Tin nóng
03.07.2019
Hôm qua, 1-7, Ban Tổ chức Tỉnh ủy tổ chức hội nghị sơ kết công tác tổ chức xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm 2019, đề ra nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019; đồng chí Lâm Minh Thành - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy chủ trì (ảnh).

6 tháng đầu năm 2019, Ban Tổ chức Tỉnh ủy tham mưu cấp ủy triển khai thực hiện các nghị quyết của Trung ương về công tác xây dựng và chỉnh đốn Đảng; thực hiện lấy phiếu tín nhiệm đối với thành viên lãnh đạo cấp ủy và cán bộ lãnh đạo theo quy định của Bộ Chính trị. Tiếp tục triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp về tinh giản biên chế và sắp xếp lại các cơ quan, đơn vị, trong đó phê duyệt đề án sắp xếp tổ chức bộ máy các ban đảng của Tỉnh ủy và tiếp tục hoàn chỉnh đề án hợp nhất 2 đảng bộ Khối Các cơ quan tỉnh, Khối Doanh nghiệp tỉnh. Chủ động tham mưu chuẩn bị đại hội các cấp tiến tới Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI. Ban Tổ chức Tỉnh ủy tham mưu cấp ủy thành lập các tiểu ban chuẩn bị Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025 và phân công nhiệm vụ thành viên tổ giúp việc gắn trưng dụng công chức tham gia tổ giúp việc tiểu ban nhân sự; dự thảo kế hoạch khảo sát để báo cáo 3 chuyên đề phục vụ xây dựng văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI; dự thảo kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 30-5-2019 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Đồng thời, tham mưu cấp ủy đảm bảo thực hiện tốt các mặt công tác thường xuyên về tổ chức xây dựng Đảng. Tập trung tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy giải pháp nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và đảng viên; ban hành kế hoạch thực hiện Kết luận số 38-KL/TW, ngày 13-11-2018 của Bộ Chính trị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 22-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương khóa X về nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên và kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 28-CT/TW, ngày 21-1-2019 của Ban Bí thư về nâng cao chất lượng kết nạp đảng viên và rà soát, sàng lọc, đưa đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng.

 

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Lâm Minh Thành nhấn mạnh, 6 tháng cuối năm 2019, ngành tổ chức thực hiện công tác trọng tâm là tiếp tục tham mưu cấp ủy triển khai công tác chuẩn bị đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Trong đó, có một số nhiệm vụ trọng tâm như tổ chức triển khai thực hiện các văn bản chỉ đạo của Trung ương về đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 và công tác nhân sự tại cuộc bầu cử Quốc hội, Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; tham mưu cấp có thầm quyền phê duyệt rà soát, bổ sung quy hoạch Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và chức danh cán bộ diện Trung ương quản lý nhiệm kỳ 2015-2020, 2016-2021 và nhiệm kỳ 2020-2025, 2021-2026. Tiếp tục tham mưu cấp ủy lãnh đạo đổi mới hình thức, nội dung, nâng chất lượng sinh hoạt chi bộ ở cơ sở; nâng cao công tác tự phê bình, phê bình, làm cơ sở để đánh giá chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức hàng năm. Tiếp tục triển khai thực hiện tốt các kế hoạch, chương trình hành động của Tỉnh ủy. Tham mưu sắp xếp, bố trí cán bộ lãnh đạo, quản lý các ngành, các cấp đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ và bảo đảm tiêu chuẩn chức danh, tiêu chí theo quy định. Thực hiện tốt công tác bồi dưỡng, đào tạo cán bộ; chuẩn bị tốt kỳ thi nâng ngạch; theo dõi nguồn kết nạp đảng viên, quan tâm công tác chăm bồi, phát triển đảng viên…

Thu Oanh

Số lần đọc: 2644
Website Kiên Giang
Tin liên quan