quản lý, kiểm tra, nên đã tạo được chuyển biến tích cực trong mọi mặt hoạt động của cơ quan, đơn vị, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao. Các cuộc họp giao ban thường kỳ được duy trì để đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch của cơ quan, đơn vị, đồng thời kịp thời triển khai các chủ trương, chỉ đạo của cấp trên cũng như của Ngành, bảo đảm sự thống nhất, nhịp nhàng trong tổ chức công việc.

Tại cơ quan Tổng cục, các hoạt động tổng hợp, thư ký phục vụ lãnh đạo Tổng cục tiếp tục được cải tiến. Công tác văn thư lưu trữ, quản trị, tài vụ, quản lý xe, y tế, bảo vệ, dân quân tự vệ, phòng chống cháy nổ, giữ gìn an ninh trật tự... đều duy trì tốt. Công tác hậu cần phục vụ cho các hoạt động lớn của ngành như: Hội nghị tổng kết Ngành, Hội nghị cán bộ công chức cơ quan Tổng cục, Hội nghị thống kê Bộ, ngành năm 2013… được thực hiện chu đáo.

Tại các Cục Thống kê và các đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp trực thuộc Tổng cục, Phòng Tổ chức - Hành chính đã tích cực tham mưu cho lãnh đạo đơn vị trong thực hiện tốt công tác văn phòng, duy trì liên lạc thông suốt, bảo đảm tốt điều kiện, phương tiện làm việc cho cơ quan, đơn vị.

Cũng trong năm 2013, Tổng cục Thống kê đã được Tổng cục Tiêu chuẩn đo lường và chất lượng cấp chứng chỉ ISO 9001:2008 cho một số hoạt động của Tổng cục. Để triển khai các bước tiếp theo, Tổng cục đã tiến hành xây dựng mô hình ISO mẫu tại 4 Cục Thống kê là Hà Tĩnh, Sơn La, Kon Tum, Hải Phòng trên cơ sở đó sẽ áp dụng cho toàn Ngành.

Hai doanh nghiệp trong Ngành[3] thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh trong bối cảnh có nhiều khó khăn, đặc biệt là sự tăng giá của các nguyên vật liệu và các chi phí đầu vào, trong khi giá sản phẩm lại không tăng nhiều. Tuy nhiên, các doanh nghiệp vẫn duy trì được sản xuất kết hợp với liên kết mở rộng thị trường ngoài Ngành, bảo đảm có lãi và thực hiện đầy đủ nghĩa vụ nộp ngân sách và thu nhập của người lao động.

XI. Công tác Đảng tiếp tục được chú trọng với trọng tâm triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4; các tổ chức đoàn thể thực hiện nhiều hoạt động có ý nghĩa nhằm khuyến khích, động viên công chức, viên chức và người lao động trong toàn Ngành hăng say làm việc, đoàn kết xây dựng cơ quan, đơn vị

1. Công tác Đảng

Trong năm 2013, công tác Đảng tại cơ quan, đơn vị trong toàn Ngành tập trung vào tiếp tục lãnh đạo đảng bộ, chi bộ thực hiện chức năng theo đúng quy định của Trung ương; là hạt nhân chính trị, lãnh đạo thực hiện đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; tham gia lãnh đạo xây dựng và thực hiện có hiệu quả các chủ trương, nhiệm vụ công tác của cơ quan; chăm lo đời sống vật chất, tinh thần của cán bộ, công chức và người lao động; xây dựng đảng bộ, chi bộ và cơ quan vững mạnh. Năm nhiệm vụ của đảng bộ, chi bộ trong toàn Ngành được quan tâm thực hiện tốt; đó là: (1) Lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, an ninh, quốc phòng; (2) Lãnh đạo công tác tư tưởng; (3) Lãnh đạo công tác tổ chức, cán bộ; (4) Lãnh đạo các đoàn thể chính trị - xã hội; và (5) Xây dựng tổ chức đảng.

Bên cạnh thực hiện nhiệm vụ thường xuyên, trong năm qua cấp uỷ Đảng cơ quan, đơn vị trong Ngành tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI về “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”, trong đó tập trung vào thực hiện các giải pháp nhằm khắc phục những hạn chế được chỉ ra trong quá trình kiểm điểm.

Do làm tốt chức năng, nhiệm vụ của tổ chức cơ sở đảng tại cơ quan, đơn vị, trong năm 2013 nhiều Đảng bộ, Chi bộ được phân loại cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh toàn diện, được cấp uỷ Đảng cấp trên tặng thưởng các danh hiệu thi đua, khen thưởng.

2. Hoạt động của các đoàn thể

Năm 2013 tiếp tục đánh dấu nhiều cố gắng trong hoạt động của các tổ chức đoàn thể (công đoàn, nữ công, đoàn thanh niên, hội CCB) của các cơ quan, đơn vị trong toàn ngành Thống kê thông qua việc vừa thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của mình, vừa tổ chức nhiều hoạt động có ý nghĩa. Một số kết quả chính như sau:

- Nhân dịp kỷ niệm 67 năm ngày thành lập ngành Thống kê Việt Nam (06/5/1946-06/5/2013) và hưởng ứng ngày Thống kê Thế giới (20/10), Ban Vì sự tiến bộ Phụ nữ ngành Thống kê đã tổ chức thành công Hội nghị vì sự tiến bộ phụ nữ toàn Ngành lần thứ hai tại thành phố Đà Nẵng. Điểm đặc biệt trong Hội nghị lần này là Ban đã phối hợp cùng Công đoàn Tổng cục tổ chức thành công Hội thi Duyên dáng phụ nữ GSO 2013 (lần thứ nhất) với sự tham gia của 47 cá nhân đến từ 44 đơn vị trong Ngành. Đây là hoạt động nhằm tạo sân chơi bổ ích và là cơ hội để nữ công chức, viên chức trong Ngành thể hiện sự sáng tạo và thẩm mỹ về văn hóa công sở.

- Các hoạt động giao lưu, thi đấu thể thao giữa các Cục Thống kê theo vùng miền tiếp tục được duy trì và phát triển như: giải cầu lông 13 Cục Thống kê các tỉnh khu vực trung du và miền núi phía Bắc; giải cầu lông ngành Thống kê các tỉnh khu vực Tây Nguyên;…

- Trong năm 2013, thực hiện chỉ đạo của Lãnh đạo Tổng cục, Công đoàn Tổng cục đã tổ chức quyên góp toàn Ngành ủng hộ các Cục Thống kê miền Trung bị thiệt hại bão lũ gây ra. Với tinh thần tương thân, tương ái 100% công chức, viên chức và người lao động trong toàn Ngành đã tham gia quyên góp ủng hộ của Công đoàn cấp trên cũng như Công đoàn cơ quan phát động. Tổng số tiền quyên góp được là 525.366.000 đồng và Lãnh đạo Tổng cục đã trao quà tới các Cục Thống kê bị thiệt hại do bão lũ[4].

