Tin nóng
* Nguyên tắc cơ bản của hoạt động thống kê nhà nước gồm: Trung thực, khách quan, chính xác, đầy đủ, kịp thời; Độc lập về chuyên môn, nghiệp vụ thống kê; Thống nhất về nghiệp vụ, không trùng lặp, không chồng chéo; Công khai, minh bạch và Có tính so sánh. * Hoạt động thống kê nhà nước nhằm đáp ứng yêu cầu đánh giá, dự báo tình hình, hoạch định chiến lược, xây dựng kế hoạch, quy hoạch chính sách, quản lý, điều hành phát triển kinh tế - xã hội; Đáp ứng yêu cầu kiểm tra, giám sát việc thực hiện chiến lược, kế hoạch, chính sách phát triển kinh tế - xã hội; Đáp ứng nhu cầu sử dụng thông tin thống kê của cơ quan, tổ chức, cá nhân. * Tích cực tham gia Tổng điều tra dân số và nhà ở ngày 01/04/2019: * Dân số là gốc rễ của xã hội; * Vì sự phát triển của dân số và tương lai của đất nước; * Cung cấp thông tin đầy đủ, chính xác là trách nhiệm và nghĩa vụ của mỗi công dân. * Tích cực tham gia Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 là góp phần xây dựng tương lai cho đất nước và mỗi chúng ta. * Hộ gia đình cung cấp thông tin đầy đủ về Cuộc Tổng điều tra dân số và nhà ở thời điểm 01/04/2019 làm cở sở để tổng hợp, biên soạn một số chỉ tiêu thống kê quốc gia về dân số và nhà ở phục vụ các cấp, các ngành...
17.01.2014
Sáng ngày 16-01-2014, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức tổng kết thực hiện chỉ đạo công tác Dân vận năm 2013 và triển khai nhiệm vụ năm 2014. Đồng chí Nguyễn Thanh Sơn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Đồng chí Phan Thanh Bình, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy đến dự và chỉ đạo hội nghị (ảnh).

Các đại biểu dự Hội nghị đã được nghe đồng chí Trần Ngọc Hưởng, Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Dân vận Tỉnh ủy, trình bày báo cáo kết quả qua một năm triển khai thực hiện Chương trình hành động số 33, ngày 04-02-2013 của Tỉnh ủy: Nhận thức của hệ thống chính trị các cấp về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của công tác dân vận trong tình hình mới tiếp tục được nâng lên. Các cấp ủy Đảng quan tâm lãnh, chỉ đạo nâng lên chất lượng hoạt động theo chuyên đề, triển khai thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm của công tác dân vận trong cơ quan nhà nước đạt được một số kết quả tiến bộ. Hệ thống chính trị tiếp tục được củng cố, kiện toàn; hiệu lực, hiệu quả quản lý của chính quyền có bước nâng lên, công tác vận động nhân dân có nhiều chuyển biến tích cực. Tổ chức triển khai, quán triệt, cụ thể hóa, sơ kết, tổng kết các nghị quyết, kết luận, chỉ thị của Trung ương, của tỉnh về công tác dân vận được tập trung chỉ đạo và cơ bản đạt yêu cầu. Kinh tế nhân dân có bước được cải thiện, nâng lên; các hoạt động văn hóa, xã hội được quan tâm thực hiện, các tệ nạn xã hội từng bước được ngăn chặn; quốc phòng, an ninh được tăng cường, chủ quyền biên giới quốc gia được giữ vững, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo, quan hệ đối ngoại được mở rộng. Chính sách dân tộc, tôn giáo, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc được quan tâm thực hiện tốt hơn; lòng tin và sự đồng thuận của nhân dân vào sự nghiệp đổi mới, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, hội nhập quốc tế tiếp tục được giữ vững và phát huy.

Vai trò tham mưu của hệ thống Dân vận, Mặt trận, Đoàn thể cho các cấp ủy, chính quyền về công tác vận động quần chúng khá tốt. Giúp cấp ủy chỉ đạo, giải quyết kịp thời một số vấn đề bức xúc và khó khăn ở cơ sở. Tham mưu kiểm tra, khảo sát và sơ, tổng kết thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về công tác Dân vận. Triển khai thực hiện có hiệu quả các cuộc vận động, xây dựng nông thôn mới; thường xuyên đẩy mạnh thực hiện việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh… Tập trung củng cố, kiện toàn tổ chức, nâng cao chất lượng hoạt động của chi đoàn, chi tổ hội cơ sở, phát triển đoàn viên, hội viên, giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp.

Từ những kết quả đạt được trong năm 2013, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đưa ra mục tiêu chỉ đạo công tác Dân vận trong năm 2014, cụ thể như: Vận động nhân dân tích cực hưởng ứng thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu Nghị quyết về phương hướng nhiệm vụ của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh. Phấn đấu tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt 10,5% trở lên; tỷ lệ xã trong đất liền có đường đến trung tâm xã được nhựa hóa đạt 98%; tỷ lệ đường giao thông liên ấp, liên xã bê tông hóa đạt 53%; huy động học sinh từ 6-14 tuổi đến trường đạt trên 96%; giảm hộ nghèo từ 1-1,5%, trong đó hộ nghèo đồng bào dân tộc thiểu số giảm từ 2% trở lên; tập hợp quần chúng vào các đoàn thể chính trị đạt 56% trở lên đồng thời nâng lên chất lượng hoạt động; chi đoàn, chi hội đạt khá, xuất sắc từ 83% trở lên. Để đạt được được mục tiêu này, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đưa ra 4 nhiệm vụ trọng tâm và 7 nhóm giải pháp cụ thể, trong đó chú trọng triển khai quán triệt thực hiện tốt Chương trình hành động số 40, ngày 27-8-2013 của Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết số 25, ngày 03-6-2013 của Hội nghị lần thứ Bảy Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về “Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác Dân vận trong tình hình mới”. Tích cực vận động nhân dân thực hiện xây dựng nông thôn mới gắn với đẩy mạnh thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo” trên các lĩnh vực. Tập trung nâng cao chất lượng hoà giải ở cơ sở, chủ động tích cực giải quyết có hiệu quả các vụ khiếu nại, tố cáo của công dân, phấn đấu hòa giải thành đạt trên 95% trở lên. Tiếp tục nâng lên chất lượng, hiệu quả hoạt động của ban công tác Mặt trận, các đoàn thể ở cơ sở và chi, tổ hội./.

Quốc Tuấn

Số lần đọc: 801
Theo kiengiang.gov.vn
Ý kiến phản hồi
Họ tên *
Tiêu đề gởi *
Nội dung gởi *
 
Nhập chữ và số ở trên
 
 
Tin liên quan