Tin nóng
* Nguyên tắc cơ bản của hoạt động thống kê nhà nước gồm: Trung thực, khách quan, chính xác, đầy đủ, kịp thời; Độc lập về chuyên môn, nghiệp vụ thống kê; Thống nhất về nghiệp vụ, không trùng lặp, không chồng chéo; Công khai, minh bạch và Có tính so sánh. * Hoạt động thống kê nhà nước nhằm đáp ứng yêu cầu đánh giá, dự báo tình hình, hoạch định chiến lược, xây dựng kế hoạch, quy hoạch chính sách, quản lý, điều hành phát triển kinh tế - xã hội; Đáp ứng yêu cầu kiểm tra, giám sát việc thực hiện chiến lược, kế hoạch, chính sách phát triển kinh tế - xã hội; Đáp ứng nhu cầu sử dụng thông tin thống kê của cơ quan, tổ chức, cá nhân. * Tích cực tham gia Tổng điều tra dân số và nhà ở ngày 01/04/2019: * Dân số là gốc rễ của xã hội; * Vì sự phát triển của dân số và tương lai của đất nước; * Cung cấp thông tin đầy đủ, chính xác là trách nhiệm và nghĩa vụ của mỗi công dân. * Tích cực tham gia Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 là góp phần xây dựng tương lai cho đất nước và mỗi chúng ta. * Hộ gia đình cung cấp thông tin đầy đủ về Cuộc Tổng điều tra dân số và nhà ở thời điểm 01/04/2019 làm cở sở để tổng hợp, biên soạn một số chỉ tiêu thống kê quốc gia về dân số và nhà ở phục vụ các cấp, các ngành...
28.04.2014
Thanh quyết toán vốn đầu tư lâu nay là một trong những khâu có thể gọi là tồn tại, yếu kém trong xây dựng cơ bản nói chung. Hạn chế của nó không những làm cho công trình chậm tiến độ, kéo dài thời gian thi công, chất lượng công trình bị ảnh hưởng, mà còn làm lãng phí rất lớn về tiền của nhà nước, bởi kéo dài thời gian làm trượt giá nhân công, vật tư, phải điều chỉnh dự toán…. Tồn tại, hạn chế này có nhiều nguyên nhân, mặc dù đã có nhiều chỉ đạo khắc phục của Trung ương và tỉnh nhưng chuyển biến vẫn còn chậm.

Để tiếp tục khắc phục những tồn tại, hạn chế trong khâu thanh quyết toán đầu tư, Văn phòng UBND tỉnh vừa có văn bản truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Khắc Ghi gửi Giám đốc, Thủ trưởng các sở, ban, ngành cấp tỉnh và Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố về việc thanh quyết toán vốn đầu tư kế hoạch 2014. Theo đó, giao cho Sở Tài chính, Kho bạc Nhà nước tỉnh căn cứ chức năng, quyền hạn của mình có trách nhiệm triển khai thực hiện. Yêu cầu Giám đốc, Thủ trưởng các sở, ngành và Chủ tịch UBND các huyện, thị, thành phố và các chủ đầu tư tập trung đẩy nhanh tiến độ thi công và giải ngân vốn được giao; thực hiện việc lập thủ tục, hồ sơ thanh toán ngay với Kho bạc Nhà nước khi có khối lượng hoàn thành được nghiệm thu, không để tồn đọng, kịp thời giải ngân vốn cho các nhà thầu để thi công đúng tiến độ. Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính, Kho bạc Nhà nước tỉnh theo định kỳ tổ chức giao ban với các chủ đầu tư, ban quản lý dự án về tình hình thực hiện và thanh toán các dự án; kịp thời giải quyết (hoặc trình cấp có thẩm quyền giải quyết) các khó khăn, vướng mắc để đẩy nhanh việc giải ngân vốn; báo cáo kết quả thực hiện cho UBND tỉnh, đồng thời đề xuất chế tài xử lý các chủ đầu tư chậm trễ trong việc lập hồ sơ thanh toán dẫn đến kết quả giải ngân thấp, không đạt kế hoạch đề ra.

Thực hiện nghiêm túc tinh thần chỉ đạo này của các cấp, các ngành có liên quan, công tác thanh quyết toán vốn đầu tư sẽ đạt được những kết quả tích cực trong năm 2014./.

Minh Hoàng

Số lần đọc: 790
Theo kiengiang.gov.vn
Ý kiến phản hồi
Họ tên *
Tiêu đề gởi *
Nội dung gởi *
 
Nhập chữ và số ở trên
 
 
Tin liên quan