10.09.2014
Sáng 9-9, Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang đã tổ chức hội nghị (trực tuyến) triển khai Kế hoạch thực hiện Chiến lược phát triển thống kê Việt Nam giai đoạn 2011–2020 và tầm nhìn 2030 trên địa bàn tỉnh; sơ kết 3 năm thực hiện chế độ thông tin, báo cáo thống kê giai đoạn 2012–2014. Hội nghị được tổ chức với hình thức trực tuyến, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Khắc Ghi chủ trì hội nghị (ảnh).

Kế hoạch của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành nhằm mục đích thực hiện tốt các chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn theo quy định về sản xuất và phổ biến thông tin thống kê trung thực, khách quan, chính xác, đầy đủ, kịp thời và minh bạch để phục vụ cho việc đánh giá, dự báo tình hình, hoạch định chiến lược, chính sách, xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh.

Đồng thời, đáp ứng nhu cầu thông tin của các tổ chức, cá nhân khác theo quy định của pháp luật Việt Nam. Phục vụ việc giám sát, đánh giá quá trình thực hiện chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và chiến lược phát triển của các ngành, các lĩnh vực, giai đoạn 2011-2020 và tầm nhìn 2030. Bên cạnh đó, kế hoạch cũng yêu cầu tuân thủ đúng và đầy đủ các nguyên tắc cơ bản của hoạt động thống kê quy định trong Luật Thống kê và các quy định khác của pháp luật.

Đổi mới và hoàn thiện công tác thống kê theo hướng hiện đại, chất lượng, hiệu quả trong cả hệ thống thống kê, bao gồm: Hệ thống thống kê tập trung; thống kê sở, ngành địa phương; thống kê xã, phường, thị trấn, thống kê doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp và các cơ quan, tổ chức thống kê khác. Thực hiện việc đồng bộ hóa, chuẩn hóa, quy trình hóa, tin học hóa tất cả các quy trình, các khâu bao gồm: thu thập, xử lý và tổng hợp, phân tích và dự báo, truyền đưa, lưu trữ và phổ biến thông tin thống kê, phù hợp thực tiễn Việt Nam và chuẩn mực quốc tế.

Phát triển nhanh, bền vững với lộ trình hợp lý, có tính kế thừa, kết hợp chặt chẽ giữa yêu cầu trước mắt với mục tiêu tạo tiền đề để tiếp tục tầm nhìn đến năm 2030. Kế hoạch cũng đề ra 10 nhiệm vụ và 7 giải pháp thực hiện. Đồng thời, giao Cục Thống kê làm đầu mối phối hợp với các sở, ban, ngành tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức thực hiện kế hoạch này. Hội nghị lần này cũng đã sơ kết 3 năm thực hiện đổi mới đồng bộ hệ thống chỉ tiêu thống kê, giai đoạn 2012-2014; giới thiệu một số nội dung chính của Nghị định số 79 củaChính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thống kê.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Khắc Ghi yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố tổ chức thực hiện tốt kế hoạch của Ủy ban nhân dân tỉnh. Đồng thời, cần hoàn thành toàn diện các chương trình hành động, nhiệm vụ thuộc nội dung Chiến lược phát triển thống kê Việt Nam theo kế hoạch và sự phân công của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Việc triển khai thực hiện phải dựa trên cơ sở kết quả nghiên cứu, vận dụng sáng tạo, phù hợp đặc điểm tình hình, điều kiện kinh tế-xã hội của tỉnh, có sự tập trung thống nhất, phối hợp tốt giữa các cấp, ngành để đạt được hiệu quả cao nhất./.

Hoài Anh

Số lần đọc: 1267
Theo kiengiang.gov.vn
Ý kiến phản hồi
Họ tên *
Tiêu đề gởi *
Nội dung gởi *
 
Nhập chữ và số ở trên
 
 
Tin liên quan