Tin nóng
* Điều tra thu thập thông tin về thực trạng kinh tế - xã hội của 53 dân tộc thiểu số năm 2019 được tính thời điểm điều tra là 0 giờ ngày 01/10/2019. Thời gian thu thập thông tin tại các hộ dân tộc thiểu số và tại Uỷ ban nhân dân cấp xã bắt đầu từ ngày 01/10/2019, kết thúc chậm nhất vào ngày 31/10/2019. * Nguyên tắc cơ bản của hoạt động thống kê nhà nước gồm: Trung thực, khách quan, chính xác, đầy đủ, kịp thời; Độc lập về chuyên môn, nghiệp vụ thống kê; Thống nhất về nghiệp vụ, không trùng lặp, không chồng chéo; Công khai, minh bạch và Có tính so sánh. * Hoạt động thống kê nhà nước nhằm đáp ứng yêu cầu đánh giá, dự báo tình hình, hoạch định chiến lược, xây dựng kế hoạch, quy hoạch chính sách, quản lý, điều hành phát triển kinh tế - xã hội; Đáp ứng yêu cầu kiểm tra, giám sát việc thực hiện chiến lược, kế hoạch, chính sách phát triển kinh tế - xã hội; Đáp ứng nhu cầu sử dụng thông tin thống kê của cơ quan, tổ chức, cá nhân. * Tích cực tham gia Tổng điều tra dân số và nhà ở ngày 01/04/2019: * Dân số là gốc rễ của xã hội; * Vì sự phát triển của dân số và tương lai của đất nước; * Cung cấp thông tin đầy đủ, chính xác là trách nhiệm và nghĩa vụ của mỗi công dân. * Tích cực tham gia Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 là góp phần xây dựng tương lai cho đất nước và mỗi chúng ta.
07.04.2017
Chiều ngày 04/4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị trực tuyến triển khai Chuyên đề 2017 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phòng, chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa” và Kế hoạch thực hiện Kết luận số 10-KL/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí”. Đồng chí Đặng Tuyết Em - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh dự và chủ trì hội nghị.
Các đại biểu tham dự hội nghị trực tuyến tại điểm cầu Hội trường Tỉnh ủy.

Tại hội nghị, trên 3.900 đại biểu được nghe Tiến sĩ Phạm Công Khâm - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy trực tiếp triển khai những nội dung cơ bản của Chuyên đề 2017 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phòng, chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa”. Qua học tập, giúp cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên và nhân dân nhận thức sâu sắc hơn nữa về những nội dung cơ bản, giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đây là nội dung chính và được thực hiện thường xuyên trong suốt quá trình học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh. Đồng thời, đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân về những nội dung chuyên đề gắn với biểu dương, khen thưởng kịp thời những gương điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo Bác.

    Các đại biểu nghe thông qua dự thảo Kế hoạch tổ chức học tập, sinh hoạt Chuyên đề thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) về “Tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Kế hoạch nêu rõ:

    Đối với cấp ủy: Căn cứ Kế hoạch thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW và Chuyên đề toàn khóa, hàng năm xây dựng kế hoạch thực hiện gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng Đảng, với các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước ở địa phương, cơ quan, đơn vị. Trong kế hoạch, chú ý lựa chọn những vấn đề đột phá, bức xúc, nổi cộm, những hạn chế, yếu kém trong chỉ đạo thực hiện, nhằm tạo chuyển biến rõ nét ở địa phương, cơ quan, đơn vị mình.

    Ở cấp tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy sẽ chọn vấn đề đột phá, bức xúc, nổi cộm và có văn bản chỉ đạo thực hiện trong năm 2017.
Đối với cán bộ, đảng viên, công chức, đoàn viên, hội viên: Xây dựng kế hoạch thực hiện chuyên đề hàng năm; chú ý liên hệ chỉ ra những hạn chế, khuyến điểm và đề ra biện pháp khắc phục, sửa chữa hạn chế, khuyến điểm. Riêng cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong cơ quan hành chính nhà nước gắn với yêu cầu nêu trong Chỉ thị 27-CT/TTg, ngày 08-9-2016 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

    Đối với chuyên đề năm 2017: Từng tập thể, cá nhân chưa xây dựng xong kế hoạch thực hiện thì gắn kế hoạch thực hiện Chuyên đề toàn khóa, Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) và Chuyên đề năm 2017 thành 01 kế hoạch, trong đó chỉ rõ nội dung thực hiện trong năm 2017. Tập thể, cá nhân đã xây dựng xong kế hoạch thực hiện thì lựa chọn nội dung bức xúc, hạn chế, yếu kém trong năm 2016 để xác định nội dung thực hiện trong năm 2017.

 Kế hoạch yêu cầu cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể các cấp chỉ đạo đưa nội dung chuyên đề hàng năm vào sinh hoạt chi bộ định kỳ và tổ chức thực hiện thường xuyên tại chi bộ, cơ quan, đơn vị bằng nhiều hình thức thích hợp. Chỉ đạo lồng ghép nội dung chuyên đề vào sinh hoạt câu lạc bộ, tọa đàm, giao lưu gặp mặt, các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao... làm sâu sắc thêm những nội dung, giá trị của tư tưởng, đạo, đức, phong cách Hồ Chí Minh và chỉ rõ hơn những việc làm theo Bác.

    Các cơ quan thông tin đại chúng cụ thể hóa kế hoạch tuyên truyền Chỉ thị 05-CT/TW trong từng năm. Tập trung đổi mới nội dung, hình thức; chú trọng biểu dương, nhân rộng điển hình, cách làm hay, gương người tốt, việc tốt của địa phương, cơ quan, đơn vị và người dân trong học tập và làm theo Bác, gắn với các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước và xây dựng hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh.

    Tại hội nghị, các đại biểu được nghe đồng chí Lê Thanh Hùng - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy trình bày dự thảo Kế hoạch thực hiện Kết luận số 10-KL/TW, ngày 26-12-2016 của Bộ Chính trị (khóa XII) về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 3, khóa X về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí. Kế hoạch số 26-KH/BTG, ngày 30-3-2017 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy “Tuyên truyền về phòng, chống tham nhũng, lãng phí”.

    Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu sau hội nghị các huyện, thị, thành ủy và đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị-xã hội tỉnh cụ thể hóa thành kế hoạch hướng dẫn triển khai, học tập chuyên đề. Tăng cường kiểm tra việc xây dựng kế hoạch học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của tập thể và cá nhân;... Đồng thời, các huyện, thị, thành ủy, ban cán sự đảng, đảng đoàn, đảng ủy trực thuộc tổ chức quán triệt, xây dựng kế hoạch thực hiện Kết luận số 10-KL/TW của Bộ Chính trị và Kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy sát hợp với tình hình, điều kiện của từng cơ quan, đơn vị, địa phương và tổ chức thực hiện nghiêm túc./.

Quốc Tuấn

 

Số lần đọc: 746
Website Kiên Giang
Ý kiến phản hồi
Họ tên *
Tiêu đề gởi *
Nội dung gởi *
 
Nhập chữ và số ở trên
 
 
Tin liên quan