- Phối hợp với Chính quyền duy trì tốt các hoạt động xã hội như: Thăm hỏi, tặng quà cho các cán bộ, gia đình chính sách, tổ chức sinh hoạt cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động là thương binh, con liệt sỹ nhân ngày Thương binh liệt sỹ; gặp mặt cựu chiến binh nhân ngày thành lập Quân đội nhân dân và ngày Quốc phòng toàn dân; tổ chức gặp mặt các con, em học sinh nhân ngày Quốc tế Thiếu nhi 01/6, tết Trung thu… Những hoạt động này mang ý nghĩa giáo dục sâu sắc và động viên thiết thực đối với các đối tượng chính sách nói riêng và với đoàn viên nói chung.

- Nhiều đơn vị tiếp tục thực hiện tốt phong trào xây dựng cơ quan văn hóa, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao và xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh.

XII. Hạn chế, tồn tại và nguyên nhân

1. Tồn tại, hạn chế

Bên cạnh các thành tích quan trọng đã đạt được trong năm 2013, chúng ta nghiêm túc nhìn nhận còn những hạn chế, yếu kém, tập trung vào các nhóm chủ yếu như sau:

(1) Hiện tượng chênh lệch số liệu giữa Trung ương và địa phương, giữa Tổng cục Thống kê và Thống kê Bộ, ngành vẫn tiếp tục diễn ra. Số liệu tốc độ tăng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) của không ít địa phương vẫn ở mức cao trong bối cảnh tình hình kinh tế cả nước cũng như bản thân địa phương còn nhiều khó khăn. Tại một số vùng miền, tình trạng chênh lệch đáng kể tốc độ tăng giá trị sản xuất của từng lĩnh vực cũng như của GRDP giữa các địa phương kề cận cũng gây khó khăn trong chính nội bộ ngành Thống kê. Sự khác biệt giữa số liệu của một số chỉ tiêu như tỷ lệ hộ nghèo, tỷ lệ lao động qua đào tạo,… của Tổng cục Thống kê và Bộ, ngành vẫn chưa được khắc phục.

(2) Chất lượng thông tin đầu vào từ các cuộc điều tra thống kê chưa cao. Chế độ báo cáo thống kê định kỳ của một số Bộ, ngành chưa đầy đủ nên thiếu số liệu tổng hợp chung cả nước.

(3) Công tác phân tích và dự báo thống kê vẫn ở mức độ hạn chế. Kết quả nhiều cuộc điều tra thống kê dừng lại ở việc cung cấp số liệu thô và phân tích, đánh giá sơ bộ, chưa chú trọng các sản phẩm phân tích, dự báo. Một số báo cáo phân tích thống kê còn nặng về mô tả số liệu mà thiếu đầu tư chiều sâu, hạn chế về nhận định, đánh giá, đề xuất giải pháp cụ thể đối tình hình phát triển kinh tế xã hội. Cơ sở dữ liệu phong phú nhưng chưa có kế hoạch khai thác để tạo ra những ấn phẩm có giá trị cao.

 (4) Mặc dù đây đã là năm thứ 4 thực hiện song một số nội dung trong Đề án đổi mới đồng bộ các hệ thống chỉ tiêu thống kê chậm được triển khai. Cụ thể như sau:

- Chậm nghiên cứu phương pháp tính, nguồn số liệu các chỉ tiêu nhóm B trong Hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia.

- Chưa xây dựng Chế độ báo cáo thống kê cơ sở là kênh thông tin dùng để biên soạn các chỉ tiêu trong hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh, huyện, xã.

- Chậm hoàn thành việc sửa đổi Chế độ báo cáo thống kê Bộ, ngành.

 - Một số nội dung công việc ở các lĩnh vực ứng dụng công nghệ thông tin, hợp tác quốc tế, văn phòng... dù đã có trong kế hoạch nhưng không được thực hiện hoặc trong quá trình triển khai vẫn bị chậm, đồng thời chất lượng chưa được như mong muốn.

(5) Còn để xảy ra hiện tượng mất đoàn kết, thiếu dân chủ, phát sinh đơn thư phản ảnh, khiếu nại tại một số đơn vị.

2. Nguyên nhân

Bên cạnh những nguyên nhân khách quan, chúng ta cần nghiêm túc nhìn nhận các nguyên nhân chủ quan, cụ thể là:

Thứ nhất, công tác xây dựng kế hoạch chưa được chú trọng, cùng với đó là sự thiếu kiên quyết, đồng bộ trong chỉ đạo, điều hành. Việc đôn đốc, kiểm tra chưa thường xuyên.

Thứ hai, chất lượng đội ngũ công chức chưa đáp ứng được yêu cầu nên năng lực thực hiện công tác phân tích, dự báo, phương pháp tiếp cận mô hình phân tích dự báo còn hạn chế; việc cử cán bộ tham gia các lớp phân tích, dự báo của thủ trưởng các đơn vị còn chưa đáp ứng được tiêu chuẩn của lớp học.

Thứ ba, còn hiện tượng chấp hành kỷ luật lao động, tinh thần trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ chưa cao.

Thứ tư, việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở ở một số đơn vị còn yếu, thiếu công khai, minh bạch trong công tác cán bộ và công tác tài chính, sự kết hợp giữa chính quyền, đảng, công đoàn và các tổ chức chính trị - xã hội tại đơn vị chưa tốt.

