Tin nóng
* Điều tra thu thập thông tin về thực trạng kinh tế - xã hội của 53 dân tộc thiểu số năm 2019 được tính thời điểm điều tra là 0 giờ ngày 01/10/2019. Thời gian thu thập thông tin tại các hộ dân tộc thiểu số và tại Uỷ ban nhân dân cấp xã bắt đầu từ ngày 01/10/2019, kết thúc chậm nhất vào ngày 31/10/2019. * Nguyên tắc cơ bản của hoạt động thống kê nhà nước gồm: Trung thực, khách quan, chính xác, đầy đủ, kịp thời; Độc lập về chuyên môn, nghiệp vụ thống kê; Thống nhất về nghiệp vụ, không trùng lặp, không chồng chéo; Công khai, minh bạch và Có tính so sánh. * Hoạt động thống kê nhà nước nhằm đáp ứng yêu cầu đánh giá, dự báo tình hình, hoạch định chiến lược, xây dựng kế hoạch, quy hoạch chính sách, quản lý, điều hành phát triển kinh tế - xã hội; Đáp ứng yêu cầu kiểm tra, giám sát việc thực hiện chiến lược, kế hoạch, chính sách phát triển kinh tế - xã hội; Đáp ứng nhu cầu sử dụng thông tin thống kê của cơ quan, tổ chức, cá nhân. * Tích cực tham gia Tổng điều tra dân số và nhà ở ngày 01/04/2019: * Dân số là gốc rễ của xã hội; * Vì sự phát triển của dân số và tương lai của đất nước; * Cung cấp thông tin đầy đủ, chính xác là trách nhiệm và nghĩa vụ của mỗi công dân. * Tích cực tham gia Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 là góp phần xây dựng tương lai cho đất nước và mỗi chúng ta.
13.07.2015
Chiều ngày 08/7, Kỳ họp thứ 15 HĐND tỉnh khóa VIII đã bế mạc sau 03 ngày làm việc với nhiều nội dung quan trọng được thông qua. Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Đặng Tuyết Em đã phát biểu đánh giá và tuyên bố bế mạc kỳ họp.
Các đại biểu HĐND tỉnh tán thành thông qua Nghị quyết Kỳ họp thứ 15 HĐND tỉnh khóa VIII.

Tại kỳ họp này, các đại biểu HĐND tỉnh đã biểu quyết thông qua các nghị quyết về điều chỉnh chỉ tiêu kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2015 bằng nguồn vốn cân đối ngân sách địa phương, xổ số kiến thiết và các nguồn vốn thuộc ngân sách tỉnh quản lý; ban hành tiêu chí dự án trọng điểm nhóm C do HĐND tỉnh quyết định chủ trương đầu tư theo Luật Đầu tư công; hỗ trợ 100% mệnh giá bảo hiểm y tế cho hộ cận nghèo; các nghị quyết về sửa đổi chế độ quy định thu, nộp, quản lý và sử dụng phí… HĐND tỉnh cũng miễn nhiệm và bầu bổ sung các chức danh chủ chốt của HĐND tỉnh và UBND tỉnh.

Phát biểu bế mạc kỳ họp, Chủ tịch HĐND tỉnh Đặng Tuyết Em thẳng thắn chỉ ra một số yếu kém, hạn chế của các ngành và địa phương trên một số lĩnh vực, yêu cầu trong thời gian tới cần tích cực hơn nữa trong thực hiện các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2015 và kế hoạch 05 năm 2016-2020. HĐND tỉnh đã tiến hành giám sát nghị quyết về phát triển nguồn nhân lực đến năm 2020, giai đoạn 2011-2014 trên địa bàn tỉnh, đây là một trong những nội dung quan trọng được xác định là khâu đột phá cho sự phát triển của tỉnh. Thời gian qua, các ngành đã triển khai thực hiện chương trình này và đạt nhiều kết quả tích cực, góp phần giải quyết việc làm tại tỉnh, đưa kinh tế - xã hội ngày càng phát triển hơn. Tuy nhiên, kết quả thực hiện chương trình phát triển nguồn nhân lực vẫn chưa đạt yêu cầu nghị quyết HĐND tỉnh đặt ra, như: Chưa xây dựng được quy hoạch tổng thể kế hoạch dài hạn, ngắn hạn về đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực phục vụ yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội địa phương, tỷ lệ lao động qua đào tạo tuy có tăng nhưng so với mặt bằng chung của khu vực và cả nước thì còn thấp, thực hiện kế hoạch đào tạo sau đại học đạt kết quả hạn chế; một số chính sách thu hút nguồn nhân lực chưa đủ mạnh, việc quản lý, sử dụng nguồn nhân lực còn bất cập… Yêu cầu các ngành, các cấp cần phấn đấu nhiều hơn nữa trong thực hiện chương trình này giai đoạn 2016-2020.

Chủ tịch HĐND tỉnh Đặng Tuyết Em yêu cầu các Ban HĐND tỉnh; UBND tỉnh; các ngành, các cấp cần đề cao ý thức phục vụ nhân dân, có giải pháp và tích cực giải quyết các kiến nghị mà cử tri đặt ra để báo cáo HĐND tỉnh và nhân dân tại kỳ họp sau. Đề nghị các đại biểu HĐND tỉnh sau kỳ họp kịp thời gặp gỡ, báo cáo kết quả kỳ họp cho bà con cử tri, tiếp tục tìm hiểu tâm tư, nguyện vọng của cử tri để kịp thời có tiếng nói đại diện nhằm bảo vệ quyền lợi, lợi ích chính đáng của nhân dân trong tỉnh./.

Bùi Kiên

Số lần đọc: 871
Theo kiengiang.gov.vn
Ý kiến phản hồi
Họ tên *
Tiêu đề gởi *
Nội dung gởi *
 
Nhập chữ và số ở trên
 
 
Tin liên quan