Tin nóng
28.06.2016
Nhằm quán triệt và thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội X Đảng bộ tỉnh (nhiệm kỳ 2015-2020), nhanh chóng đưa Nghị quyết đại hội vào cuộc sống; ngày 20/6/2016, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Chương trình hành động số 10-CTr/TU - Thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng. Chương trình hành động đưa ra 18 chỉ tiêu chủ yếu phấn đấu đến năm 2020 trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh, xây dựng Đảng, hệ thống chính trị gắn với việc thực hiện các chương trình, dự án, đề án, kế hoạch có liên quan đã nêu trong Chương trình hành động số 06-CTr/TU, ngày 08/3/2016 của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết Đại hội X Đảng bộ tỉnh.
Hội nghị triển khai, quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng

Các chỉ tiêu chủ yếu phấn đấu thực hiện đến năm 2020: (1) Tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân đạt 8,5%/năm trở lên. Đến năm 2020, cơ cấu kinh tế: nông- lâm- thủy sản chiếm 36,3%, công nghiệp-xây dựng 23,4%, dịch vụ 40,3%; GDP bình quân đầu người 3.000 USD trở lên (theo giá hiện hành); (2) Sản lượng lương thực đạt 5 triệu tấn trở lên; sản lượng khai thác và nuôi trồng thủy sản 755.505 tấn; (3) Giá trị sản xuất công nghiệp tăng bình quân 12%/năm; (4) Kim ngạch xuất khẩu 01 tỷ USD; tổng mức bán lẻ hàng hóa và kinh doanh dịch vụ tăng bình quân 15%/năm; (5) 80% đường liên ấp nhựa hóa hoặc bê tông hóa; (6) 99% hộ sử dụng điện; (7) 50% số xã và thêm 2 huyện đạt tiêu chí nông thôn mới; (8) Thu ngân sách gấp 2 lần trở lên so với năm 2015; (9) Huy động vốn đầu tư toàn xã hội giai đoạn 2016-2020 khoảng 255.000 tỷ đồng; (10) Huy động học sinh từ 6-14 tuổi đến trường đạt trên 96%/năm; hoàn thành phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi vào năm 2016; (11) Giải quyết việc làm từ 35.000-40.000 lượt lao động/năm, đến năm 2020, tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 67%; (12) Tỷ lệ hộ nghèo giảm bình quân từ 1-1,5%/năm; (13) Tỷ lệ dân số tham gia bảo hiểm y tế trên 90%; (14) Tỷ lệ hộ sử dụng nước sạch và hợp vệ sinh đạt 90%; (15) Tỷ lệ che phủ rừng nâng lên 12%; (16) Các khu, cụm công nghiệp, khu đô thị mới có hệ thống xử lý nước thải tập trung đạt tiêu chuẩn; xử lý chất thải nguy hại đạt 75%, chất thải y tế đạt 95-100%; (17) Hằng năm, đảng viên đủ tư cách hoàn thành tốt nhiệm vụ trên 85%; kết nạp từ 3.000 đảng viên trở lên; (18) Năm 2020 tỷ lệ đoàn viên, hội viên các đoàn thể chính trị-xã hội so với đối tượng đạt 63% trở lên; nâng cao chất lượng hoạt động chi đoàn, chi hội từ khá trở lên đạt 85%.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy đề ra 11 nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm, thực hiện đến năm 2020, đó là: Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ đủ năng lực, phẩm chất và uy tín, đảm đương tốt nhiệm vụ; Xây dựng tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; kiên quyết đấu tranh phòng chống, xử lý tham nhũng, lãng phí, quan liêu; Phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, ổn định kinh tế vĩ mô, tạo môi trường và động lực cho phát triển kinh tế-xã hội; Đẩy mạnh cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng suất, hiệu quả và sức cạnh tranh; Xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng và đô thị; Chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, phòng chống thiên tai, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường; Đổi mới giáo dục và đào tạo, phát triển nguồn nhân lực; tăng cường tiềm lực khoa học và công nghệ; Phát triển văn hóa, xã hội; nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân; bảo đảm an sinh xã hội và giảm nghèo bền vững; Tăng cường quốc phòng, an ninh, bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ quốc gia và bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; Nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại, chủ động hội nhập quốc tế, giữ vững môi trường hòa bình và tạo điều kiện thuận lợi để tỉnh nhà phát triển; Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận; phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc; phát huy dân chủ, bảo đảm thực hiện quyền làm chủ của nhân dân.

Đồng chí Đặng Tuyết Em, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, yêu cầu: Các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh; các huyện, thị, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy xây dựng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết và kế hoạch triển khai quán triệt sâu rộng đến đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân “nghiêm túc, thiết thực, hiệu quả” tạo sự thống nhất cao về nhận thức và hành động, quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội X Đảng bộ tỉnh đề ra./.

Quốc Tuấn

Số lần đọc: 6490
Theo kiengiang.gov.vn
Tin liên quan