           

PHẦN II

PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2014

 

Năm 2014, kinh tế thế giới dự báo có những khởi sắc nhưng vẫn còn tiềm ẩn nhiều yếu tố rủi ro và chưa vững chắc. Theo đó, tăng trưởng kinh tế Việt Nam năm 2014 được dự đoán có nhiều khả năng sẽ hồi phục nhưng sẽ thiếu bền vững nếu những tồn tại mang tính cơ cấu của nền kinh tế chưa được giải quyết, như yếu kém về cơ sở hạ tầng, chất lượng nguồn nhân lực thấp, ngành công nghiệp phụ trợ chưa phát triển, bất cập tồn tại trong hệ thống luật pháp, chính sách… Năm 2014 cũng tiềm ẩn nhiều nguy cơ lạm phát cao do tác động của những chính sách tháo gỡ khó khăn sản xuất kinh doanh năm 2013. Do đó việc cung cấp thông tin thống kê phục vụ quản lý điều hành của Đảng và Chính phủ cần kịp thời và thường xuyên hơn. Toàn ngành Thống kê quyết tâm phấn đấu, phát huy tinh thần đoàn kết, vượt qua thách thức, thực hiện tốt các nhiệm vụ công tác trọng tâm chủ yếu sau:

I. Mục tiêu của năm 2014

1. Bảo đảm tốt thông tin kinh tế - xã hội định kỳ và đột xuất phục vụ sự lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của Đảng và chính quyền các cấp; đáp ứng tốt hơn nhu cầu của các đối tượng sử dụng thông tin thống kê trong và ngoài nước.

2. Chuẩn bị tốt số liệu đánh giá Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2011 - 2015 phục vụ Đại hội Đảng các cấp trong năm 2015.

3. Tiếp tục triển khai mạnh các nội dung trong Đề án đổi mới đồng bộ các hệ thống chỉ tiêu thống kê và Chiến lược phát triển Thống kê Việt Nam giai đoạn 2011 - 2020 và tầm nhìn đến năm 2030. Tập trung triển khai hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia để từ năm 2015 toàn bộ 350 chỉ tiêu được công bố.

4. Đẩy mạnh việc thực hiện Đề án Khắc phục chênh lệch số liệu giữa Trung ương và địa phương, trong đó tập trung nghiên cứu đổi mới quy trình biên soạn GRDP của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương theo hướng Tổng cục bien soạn và công bố chỉ tiêu GRDP cho các tỉnh, thành phố.

5. Tập trung biên soạn Luật Thống kê sửa đổi trình Chính phủ và Quốc hội đúng thời gian quy định.

6. Tăng cường kiểm tra, giám sát và thanh tra hoạt động thu thập thông tin thống kê; nâng cao chất lượng xây dựng kế hoạch kinh phí và quản lý tài chính trong toàn ngành.

7. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến thông tin thống kê, biến thông tin thống kê thành tri thức của người sử dụng.

8. Thực hiện tốt công tác đào tạo, bồi dưỡng, thi nâng ngạch, luân chuyển, bổ nhiệm công chức, viên chức trong Ngành.

9. Tiếp tục thực hiện cải cách hành chính, thực hành tiết kiệm, phòng chống lãng phí, tham nhũng; tiếp tục xây dựng đoàn kết, xây dựng cơ quan, đơn vị ổn định, trong sạch, vững mạnh và phát triển.

 

II. Nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu

1. Tăng cường công tác bảo đảm và phổ biến thông tin, tiếp tục thực hiện Đề án khắc phục chênh lệch số liệu thống kê, nâng cao hơn nữa chất lượng công tác dự báo thống kê

Tiếp tục bám sát diễn biến tình hình kinh tế-xã hội của từng địa phương và của cả nước để bảo đảm tốt thông tin kinh tế-xã hội tháng, quí, 6 tháng, 9 tháng và cả năm 2014 đúng hạn định với chất lượng thông tin ngày càng được nâng cao. Báo cáo tình hình kinh tế-xã hội 6 tháng, 9 tháng và đặc biệt Báo cáo năm 2014 cần tập trung đánh giá việc triển khai các Nghị quyết của Trung ương Đảng và các kết luận của Bộ Chính trị, Nghị quyết của Quốc hội và Chính phủ, cũng như của cấp ủy và chính quyền tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2014, trong đó trọng tâm là các giải pháp  trong chỉ đạo, điều hành thực hiện 3 đột phá chiến lược, gắn với tái cơ cấu kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao chất lượng, hiệu quả, sức cạnh tranh của nền kinh tế.

Chú trọng công tác chuẩn hoá số liệu thống kê về nguồn thông tin thu thập, phương pháp tính bảo đảm độ tin cậy. Biên soạn, phát hành và phổ biến sản phẩm thống kê theo hướng đa dạng hóa sản phẩm, đa dạng hoá nội dung và phong phú về lĩnh vực thông tin. Tạo sự thống nhất và đồng thuận trong công bố và sử dụng thông tin thống kê.

Tổ chức tốt họp báo công bố số liệu 6 tháng và cả năm 2014, tiếp tục triển khai thực hiện Chính sách phổ biến thông tin thống kê Nhà nước, trong đó tập trung hoàn thành việc xây dựng Quy chế phổ biến thông tin thống kê Nhà nước của Hệ thống thống kê tập trung và thực hiện tốt kỷ cương trong phổ biến thông tin thống kê; xây dựng cơ chế hợp tác chia sẻ thông tin thống kê giữa Tổng cục Thống kê và các Bộ, ngành.

Chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng Chỉ thị về việc chấn chỉnh công tác thống kê của Bộ, ngành, báo cáo Bộ trưởng để trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Tăng cường công tác biên soạn các tài liệu phân tích trên cơ sở dữ liệu của các cuộc điều tra, Tổng điều tra đáp ứng tốt hơn nhu cầu của các đối tượng sử dụng thông tin thống kê trong và ngoài nước. Đẩy mạnh công tác phân tích và dự báo thống kê, trong đó chú trọng tăng cường chất lượng báo cáo phân tích và mở lớp đào tạo kỹ năng phân tích dự báo thống kê.

Thực hiện rà soát và thông báo số liệu GRDP năm 2012 và năm 2013 của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương để có dãy số liệu GRDP đã rà soát của giai đoạn 2010-2013 phục vụ cho việc đánh giá thực hiện kế hoạch giai đoạn 2011-2015 và xây dựng kế hoạch giai đoạn 2015-2020.

2. Tổ chức tốt các cuộc điều tra thường xuyên, định kỳ và đặc biệt là tập trung chỉ đạo, tổ chức thắng lợi cuộc Điều tra dân số và nhà ở giữa kỳ

Thực hiện chu đáo công tác chuẩn bị để tổ chức tốt các cuộc điều tra trong kế hoạch, đồng thời quan tâm chỉ đạo sát sao các cuộc điều tra có nội dung phức tạp như: Điều tra dân số và nhà ở giữa kỳ, Khảo sát mức sống dân cư kết hợp với Điều tra quyền số giá tiêu dùng, Điều tra doanh nghiệp… Các Vụ thống kê chuyên ngành tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Vụ Pháp chế và Thanh tra Thống kê tăng cường kiểm tra, giám sát, hướng dẫn các địa phương trong việc chấp hành các phương án điều tra, đặc biệt là khâu thu thập thông tin tại địa bàn, xử lý nghiêm những vi phạm trong quá trình thu thập và xử lý thông tin thống kê.

