Tin nóng
* Điều tra thu thập thông tin về thực trạng kinh tế - xã hội của 53 dân tộc thiểu số năm 2019 được tính thời điểm điều tra là 0 giờ ngày 01/10/2019. Thời gian thu thập thông tin tại các hộ dân tộc thiểu số và tại Uỷ ban nhân dân cấp xã bắt đầu từ ngày 01/10/2019, kết thúc chậm nhất vào ngày 31/10/2019. * Nguyên tắc cơ bản của hoạt động thống kê nhà nước gồm: Trung thực, khách quan, chính xác, đầy đủ, kịp thời; Độc lập về chuyên môn, nghiệp vụ thống kê; Thống nhất về nghiệp vụ, không trùng lặp, không chồng chéo; Công khai, minh bạch và Có tính so sánh. * Hoạt động thống kê nhà nước nhằm đáp ứng yêu cầu đánh giá, dự báo tình hình, hoạch định chiến lược, xây dựng kế hoạch, quy hoạch chính sách, quản lý, điều hành phát triển kinh tế - xã hội; Đáp ứng yêu cầu kiểm tra, giám sát việc thực hiện chiến lược, kế hoạch, chính sách phát triển kinh tế - xã hội; Đáp ứng nhu cầu sử dụng thông tin thống kê của cơ quan, tổ chức, cá nhân. * Tích cực tham gia Tổng điều tra dân số và nhà ở ngày 01/04/2019: * Dân số là gốc rễ của xã hội; * Vì sự phát triển của dân số và tương lai của đất nước; * Cung cấp thông tin đầy đủ, chính xác là trách nhiệm và nghĩa vụ của mỗi công dân. * Tích cực tham gia Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 là góp phần xây dựng tương lai cho đất nước và mỗi chúng ta.
07.01.2016
Chiều ngày 06/01, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị triển khai thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ 13 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI). Đồng chí Nguyễn Thanh Nghị, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; đồng chí Đặng Tuyết Em, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì hội nghị.
Các đại biểu tham dự tiếp thu những nội dung cơ bản Hội nghị lần thứ 13 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI.

Tham dự tiếp thu các nội dung cơ bản Hội nghị lần thứ 13 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) là các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa X; cán bộ chủ chốt sở, ban, ngành, cơ quan, doanh nghiệp nhà nước và báo cáo viên cấp tỉnh.

Tại hội nghị, các đại biểu được nghe đồng chí Nguyễn Thanh Nghị, Bí thư Tỉnh ủy trực tiếp triển khai những nội dung kết quả Hội nghị lần thứ 13 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI), cụ thể như: Tiếp thu ý kiến đóng góp của đại hội đảng bộ các cấp, của đại biểu Quốc hội, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể nhân dân, của cán bộ, đảng viên và nhân dân vào dự thảo các Văn kiện trình Đại hội XII của Đảng; Báo cáo tổng kết thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách xây dựng Đảng hiện nay”; Báo cáo sự lãnh đạo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI; về công tác nhân sự Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa XII và nhân sự Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XII; về Dự thảo quy chế làm việc của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, Dự thảo quy chế bầu cử tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng trình Đại hội XII của Đảng và một số vấn đề quan trọng khác.

Ban Chấp hành Trung ương khóa XI cũng đã quyết định triệu tập Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng từ ngày 20-01-2016 đến ngày 28-01-2016 tại Thủ đô Hà Nội, trong đó phiên trù bị tổ chức vào ngày 20-01-2016, phiên khai mạc chính thức vào ngày 21-01-2016.

Đồng chí Phạm Công Khâm, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy triển khai Hướng dẫn số 166, ngày 24/12/2015 của Ban Tuyên giáo Trung ương “Tổ chức phổ biến, quán triệt nhanh các Văn kiện Hội nghị lần thứ 13 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI). Sau hội nghị này, cấp ủy huyện và tương đương tiếp tục triển khai nội dung cơ bản Hội nghị lần thứ 13 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) đến cán bộ chủ chốt cấp mình./.

Quốc Tuấn

Số lần đọc: 2924
Theo kiengiang.gov.vn
Ý kiến phản hồi
Họ tên *
Tiêu đề gởi *
Nội dung gởi *
 
Nhập chữ và số ở trên
 
 
Tin liên quan