Tin nóng
* Điều tra thu thập thông tin về thực trạng kinh tế - xã hội của 53 dân tộc thiểu số năm 2019 được tính thời điểm điều tra là 0 giờ ngày 01/10/2019. Thời gian thu thập thông tin tại các hộ dân tộc thiểu số và tại Uỷ ban nhân dân cấp xã bắt đầu từ ngày 01/10/2019, kết thúc chậm nhất vào ngày 31/10/2019. * Nguyên tắc cơ bản của hoạt động thống kê nhà nước gồm: Trung thực, khách quan, chính xác, đầy đủ, kịp thời; Độc lập về chuyên môn, nghiệp vụ thống kê; Thống nhất về nghiệp vụ, không trùng lặp, không chồng chéo; Công khai, minh bạch và Có tính so sánh. * Hoạt động thống kê nhà nước nhằm đáp ứng yêu cầu đánh giá, dự báo tình hình, hoạch định chiến lược, xây dựng kế hoạch, quy hoạch chính sách, quản lý, điều hành phát triển kinh tế - xã hội; Đáp ứng yêu cầu kiểm tra, giám sát việc thực hiện chiến lược, kế hoạch, chính sách phát triển kinh tế - xã hội; Đáp ứng nhu cầu sử dụng thông tin thống kê của cơ quan, tổ chức, cá nhân. * Tích cực tham gia Tổng điều tra dân số và nhà ở ngày 01/04/2019: * Dân số là gốc rễ của xã hội; * Vì sự phát triển của dân số và tương lai của đất nước; * Cung cấp thông tin đầy đủ, chính xác là trách nhiệm và nghĩa vụ của mỗi công dân. * Tích cực tham gia Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 là góp phần xây dựng tương lai cho đất nước và mỗi chúng ta.
20.02.2014
Sáng ngày 19-02, Ban Nội chính Tỉnh ủy tổ chức tổng kết công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng năm 2013, triển khai chương trình công tác năm 2014 (ảnh). Đồng chí Trần Hoàng Kiếm, Hàm Vụ phó Vụ Công tác phía Nam, Ban Nội chính Trung ương; đồng chí Nguyễn Thanh Sơn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; đồng chí Ngô Quang Hưởng, Tỉnh ủy viên, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy dự và chỉ đạo hội nghị.

Cùng tham dự hội nghị có thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh và tương đương; Giám đốc (Tổng giám đốc) các doanh nghiệp Nhà nước trên địa bàn tỉnh; Bí thư và cán bộ theo dõi công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng các huyện, thị, thành ủy.

Tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Hoàng Thông, Phó Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy trình bày báo cáo, nêu rõ: Năm 2013, các cấp ủy Đảng, chính quyền đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, huy động sự tham gia của hệ thống chính trị cùng các ngành chức năng tích cực triển khai thực hiện chủ trương, nghị quyết, chỉ thị của Đảng, pháp luật của Nhà nước về nhiệm vụ công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng đạt kết quả khá toàn diện trên các mặt. Tình hình an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội luôn giữ được ổn định, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị phát triển kinh tế-xã hội ở địa phương. Công tác phòng, chống tham nhũng được tăng cường, quan tâm lãnh đạo từ các khâu quán triệt các văn bản của Trung ương, ban hành các văn bản thuộc thẩm quyền đến kiểm tra, giám sát thực hiện và xử lý sai phạm. Các cơ quan trong khối nội chính thường xuyên quan tâm tổ chức bộ máy; tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ, năng lực đội ngũ cán bộ, công chức; lựa chọn bổ nhiệm các chức danh, chức vụ lãnh đạo quản lý, nâng cao hiệu quả công việc. Thực hiện khá tốt việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; tập trung thực hiện kế hoạch khắc phục, sửa chữa khuyết điểm, hạn chế qua kiểm điểm Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”… Tăng cường phối hợp nắm tình hình, chủ động giải quyết và tham mưu cho cấp ủy, chính quyền chỉ đạo giải quyết có hiệu quả các vấn đề phát sinh, góp phần bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Để giữ vững ổn định an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, phục vụ tốt phát triển kinh tế-xã hội, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đề ra chương trình công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng năm 2014, cụ thể như: Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy, chính quyền với công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng. Triển khai thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương, Tỉnh ủy về thực hiện nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc. Thực hiện tốt công tác bảo đảm an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội. Thực hiện tốt các giải pháp phòng ngừa tham nhũng; phát hiện và xử lý nghiêm minh các hành vi tham nhũng. Triển khai thực hiện Chỉ thị 33, ngày 03-01-2014 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc kê khai và kiểm soát việc kê khai tài sản; Kế hoạch 63 của Tỉnh ủy về thực hiện Kết luận số 21, Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 (khóa X) “về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí”.... Kiện toàn tổ chức, nâng cao chất lượng hoạt động các cơ quan nội chính theo hướng dẫn, quy định của Trung ương. Đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” trong từng cơ quan, đơn vị; tăng cường công tác quản lý, giáo dục chính trị tư tưởng, đào tạo, bồi dưỡng nhằm nâng cao bản lĩnh, trình độ chuyên môn lý luận chính trị, kỹ năng nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, công chức đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới./.

Quốc Tuấn

Số lần đọc: 901
Theo KienGiang.gov.vn
Ý kiến phản hồi
Họ tên *
Tiêu đề gởi *
Nội dung gởi *
 
Nhập chữ và số ở trên
 
 
Tin liên quan