Phát huy thành tích đạt được trong những cuộc điều tra trước đây, toàn Ngành tiếp tục tổ chức tốt các cuộc điều tra trong năm 2014, trong đó cần tập trung thực hiện tốt một số công việc sau: (1) Công tác chuẩn bị: ban hành sớm các phương án điều tra, trong đó cần loại bỏ những chỉ tiêu không cần thiết, kinh phí cần được dự toán sát với thực tế triển khai, các tài liệu, phiếu điều tra được tổ chức in và phân phối bảo đảm chất lượng và kịp thời gian; (2) Công tác triển khai điều tra: tăng cường công tác giám sát, hướng dẫn chuyên môn, phát hiện và khắc phục sớm những bất hợp lý trong quá trình triển khai điều tra; (3) Xử lý thông tin các cuộc điều tra: áp dụng công nghệ thông tin vào quá trình xử lý thông tin để cung cấp sớm thông tin cho các đối tượng sử dụng.

Nâng cao chất lượng xây dựng Kế hoạch điều tra Thống kê năm 2014 theo hướng: (1) tiếp tục nghiên cứu cải tiến và hoàn thiện Phương án điều tra; (2) đưa vào Kế hoạch các cuộc điều tra phục vụ tính toán một số chỉ tiêu về năng suất, chất lượng, hiệu quả thuộc lĩnh vực phụ trách; (3) tiếp tục áp dụng công nghệ quét vào xử lý thông tin nhằm rút ngắn thời hạn công bố kết quả điều tra; (4) Chương trình xử lý kết quả các cuộc điều tra cần được hoàn thiện sớm, tránh cập nhật nhiều lần.

Hoàn thành nhập tin, xử lý, tổng hợp và công bố số liệu của các cuộc điều tra đúng thời hạn, trong đó cần tập trung xử lý thông tin và lập bảng cân đối liên ngành, tính các hệ số chi phí trung gian, Điều tra chi phí vận tải, bảo hiểm hàng nhập khẩu năm 2013, Điều tra chi tiêu của khách du lịch năm 2013, Điều tra tình hình sử dụng thông tin thống kê năm 2013.

Về triển khai Điều tra dân số và nhà ở giữa kỳ: toàn Ngành tập trung nguồn lực để triển khai thành công điều tra, trong đó cần tuân thủ tốt tiến độ thực hiện đã quy định trong phương án điều tra.

Thủ trưởng các đơn vị thuộc cơ quan Tổng cục, Tổ trưởng Tổ giúp việc cấp Cục trưởng Cục Thống kê tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và công chức toàn Ngành cần quán triệt mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc điều tra. Các đơn vị căn cứ Phương án điều tra để xây dựng kế hoạch chi tiết đối với những nội dung được phân công thực hiện, đặc biệt các Cục Thống kê cần lưu ý lập kế hoạch phù hợp với đặc điểm cụ thể của địa phương mình, có tính khả thi cao đối với người thực hiện.   

3. Tiếp tục đổi mới công tác phương pháp chế độ thống kê, thực hiện có hiệu quả các nội dung của Đề án đổi mới đồng bộ các hệ thống chỉ tiêu thống kê và Chiến lược phát triển thống kê Việt Nam giai đoạn 2011-2020 và tầm nhìn đến năm 2030, trong đó tập trung hoàn thành sửa đổi Luật Thống kê

Toàn Ngành tập trung nguồn lực để tiến hành sửa đổi Luật Thống kê, trong đó Tổ Biên tập sửa đổi Luật và các đơn vị liên quan cần xây dựng kế hoạch chi tiết và chủ động thực hiện các nội dung sửa đổi Luật; các đơn vị trong Ngành nâng cao tinh thần trách nhiệm tham gia vào việc góp ý dự thảo sửa đổi Luật Thống kê để báo cáo Bộ trưởng trình Chính phủ trong tháng 6/2014 và trình Quốc hội trong tháng 8/2014.

Tập trung nguồn lực để triển khai đầy đủ các chỉ tiêu trong Hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia, trong đó tập trung nghiên cứu xây dựng phương pháp thu thập số liệu của các chỉ tiêu nhóm B và Bộ chỉ tiêu thống kê giới và phát triển giới. Thực hiện tính toán và báo cáo Bộ trưởng để báo Chính phủ chỉ tiêu năng suất lao động của các ngành kinh tế chi tiết đến ngành cấp 2.

Chủ động chuẩn bị các điều kiện để tổ chức Hội nghị công bố và tập huấn Chế độ báo cáo thống kê tổng hợp áp dụng đối với Bộ, ngành khi Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Tiến hành chuẩn hóa các chỉ tiêu đánh giá phát triển nhân lực theo đúng Kế hoạch thực hiện các chỉ tiêu về đánh giá phát triển nhân lực theo Quyết định số 291/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Xây dựng Đề án thực hiện lộ trình áp dụng SNA 2008 vào Việt Nam trình Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư phê duyệt.

Hoàn thành báo cáo đánh giá ban đầu thực hiện chiến lược phát triển thống kê trên cơ sở đó tổ chức thành công Hội thảo để thông báo các chỉ số đánh giá ban đầu thực hiện chiến lược phát triển Thống kê Việt Nam năm 2013 làm cơ sở đánh giá giữa kỳ vào năm 2015 và cuối kỳ vào năm 2020.

Khẩn trương hoàn thành việc biên tập và phát hành Từ điển Thống kê Việt Nam để phát hành nhân dịp kỷ niệm 68 năm ngày thành lập Ngành.

4. Kiện toàn tổ chức bộ máy, tăng cường công tác đào tạo bồi dưỡng, nâng cao năng lực chuyên môn, nghiệp vụ của công chức, viên chức; tiếp tục đổi mới công tác thi đua - khen thưởng nhằm động viên khuyến khích các tập thể, cá nhân tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua

4.1 Công tác tổ chức, cán bộ, đào tạo

Hướng dẫn các Cục Thống kê tổ chức lại Thanh tra Cục Thống kê theo Quyết định số 65/2013/QĐ-TTg sửa đổi Điểm a Khoản 1 Điều 3 của Quyết định số 54/2010/QĐ-TTg quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Thống kê trực thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Tiếp tục thực hiện các công việc tiếp theo để trình Bộ Kế hoạch và Đầu tư phê duyệt danh sách quy hoạch Lãnh đạo Tổng cục giai đoạn 2011-2015 rà soát năm 2014 và quy hoạch giai đoạn 2016-2021.

