Tin nóng
27.03.2015
Ngày 26/3, Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính của Chính phủ đã tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc về đẩy mạnh cải cách hành chính và cải cách chế độ công vụ, công chức. Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng chủ trì hội nghị. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Mai Anh Nhịn và lãnh đạo các sở, ngành tham dự tại điểm cầu Kiên Giang.
Điểm cầu Kiên Giang

Tính đến nay, các bộ, ngành, cơ quan Trung ương và các địa phương đã thành lập và kiện toàn Ban Chỉ đạo đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, công chức của bộ, ngành, địa phương mình; kịp thời ban hành quy chế làm việc và xây dựng kế hoạch triển khai xác định vị trí việc làm cũng như các nội dung liên quan. Bộ Nội vụ đã tập trung nghiên cứu, xây dựng, hoàn thiện thể chế để tạo cơ sở pháp lý cho các bộ, ngành, địa phương triển khai các nhiệm vụ cải cách chế độ công vụ, công chức nhằm mục tiêu xây dựng một nền công vụ chuyên nghiệp, trách nhiệm, năng động, minh bạch, hiệu quả. Đã xây dựng được hệ thống thể chế quản lý công chức và viên chức theo đúng tinh thần và các quy định của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức. Ngoài ra, một số bộ, ngành, địa phương đã chủ động phối hợp với Bộ Nội vụ triển khai thực hiện một số cơ chế mới (kể cả làm thí điểm) trong công tác tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức, như việc áp dụng hình thức thi tuyển bằng phần mềm trên máy tính; triển khai xác định vị trí việc làm; thí điểm tổ chức thi tuyển công chức, viên chức, lãnh đạo, quản lý…

Các nhiệm vụ trọng tâm được xác định tập trung thực hiện trong năm 2015 là triển khai đồng bộ các nội dung của Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2020 trên phạm vi toàn quốc. Tăng cường hoạt động của Ban Chỉ đạo Cải cách hành chínhcủa Chính phủ. Sớm xác định và công bố chỉ số cải cách hành chínhnăm 2014 của các bộ, ngành, địa phương; xác định và công bố chỉ số hài lòng của người dân đối với sự phục vụ của các cơ quan hành chính năm 2015. Đẩy mạnh cải cách, đơn giản hóa thủ tục hành chính liên quan trực tiếp đến người dân, doanh nghiệp. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi nhũng nhiễu người dân, doanh nghiệp. Đồng thời, đẩy mạnh triển khai cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông và hỗ trợ nhân rộng cơ chế một cửa, một cửa liên thông hiện đại tại UBND cấp huyện sau khi được phê duyệt…

Bùi Kiên

Số lần đọc: 1686
Theo kiengiang.gov.vn
Tin liên quan