Tin nóng
* Điều tra thu thập thông tin về thực trạng kinh tế - xã hội của 53 dân tộc thiểu số năm 2019 được tính thời điểm điều tra là 0 giờ ngày 01/10/2019. Thời gian thu thập thông tin tại các hộ dân tộc thiểu số và tại Uỷ ban nhân dân cấp xã bắt đầu từ ngày 01/10/2019, kết thúc chậm nhất vào ngày 31/10/2019. * Nguyên tắc cơ bản của hoạt động thống kê nhà nước gồm: Trung thực, khách quan, chính xác, đầy đủ, kịp thời; Độc lập về chuyên môn, nghiệp vụ thống kê; Thống nhất về nghiệp vụ, không trùng lặp, không chồng chéo; Công khai, minh bạch và Có tính so sánh. * Hoạt động thống kê nhà nước nhằm đáp ứng yêu cầu đánh giá, dự báo tình hình, hoạch định chiến lược, xây dựng kế hoạch, quy hoạch chính sách, quản lý, điều hành phát triển kinh tế - xã hội; Đáp ứng yêu cầu kiểm tra, giám sát việc thực hiện chiến lược, kế hoạch, chính sách phát triển kinh tế - xã hội; Đáp ứng nhu cầu sử dụng thông tin thống kê của cơ quan, tổ chức, cá nhân. * Tích cực tham gia Tổng điều tra dân số và nhà ở ngày 01/04/2019: * Dân số là gốc rễ của xã hội; * Vì sự phát triển của dân số và tương lai của đất nước; * Cung cấp thông tin đầy đủ, chính xác là trách nhiệm và nghĩa vụ của mỗi công dân. * Tích cực tham gia Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 là góp phần xây dựng tương lai cho đất nước và mỗi chúng ta.
14.02.2014
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang Đặng Tuyết Em vừa ký ban hành quyết định về việc giao chỉ tiêu giải quyết việc làm trên địa bàn tỉnh Kiên Giang năm 2014.

Theo đó, trong năm 2014 toàn tỉnh cố gắng có 33.000 người lao động sẽ được giải quyết việc làm, trong đó giải quyết việc làm tại địa phương là 15.860 lao động, lao động đi làm việc ngoài tỉnh 17.140 lao động.

UBND tỉnh giao Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh chủ trì, phối hợp với các sở, ban ngành có liên quan và UBND huyện, thị xã, thành phố hướng dẫn về chuyên môn, kiểm tra đôn đốc, báo cáo về UBND tỉnh việc thực hiện công tác giải quyết việc làm trên địa bàn tỉnh.

Trung tâm Giới thiệu việc làm tỉnh chủ trì phối hợp với các địa phương, tổ chức tư vấn giới thiệu việc làm cho 20.000 lao động, giới thiệu có việc làm ổn định trong và ngoài tỉnh là 2.400 lao động, trong đó xuất khẩu lao động là 100 lao động./.

Minh Châu

Số lần đọc: 804
Theo Kiengiang.gov.vn
Ý kiến phản hồi
Họ tên *
Tiêu đề gởi *
Nội dung gởi *
 
Nhập chữ và số ở trên
 
 
Tin liên quan