Hướng dẫn các đơn vị trong Ngành xây dựng Đề án xác định vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức.

Khẩn trương triển khai việc sửa đổi Quyết định số 03/2008/QĐ-BNV ngày 12/11/2008 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về ban hành chức danh, mã số và tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch công chức ngành Thống kê.

Tiếp tục thực hiện Đề án nâng cấp Trường Cao đẳng Thống kê thành trường Đại học và Đề án nâng cấp Trường Trung cấp Thống kê thành trường Cao đẳng.

Sửa đổi Quy chế bổ nhiệm, luân chuyển công chức, viên chức. Xây dựng Quy chế đào tạo, bồi dưỡng công chức viên chức ngành Thống kê.

Rà soát danh sách lãnh đạo các đơn vị trong Ngành sẽ nghỉ hưu trong năm 2014, trên cơ sở đó chủ động phối hợp với các đơn vị sớm kiện toàn bộ máy lãnh đạo của các đơn vị.

Xây dựng Kế hoạch đào tạo năm 2014 để gửi các đơn vị trong Ngành, trong đó tập trung tổ chức các lớp bồi dưỡng kỹ năng phân tích và dự báo, ngoại ngữ; mở lớp bồi dưỡng quản lý Nhà nước cho công chức mới tuyển dụng; cử lãnh đạo các đơn vị tham dự các lớp học bồi dưỡng lý luận chính trị cao cấp và kiến thức quốc phòng cho đối tượng 1 và 2.

Phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Bộ Nội vụ tổ chức thi nâng ngạch Thống kê viên.

4.2 Công tác thi đua, khen thưởng

Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào xét khen thưởng và lưu trữ hồ sơ khen thưởng. Trước mắt, tập trung nâng cấp Hệ thống giao kế hoạch công tác và chấm điểm thi đua đối với Cục Thống kê; xây dựng phần mềm Hệ thống giao kế hoạch công tác và chấm điểm thi đua đối với Chi cục Thống kê; triển khai thực hiện phần mềm xét khen thưởng đối với Cục Thống kê.

Nghiên cứu sửa đổi bổ sung Quy chế 707, Quy chế 324 và Quy chế 718 phù hợp với Luật thi đua khen thưởng.

Xây dựng lại quy trình phân cấp và cách chấm điểm thi đua và đánh giá thi đua để khắc phục những bất cập hiện tại.

Xây dựng kế hoạch và tiến hành kiểm tra công tác chấm điểm thi đua năm 2014 của các đơn vị tại cơ quan Tổng cục và một số Cục Thống kê; theo dõi, điều chỉnh sửa đổi bổ sung kế hoạch công tác năm 2014 khi có thay đổi.

5. Tiếp tục tăng cường và đổi mới công tác quản lý tài chính và đầu tư xây dựng ở các đơn vị trong toàn Ngành

Tiếp tục chú trọng công tác lập và phân bổ dự toán công khai, minh bạch trong quản lý sử dụng kinh phí, tài sản công và đầu tư xây dựng cơ bản. Trong đó công tác lập dự toán phải bám sát mục tiêu, chương trình, kế hoạch công tác của Ngành. Dự toán được lập phải bao quát mọi hoạt động chi thường xuyên, chi điều tra thống kê và chi tăng cường cơ sở vật chất.

Tiếp tục rà soát, bố trí hợp lý các nguồn vốn đầu tư xây dựng các công trình dở dang, các công trình có tính cấp thiết trong Ngành để hoàn thành đưa vào sử dụng, kiên quyết khắc phục tình trạng phân bổ vốn đầu tư dàn trải, không hiệu quả.

Tiếp tục đào tạo, hướng dẫn nghiệp vụ, kiểm tra và kiểm soát về quản lý, sử dụng kinh phí, tài sản công và đầu tư xây dựng cơ bản cho người làm công tác kế toán, đặc biệt là kế toán các Chi cục Thống kê, xây dựngtiêu chuẩn, chế độ kế toán áp dụng cho ngành Thống kê.

Tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác tài chính - kế toán, tập trung vào áp dụng phần mềm lập dự toán các cuộc điều tra Thống kê, chuẩn bị điều kiện tốt nhất để triển khai ứng dụng phần mềm MISA ở cấp Chi cục Thống kê.

Hướng dẫn các đơn vị sự nghiệp trong Ngành xây dựng phương án tự chủ tài chính.

Rà soát, bổ sung, sửa đổi các quy định về quản lý tài chính, tài sản hướng tới việc hoàn thiện, xây dựng một mô hình quản lý, chi tiêu tài chính thống nhất trong toàn Ngành, đặc biệt là mô hình quản lý, sử dụng kinh phí điều tra thống kê.

6. Tiếp tục mở rộng hợp tác quốc tế, tổ chức thành công Hội nghị IAOS 2014; tăng cường quản lý hiệu quả các dự án hợp tác  

Tiếp tục thực hiện có hiệu quả hợp tác song phương với Thống kê Hà Lan, Thống kê Hàn Quốc đồng thời chuẩn bị các điều kiện để ký biên bản ghi nhớ (MoU) với thống kê Italy và Mông Cổ vào thời gian thích hợp.

Tổ chức thành công Hội nghị IAOS 2014, trước mắt cần hoàn thiện Đề án tổ chức Hội nghị trên cơ sở ý kiến của các Bộ, ngành và địa phương; khẩn trương trình Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư thành lập các Ban tổ chức, tăng cường công tác phối hợp trong triển khai công việc.

Hoàn thành việc xây dựng Đề án hội nhập thống kê ASEAN đến cuối năm 2014 trình cấp thẩm quyền phê duyệt.

Triển khai thực hiện đúng chương trình các hoạt động về hợp tác quốc tế và có kế hoạch tổng thể về điều phối hoạt động của các đoàn vào, đoàn ra phù hợp với các hoạt động của Tổng cục.

Tăng cường giám sát hoạt động của các dự án ODA trong Ngành, có kế hoạch tập huấn Quy chế quản lý dự án ODA đối với các đơn vị, các Ban quản lý dự án nhằm nâng cao chất lượng hoạt động của các dự án, đồng thời bảo đảm việc quản lý dự án, đặc biệt là quản lý kinh phí dự án theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước.

7. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, nghiên cứu khoa học, đưa kết quả đề tài áp dụng vào thực tiễn

Toàn Ngành tập trung khai thác tốt cơ sở vật chất, máy móc thiết bị công nghệ thông tin để tạo ra hệ thống công nghệ thông tin vận hành hoàn chỉnh. Tiếp tục ứng dụng tin học phục vụ các hoạt động của Ngành.

Ngay từ quí I/2014 hoàn thành xây dựng Kế hoạch Công nghệ thông tin năm 2014, trong đó tập trung vào các phần mềm chuyên dụng trong công tác thống kê để xử lý, phân tích số liệu, thực hiện các mô hình dự báo thống kê.

Chú trọng công tác quản lý mạng, đảm bảo đường truyền ổn định nhất là trong những thời điểm Ngành triển khai nhiều công việc. Tăng cường công tác an ninh mạng; bảo mật thông tin. Hoàn thành và đưa vào sử dụng trang Web mới của Tổng cục Thống kê.

Hoàn thành các đề tài nghiên cứu khoa học từ năm trước, đồng thời nghiên cứu, triển khai thực hiện các đề tài khoa học năm 2014 gắn với nhiệm vụ chính trị của Ngành đặc biệt là nhiệm vụ thực hiện Chiến lược phát triển Thống kê Việt Nam.

Rà soát đánh giá kết quả của các đề tài đã nghiên cứu ứng dụng trong thực tiễn công tác thống kê ở cơ quan Tổng cục Thống kê cũng như ở các Cục Thống kê tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Khuyến khích, động viên, tạo điều kiện để công chức, viên chức trong Ngành tham gia nghiên cứu khoa học.

8. Công tác pháp chế và thanh tra Thống kê

Trên cơ sở Kế hoạch công tác pháp chế và thanh tra thống kê năm 2014 của Tổng cục được Bộ trưởng phê duyệt, các đơn vị theo chức năng nhiệm vụ của mình cụ thể hóa thành các chương trình, trong đó xác định rõ thời gian hoàn thành và phân công thực hiện.

Xây dựng đề cương báo cáo về công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng chống tham nhũng theo Thông tư số 03/2013/TT-TTCP ngày 10/6/2013 của Thanh tra Chính phủ phù hợp với ngành Thống kê.

Theo dõi, hướng dẫn các Cục Thống kê tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện kế hoạch công tác thanh tra năm 2014 và các cơ quan, đơn vị thuộc Tổng cục Thống kê thực hiện công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo và công tác phòng, chống tham nhũng. Tăng cường kiểm tra, giám sát, hướng dẫn các địa phương trong việc chấp hành các phương án điều tra, đặc biệt là khâu thu thập thông tin tại địa bàn.

Tiếp tục triển khai việc tuyên truyền Nghị định số 79/2013/NĐ-CP đồng thời biên soạn tài liệu tuyên truyền Nghị định số 79/2013/NĐ-CP phổ biến sử dụng thống nhất trong toàn Ngành và hướng dẫn các Bộ, ngành, địa phương thực hiện.

Xây dựng Kế hoạch công tác tuyên truyền năm 2014, trong đó tập trung vào tuyên truyền cho Hội nghị IAOS, Luật Thống kê sửa đổi, Điều tra dân số và nhà ở dân số giữa kỳ, Chính sách phổ biến thông tin thống kê Nhà nước và các ngày truyền thống của Ngành.

9. Các đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, đảm bảo đời sống cho viên chức và người lao động

Các Trường của Ngành nghiên cứu đổi mới chương trình và giáo trình giảng dạy, từng bước hiện đại hóa trang thiết bị phục vụ công tác dạy và học. Trường Cao đẳng Thống kê tập trung xây dựng đội ngũ giảng viên đáp ứng yêu cầu nâng cấp trường cao đẳng thành trường đại học. Trường Trung cấp Thống kê khẩn trương thực hiện nâng cấp lên trường cao đẳng.

 Hai trường tiếp tục được đầu tư cơ sở vật chất để phục vụ công tác giảng dạy, cũng như nâng cấp lên đại học và cao đẳng, chuẩn bị tốt công tác tuyển sinh năm 2014.

Nhà xuất bản Thống kê và hai doanh nghiệp cần bám sát nhiệm vụ chính trị của Ngành để xây dựng kế hoạch năm, tăng cường công tác tiếp thị, mở rộng thị trường, liên kết xuất bản, in, phát hành. Triệt để tiết kiệm trong sản xuất, nâng cao hiệu quả kinh tế, từng bước cải thiện đời sống của cán bộ, viên chức và người lao động. Hai doanh nghiệp đẩy nhanh việc hoàn thành việc sắp xếp, chuyển đổi doanh nghiệp theo quy định của Chính phủ.

10. Chú trọng quản lý điều hành và nâng cao chất lượng công tác văn phòng phục vụ chuyên môn; thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở các đơn vị

Trên cơ sở kế hoạch công tác Ngành, các đơn vị tổ chức tốt Hội nghị cán bộ, công chức ngay từ đầu năm để triển khai nhiệm vụ công tác năm, trong đó chú ý đến phân công, phân nhiệm rõ ràng và các biện pháp cụ thể về kiểm tra giám sát, đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch.

Nâng cao chất lượng xây dựng kế hoạch công tác của từng đơn vị, từng lĩnh vực công tác và của toàn Ngành, ngay từ đầu năm các đơn vị tại cơ quan Tổng cục phải xây dựng kế hoạch tổ chức các hội nghị, hội thảo có quy mô lớn trình Lãnh đạo Tổng cục phê duyệt, trong đó cần lồng ghép các cuộc hội nghị, hội thảo có nội dung, đối tượng tập huấn tương đối tương đồng.

Triển khai áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008 vào các hoạt động của Tổng cục Thống kê và các Cục Thống kê. Khẩn trương hoàn thành xây dựng và đưa vào sử dụng trang Web quản lý, điều hành, tác nghiệp.

Nâng cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu đơn vị đồng thời thực hiện nghiêm Quy chế dân chủ cơ sở, phối hợp tốt giữa chính quyền, cấp ủy, công đoàn và các tổ chức đoàn thể, quan tâm chú trọng xây dựng cơ quan, đơn vị đoàn kết có ý nghĩa rất quan trọng quyết định thắng lợi thực hiện nhiệm vụ công tác.

Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” đưa hoạt động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Chủ tịch Hồ Chí Minh thành công việc thường xuyên của đảng viên, công chức, viên chức, của các chi bộ, đảng bộ.

