Tin nóng
19.08.2014
Ngày 15-8, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị trực tuyến triển khai, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ chín, Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI). Đồng chí Trần Minh Thống, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Kiên Giang dự và chủ trì hội nghị (ảnh).

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Trần Minh Thống, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy khẳng định, Hội nghị Trung ương 9 (khoá XI) là một trong những hội nghị đặc biệt quan trọng. Những nội dung được Hội nghị thông qua vừa là những nhiệm vụ có ý nghĩa chiến lược, lâu dài, vừa là những vấn đề mang tính cấp bách, trước mắt. Để Nghị quyết Trung ương đi vào cuộc sống, đồng chí Trần Minh Thống đề nghị các đại biểu dự Hội nghị cần quán triệt sâu sắc và thống nhất cao trong nhận thức về sự cần thiết ban hành, ý nghĩa, tầm quan trọng và nội dung Nghị quyết và các chủ trương của Hội nghị Trung ương 9 (khoá XI), từ đó nghiêm túc chỉ đạo quán triệt, triển khai thực hiện trong các cấp, các ngành, cơ quan, đơn vị mình công tác. Đồng thời, yêu cầu, phải gắn việc nghiên cứu, quán triệt và triển khai thực hiện những nội dung của văn kiện Hội nghị, nhất là Nghị quyết về xây dựng và phát triển văn hoá, con người Việt Nam và các chủ trương khác với công tác tuyên truyền, để tạo ra sự chuyển biến căn bản về nhận thức và thống nhất cao về hành động trong toàn Đảng, toàn dân và toàn quân… Đối với việc nghiên cứu, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết về “xây dựng và phát triển văn hoá, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước”, cần nắm vững những nhận định, đánh giá của Trung ương về tình hình và nguyên nhân; nhận thức đầy đủ và sâu sắc về mục tiêu, từ mục tiêu chung đến các mục tiêu cụ thể; 5 quan điểm, 6 nhiệm vụ và 4 giải pháp mà Trung ương đã thống nhất, quyết nghị; Chương trình hành động Tỉnh ủy; từ đó soi vào thực tiễn của ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị mình công tác, đề ra các nhiệm vụ và biện pháp cụ thể, sát thực, làm cho Nghị quyết của Đảng thực sự đi vào cuộc sống.

Tại Hội nghị các đại biểu đã được nghe Tiến sĩ Phạm Công Khâm, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy trực tiếp triển khai, quán triệt Nghị quyết số 33, ngày 09-6-2014 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về “Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước”; dự thảo Chương trình hành động Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết Trung ương chín (khóa XI) do đồng chí Đặng Tuyết Em, Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh trình bày. Kế hoạch số 127, ngày 11-8-2014 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ chín Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI).

Kế hoạch Ban Thường vụ Tỉnh ủy nêu rõ: Sau hội nghị, các huyện, thị, thành ủy và đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy khẩn trương xây dựng kế hoạch tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 9, khóa XI cho cán bộ, đảng viên trong đảng bộ mình; đồng thời chỉ đạo tuyên truyền rộng rãi trong quần chúng nhân dân. Đồng chí bí thư cấp ủy trực tiếp chỉ đạo cụ thể hóa và triển khai học tập nghị quyết tại địa phương, đơn vị mình; phân công các đồng chí trong cấp ủy làm báo cáo viên trực tiếp triển khai./.

Quốc Tuấn

Số lần đọc: 2053
Theo kiengiang.gov.vn
Tin liên quan