Tin nóng
* Điều tra thu thập thông tin về thực trạng kinh tế - xã hội của 53 dân tộc thiểu số năm 2019 được tính thời điểm điều tra là 0 giờ ngày 01/10/2019. Thời gian thu thập thông tin tại các hộ dân tộc thiểu số và tại Uỷ ban nhân dân cấp xã bắt đầu từ ngày 01/10/2019, kết thúc chậm nhất vào ngày 31/10/2019. * Nguyên tắc cơ bản của hoạt động thống kê nhà nước gồm: Trung thực, khách quan, chính xác, đầy đủ, kịp thời; Độc lập về chuyên môn, nghiệp vụ thống kê; Thống nhất về nghiệp vụ, không trùng lặp, không chồng chéo; Công khai, minh bạch và Có tính so sánh. * Hoạt động thống kê nhà nước nhằm đáp ứng yêu cầu đánh giá, dự báo tình hình, hoạch định chiến lược, xây dựng kế hoạch, quy hoạch chính sách, quản lý, điều hành phát triển kinh tế - xã hội; Đáp ứng yêu cầu kiểm tra, giám sát việc thực hiện chiến lược, kế hoạch, chính sách phát triển kinh tế - xã hội; Đáp ứng nhu cầu sử dụng thông tin thống kê của cơ quan, tổ chức, cá nhân. * Tích cực tham gia Tổng điều tra dân số và nhà ở ngày 01/04/2019: * Dân số là gốc rễ của xã hội; * Vì sự phát triển của dân số và tương lai của đất nước; * Cung cấp thông tin đầy đủ, chính xác là trách nhiệm và nghĩa vụ của mỗi công dân. * Tích cực tham gia Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 là góp phần xây dựng tương lai cho đất nước và mỗi chúng ta.
10.10.2014
Ngày 9-10-2014, Bộ Thông tin và Truyền thông phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc phổ biến, quán triệt Nghị quyết số 36 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh ứng dụng, phát triển công nghệ thông tin (CNTT) đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững và hội nhập quốc tế. Bộ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Bắc Son chủ trì Hội nghị. Tại điểm cầu Kiên Giang đồng chí Đặng Tuyết Em, Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh dự và chủ trì (ảnh).

CNTT là một trong những nền tảng hết sức quan trọng của phát triển kinh tế-xã hội, an ninh quốc phòng của mỗi quốc gia. Nghị quyết 36 ngày 01/7/2014 của Bộ Chính trị là một văn bản rất quan trọng, là định hướng xuyên suốt cho chiến lược ứng dụng, phát triển CNTT và truyền thông từ nay đến năm 2030. Nghị quyết tiếp tục khẳng định vị trí, vai trò của CNTT trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, là tiền đề quan trọng tạo cơ hội lớn cho CNTT Việt Nam phát triển mạnh, sâu rộng trong thời gian tới. Theo đó, ứng dụng CNTT là một yếu tố quan trọng, bảo đảm thực hiện ba đột phá chiến lược, là nội dung bắt buộc trong các đề án, dự án đầu tư của các bộ, ngành, các địa phương. Về hạ tầng thông tin quốc gia, sẽ kết nối băng rộng chất lượng cao tới tất cả các xã, phường, thị trấn, cơ sở giáo dục trên cả nước. Về công nghiệp CNTT, áp dụng mức ưu đãi cao nhất về thuế, đất đai, tín dụng cho nghiên cứu và cung cấp dịch vụ CNTT, ưu tiên cho vay vốn đầu tư phát triển đối với các doanh nghiệp CNTT vừa và nhỏ. Đồng thời, cần bảo đảm an toàn an ninh thông tin, giữ vững chủ quyền quốc gia trên không gian mạng, giữ vững chủ quyền lãnh thổ.

Phát biểu kết luận hội nghị, Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son khẳng định vai trò quan trọng của CNTT trong phát triển kinh tế-xã hội của đất nước, là hạ tầng mềm tạo phương thức phát triển mới, góp phần bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Nghị quyết 36 là thời cơ vàng để phát triển CNTT, tuy nhiên để những thời cơ này thực sự là “vàng mười”, cần phải chỉ ra được những hạn chế, bất cập của việc ứng dụng CNTT trong cuộc sống. Bộ trưởng đồng tình với các ý kiến đóng góp của các đại biểu liên quan đến những khó khăn, thách thức trong việc phát triển và ứng dụng CNTT trong thời gian qua. Cụ thể, nhận thức của người đứng đầu các cơ quan đơn vị về vai trò của CNTT còn nhiều bất cập, việc bố trí quỹ đất cho lĩnh vực CNTT còn chưa tương xứng với những đóng góp của ngành cho đất nước, thiếu sự đồng bộ trong quản lý khai thác cơ sở dữ liệu. Bộ trưởng nhấn mạnh đến những bất cập về nguồn lực tài chính dành cho phát triển CNTT, trong đó phân bổ ngân sách vẫn chưa phân biệt rạch ròi giữa ngành văn hóa và ngành thông tin…

Tại hội nghị, đồng chí Đặng Tuyết Em, Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo Sở Thông tin-Truyền thông tỉnh phối hợp Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tham mưu giúp Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh xây dựng kế hoạch cụ thể hóa Nghị quyết 36 của Bộ Chính trị. Kiện toàn Ban chỉ đạo CNTT của tỉnh theo hướng dẫn của Trung ương phù hợp tình hình thực tế. Đồng thời, các sở, ban, ngành, đoàn thể chủ động xây dựng kế hoạch, mục tiêu, nhiệm vụ đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong hoạt động cơ quan, đơn vị./.

Quốc Tuấn

Số lần đọc: 883
Theo kiengiang.gov.vn
Ý kiến phản hồi
Họ tên *
Tiêu đề gởi *
Nội dung gởi *
 
Nhập chữ và số ở trên
 
 
Tin liên quan