Tóm lại, khối lượng công việc sẽ triển khai trong năm 2014 là rất lớn, Lãnh đạo Tổng cục yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị ngay sau Hội nghị này cần xây dựng Kế hoạch cụ thể của đơn vị mình để thực hiện ngay các nhiệm vụ trọng tâm nêu trên. Từng công chức, viên chức và người lao động trong Ngành tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp, đoàn kết, yêu ngành, yêu nghề, nỗ lực khắc phục khó khăn, phấn đấu hoàn thành tốt chương trình công tác năm 2014./.

                                                                       

TỔNG CỤC THỐNG KÊ

Phụ lục 1:

Tổng hợp tình hình thực hiện công tác cán bộ ngành Thống kê năm                      

 

 

Tổng số

Chia ra

Các đơn vị thuộc Tổng cục

Các Cục Thống kê

Các Đơn vị sự nghiệp

1. Quy hoạch cán bộ lãnh đạo

 

 

 

 

- Lãnh đạo Tổng cục

6

 

 

 

- Vụ trưởng, Cục trưởng hoặc tương đương

141

27

104

(đã duyệt)

10

- Phó Vụ trưởng, Phó Cục trưởng hoặc tương đương

275

53

200           (đã duyệt)

22

2. Bổ nhiệm mới

 

 

 

 

- Tổng cục trưởng

1

 

 

 

- Phó Tổng cục trưởng

2

 

 

 

- Vụ trưởng, Cục trưởng hoặc tương đương

4

-

3

1

- Phó Vụ trưởng, Phó Cục trưởng hoặc tương đương

25

6

19

0

3. Giao

 

 

 

 

- Quyền Vụ trưởng, Cục trưởng hoặc tương đương

1

0

0

1

- Phụ trách đơn vị Vụ, Cục hoặc tương đương

4

1

3

0

4. Bổ nhiệm lại

 

 

 

 

- Vụ trưởng, Cục trưởng hoặc tương đương

13

3

10

0

- Phó Vụ trưởng, Phó Cục trưởng hoặc tương đương

29

5

24

0

5. Miễn nhiệm, thôi chức

 

 

 

 

- Vụ trưởng, Cục trưởng hoặc tương đương

-

-

-

-

- Phó Vụ trưởng, Phó Cục trưởng hoặc tương đương

2

-

2

-

6. Tuyển dụng cán bộ, công chức và viên chức

623

55

540

28

7. Bổ nhiệm vào ngạch thống kê

196

-

196

-

8. Bổ nhiệm vào ngạch thanh tra viên

-

-

-

-

9. Nâng lương thường xuyên

2168

41

2055

72

10. Nâng lương trước thời hạn

307

22

276

9

11. Nâng lương sớm để nghỉ hưu

8

2

6

0

12. Làm thủ tục dự thi CVC, CV cao cấp và tương đương

 

 

 

 

 - Chuyên viên cao cấp

5

3

1

1

 - Chuyên viên chính

6

4

2

-

 - Thống kê viên chính

253

48

205

-

13. Nâng ngạch, chuyển ngạch

 

 

 

 

- Cán sự lên chuyên viên

-

-

-

-

- Chuyên viên lên chuyên viên chính và tương đương

17

-

17

-

- Chuyên viên chính lên chuyên viên cao cấp

4

3

1

 

14. Giải quyết chế độ hưu

 

 

 

 

- Quyết định nghỉ hưu sớm theo Nghị định 132/CP

-

-

-

-

- Quyết định nghỉ hưu theo chế độ

132

 

 

 

 

Phụ lục 2:

Tổng hợp tình hình các lớp đào tạo

do Tổng cục Thống kê tổ chức năm 2013

 

TT

Tên lớp

Số lớp

Số người

Chia ra

Cơ quan Tổng cục

Cục Thống kê

1

Bồi dưỡng nghiệp vụ Thống kê trình độ đại học, cao đẳng

7

542

34

508

2

Bồi dưỡng nghiệp vụ công tác thống kê chương trình Thống kê viên

4

460

26

434

3

Bồi dưỡng nghiệp vụ công tác thống kê chương trình Thống kê viên

1

60

8

52

4

Bồi dưỡng Quản lý Nhà nước chương trình chuyên viên

2

275

3

272

5

Đào tạo về Công nghệ Thông tin

29

681

555

126

 

Tổng số

43

2.018

626

1.392

 

 

Phụ lục 3:

Tổng hợp tình hình khen thưởng ngành Thống kê 2 năm 2012-2013

(Đã thực hiện trong năm 2013)

Số TT

Danh hiệu

Đơn vị tính

Tổng số

Chia ra

TW

ĐP

Tổng số

T.đó:
Tập thể

Tổng số

T.đó:
Tập thể

A

Khen thưởng thường xuyên

 

 

 

 

 

 

1

Huân chương Độc lập hạng nhì

Chiếc

1

 

 

1

1

2

Huân chương Lao động

"

56

4

1

52

11

 

  + Hạng nhất

"

3

 

 

3

3

 

  + Hạng nhì

"

6

2

2

4

2

 

  + Hạng ba

"

122

9

7

113

76

3

Bằng khen của Thủ tướng CP

"

309

31

24

278

179

 

Trong đó: Thành tích năm 2012

 

139

16

14

123

69

4

Bằng khen của Bộ trưởng

"

941

74

14

867

257

 

Trong đó: Thành tích năm 2012

 

499

36

9

463

162

5

Cờ Thi đua của Chính phủ

"

8

4

4

4

4

 

Trong đó: Thành tích năm 2012

 

4

2

2

2

2

6

Cờ Thi đua của Bộ

"

33

11

11

22

22

 

Trong đó: Thành tích năm 2012

 

16

5

5

11

11

7

Tập thể LĐXS

Đơn vị

1094

90

90

1004

1004

 

Trong đó: Thành tích năm 2012

 

543

46

46

497

497

8

Chiến sỹ thi đua toàn quốc

 

 

 

5

2

 

3

 

 

Trong đó: Thành tích năm 2012

 

1

 

 

1

 

9

Chiến sỹ thi đua Bộ

"

231

30

 

201

 

 

Trong đó: Thành tích năm 2012

 

95

15

 

80

 

10

Chiến sỹ thi đua cơ sở

Cá nhân

2210

279

 

1931

 

11

Kỷ niệm chương VSNTKVN 2013

"

607

53

 

449

 

 

Trong đó:

"

 

 

 

 

 

 

+ Trong ngành

"

250

12

 

238

 

 

+ Ngoài ngành

"

330

26

 

304

 

12

Kỷ niệm chương VSN Giáo dục

"

 

 

 

 

 

B

Khen theo Nghị định 42

(Tặng thưởng và truy tặng cho các cá nhân có quá trình cống hiến lâu dài)

1

Huân chương Hồ Chí Minh

Cá nhân

 

 

 

 

 

2

Huân chương Độc lập

"

 

 

 

 

 

 

  + Hạng nhì

"

 

 

 

 

 

 

  + Hạng ba

"

 

 

 

 

 

3

Huân chương Lao động

"

9

0

0

9

0

 

  + Hạng nhất

"

3

0

0

3

0

 

  + Hạng nhì

"

3

0

0

3

0

 

  + Hạng ba

"

3

0

0

3

0


Phụ lục 4:

 

Tổng hợp số lượng các cuộc thanh tra và tình hình xử phạt

vi phạm hành chính do Thanh tra ngành Thống kê thực hiện năm 2013

TT

Nội dung thanh tra, kiểm tra

Kế hoạch thanh tra (cuộc)

Tổng số thực hiện (cuộc)

Xử phạt vi phạm hành chính

Tổng số đơn vị, cá nhân

Phạt tiền

Phạt cảnh cáo (đơn vị)

Số đơn vị, cán nhân

Số tiền (Tr.đ)

 

Tổng số

258

280

-

-

-

-

1

Thanh tra thực hiện PA điều tra thống kê

149

153

-

-

-

-

2

Thanh tra chấp hành chế độ báo cáo thống kê

125

125

-

-

-

-

3

Thanh tra, kiểm tra việc chấp hành Luật Thanh tra, Luật KNTC và Luật PCTN

02

02

-

-

-

-

4

Thanh tra, kiểm tra việc quản lý, sử dụng kinh phí ngân sách

-

01

-

-

-

-

 

Trong đó:

 

 

 

 

 

 

 

+ Thanh tra Tổng cục

-

01

-

-

-

-

 

+ Thanh tra CTK

 

-

-

-

-

-

 

Phụ lục 5:

Danh mục các chế độ báo cáo và phương án điều tra

do các Bộ, ngành, UBND tỉnh, thành phố trực thuộc TW ra quyết định

gửi Tổng cục Thống kê thẩm định năm 2013

STT

Tên cuộc điều tra, chế độ báo cáo

Cơ quan ra Quyết định

1

Thẩm định hệ thống chỉ tiêu thống kê của Đài Truyền hình Việt Nam

Đài Truyền hình Việt Nam

2

Thẩm định chế độ báo cáo thống kê của Bộ Nội Vụ

Bộ Nội Vụ

3

Thẩm định chế độ báo cáo Bộ Tài nguyên và Môi trường

Bộ Tài nguyên và Môi trường

4

Thẩm định phương án điều tra toàn bộ đối tượng bảo trợ xã hội năm 2013

Bộ Lao đông, Thương binh và Xã hội

5

Thẩm định phương án điều tra khách du lịch nội địa năm 2013-2014

Tổng cục Du lịch

5

Thẩm định phương án điều tra hội nhập quốc tế về Khoa học và Công nghệ

Bộ Khoa học và Công nghệ

6

Thẩm định phương án điều tra nhận thức công chúng về Khoa học và Công nghệ

Bộ Khoa học và Công nghệ

7

Thẩm định phương án điều tra thống kê Lâm nghiệp năm 2013

Tổng cục Lâm nghiệp

8

Thẩm định phương án điều tra ứng dụng máy tính và internet

Bộ Thông tin và Truyền thông

9

Thẩm định phương án điều tra khảo sát tình hình quản lý thuê bao di động trả trước trên địa bàn TP Hà Nội

Sở Thông tin và Truyên thông Hà Nội

10

Thẩm định phương án điều tra thống kê chuyên ngành xây dựng của tỉnh Phú Thọ

UBND tỉnh Phú Thọ

11

Thẩm định kế hoạch điều tra doanh nghiệp xuất nhập khẩu hàng hóa và các tổ chức hoạt động thử nghiệm trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

UBND tỉnh Khánh Hòa

12

Thẩm định Hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành Giao thông vận tải

Bộ Giao thông vận tải

13

Thẩm định chế độ báo cáo thống kê của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

14

Thẩm định chế độ báo cáo Bộ Giáo dục và Đào tạo

Bộ Giáo dục và Đào tạo

 

 

Phụ lục 6:

Danh sách Bộ, ngành đã ban hành

Hệ thống chỉ tiêu thống kê Bộ, ngành

TT

Bộ, ngành

1

Bộ Công an

2

Bộ Tài chính

3

Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội

4

Bộ Giáo dục và Đào tạo

5

Bộ Y tế

6

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

7

Bộ Tư pháp

8

Bộ Công thương

9

Bộ Giao thông và Vận tải

10

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

11

Bộ Khoa học và Công nghệ

12

Bộ Tài nguyên và Môi trường

13

Bộ Xây dựng

14

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

15

Tòa án nhân dân tối cao

16

Đài truyền hình Việt Nam

 

 

 

 


[1] Số lượt người truy cập trang Thông tin điện tử Tổng cục Thống kê tính đến hết năm 2013 đã đạt mức 12,5 triệu.

[2] Tổng cục Thống kê được đánh giá là cơ quan hành chính nhà nước đầu tiên của Việt Nam và là một trong ít cơ quan Thống kê quốc gia xây dựng Kiến trúc Tổng thể

[3] Công ty TNHH một thành viên Phát hành biểu mẫu thống kê và Công ty TNHH một thành viên In thống kê thành phố Hồ Chí Minh được Bộ Kế hoạch và Đầu tư giao Tổng cục Thống kê quản lý.

[4] Trong đợt hỗ trợ này, mức hỗ trợ các đơn vị như sau: Cục Thống kê Quảng Bình: 300,000,000 đ; Cục Thống kê Quang Nam: 70,000,000 đ; Cục Thống kê Quảng Trị: 70,000,000 đ; Cục Thống kê Quảng Ngãi: 30,000,000 đ; Cục Thống kê Bình Định: 30,000,000 đ; Cục Thống kê Hà Tĩnh: 18,000,000 đ.

 

Số lần đọc: 4507
Theo Tổng Cục Thống kê
Ý kiến phản hồi
Họ tên *
Tiêu đề gởi *
Nội dung gởi *
 
Nhập chữ và số ở trên
 
 
Tin liên quan